X
באזור זה תוכל לצפות בפרטי המסלול והשירותים שלך, לקבל מצב חשבון עדכני ולהתעדכן בניצול החבילות שלך בזמן אמת.
באזור זה מרוכזות כל החשבוניות ופירוטי השיחות שלך. תוכל להפיק ולצפות בהם על פי בחירתך
באזור זה תוכל לקבל את כל המידע שאתה צריך לפני נסיעה לחו"ל. רכישת חבילות חו"ל, הפעלת שירות סינון שיחות, פתיחת הקו לשימוש בחו"ל ועוד...
באזור זה תוכל לבצע פעולות מגוונות בקו שלך. לעדכן את כתובת המגורים או הדואר האלקטרוני שלך, להצטרף לשירות חשבונית במייל, לעדכן הפניית עקוב אחרי ועוד...