X

תעריפי שירותים נוספים

 
 
שרותים נוספים
כולל מע"מ
תכונות מערכת לבחירתך:
מענה קולי, חיווי על הודעות במענה הקולי, שיחה ממתינה
חינם
שיחת ועידה - תעריף חודשי
   6.80
שיחה מזוהה - תעריף חודשי
11.60 ₪
פירוט שיחות קבוע - תעריף חודשי
7.80   ₪
דמי הוראת קבע - תעריף חודשי (1)
3.80   ₪
דמי טיפול בשובר - תעריף חודשי
15.70 ₪
כרטסת הנהלת חשבונות - לבקשה
חינם
פירוט שיחות חד פעמי - לבקשה
9.90   ₪
אישורים                        
חינם
 
העתק חשבונית
11.70 ₪
החלפת מספר פלאפון
100.7 ₪
החלפה בין מכשירי פלאפון
9.90   ₪
דמי העברה על שם
29.90 ₪
דמי  ניתוק קו (הקפאה) באופן זמני לשיחות
יוצאות ונכנסות 
(לתקופה של עד חודש אחד)
(13)
29.90 ₪
ניתוק זמני (הקפאה) ל 3 חודשים  CH105
39.90  ₪
דמי טיפול בהוראת קבע
39.90  ₪
חסימת חיוג לחו"ל
חינם
שינוי מפעיל בינלאומי נבחר
חינם
שינוי יעד נבחר אחד או יותר, באותה פניה
9.90   ₪
פתיחת SIM למפעילים אחרים
חינם

 

משלוח והפקת פקס במענה קולי (4)
זמן אויר
תקשורת נתונים ברשת אנלוגית ( 4)
זמן אויר
תקשורת נתונים - קבלה ושליחת נתונים
באמצעות המכשיר 
ברשת
QNC- תעריף לדקה (5)(6)
49.67 אג'
שירותי כוכביות כגון: 15* , 10* (5)
זמן אויר
עמלת אי תשלום שובר במועד
40.60  ₪
עמלת תשלום חוב במרכז שירות
40.60  
ניתוק משירותי גלישה/ העברת נתונים מהמכשיר החל 
מניתוק שלישי במחזור
חיוב
9.90  ₪
תעריף משלוח MMS וידאו מהמכשיר, מחיר לכל הודעה 
שנישלחה ברשת
פלאפון
(אינו מותנה בקבלתה)
1.5  ₪
תעריף שליחת תמונה  MMS )תמונה,קול, טקסט) מהמכשיר
מחיר לכל הודעה שנישלחה מהמכשיר ברשת פלאפון
(אינו מתונה בקבלתה)
60 אג'
הפקת פירוטי מנויים בחשבונית
חינם
עמלת החזר תשלום בבנק
39.90 ₪ 
שליחות
ע"פ מחירון שירות שליחים. לפרטים פנה לנציג צ'אט
43* -  חסימת זיהוי חד פעמית בשיחה יוצאת.
1.00 ₪ לשיחה
34* - שליחת זיהוי חד פעמית בשיחה יוצאת (ע"י מנוי שמספרו חסוי)
1.00 ₪ לשיחה
משלוח הודעת sms מהמכשיר - מחיר לכל הודעה
שנשלחה מהמכשיר ברשת פלאפון (אינו מותנה בקבלתה)(6)(7)
70 אג'
תעריף השלמת משלוח sms למפעילים אחרים -
מחיר כל הודעה שנשלחה מהמכשיר (אינו מותנה בקבלתה)(8)
ללא עלות
משלוח הודעת sms לICQ
60 אג'
תעריף השלמת משלוח SMS לבזק - מחיר לכל הודעה מחיר 
כל הודעה שנשלחה
מהמכשיר (אינו מותנה בקבלתה)(10)
40 אג'
תעריף העברת SMS מישראל למפעילים בחו"ל - מחיר לכל 
הודעה מחיר כל
הודעה שנשלחה מהמכשיר 
(אינו מותנה בקבלתה)(9)(10)
50 אג'
גוביינא בחיוג לרשת בזק (מקבל השיחה נושא 
בתשלום
(תעריף לדקה)
חינם
גוביינא בחיוג לרשת פלאפון (מקבל השיחה נושא 
בתשלום
 (תעריף לדקה)
1.70  ₪
גוביינא בקבלת שיחה מרשת בזק (מקבל השיחה 
נושא בתשלום
(תעריף לדקה)
1.80  ₪
מעבר למסלול פריפייד (כגון( IZI ממסלול שאינו פריפייד (14)
199  ₪
דקת שיחת וידאו (15)
60.30 אג' לדקה
שינוי מחזור חיוב
9.90  ₪
שירות סולודו - תעריף חודשי
8.90 ₪
כתובת IP חיצונית (16) 23.50  ₪
דמי בדיקת מכשיר בעת מסירת מכשיר לתיקון
100.80 ₪
עמלת החזר תשלום בבנק החל מפעם שלישית במהלך אותה שנה 68 ₪
 
בגין חלק מהשירותים לעיל קיים חיוב נוסף בגין שימוש. כמפורט בעלון זה.

התעריפים כוללים מע"מ
 
ורצינו שתדעו:
 (1)
התשלום נקבע לפי כל הוראה הנשלחת לבנק לחיוב הוראת הקבע של הלקוח, או כל בדיקת תקינות חשבון (לפי העניין), ללא קשר למספר המנויים או החשבוניות. בגין כל תיקיית לקוח (מספר לקוח) נשלחת הוראה נפרדת לחיוב החשבון.
(2) התשלום נקבע לפי כל שובר לתשלום הנשלח ללקוח. 
(3) השרות אינו ניתן למצטרפים חדשים. 
(4) לחיוב זה יש להוסיף תעריף השלמת שיחה לבזק או תעריף השלמת שיחה
למפעיל אחר, לפי העניין.
(5) מחיר לדקת זמן אויר תקשורת נתונים. לחיוב זה יש להוסיף את תעריפי
ספקי התקשורת ושירותי אינטרנט, לפי העניין. 
(6) ישנם מסלולי חיוב בהם התעריף שונה, וזאת כמפורט בתעריפונים
הספציפיים ו/או כפי שנמסר בהודעה שנשלחה ללקוחות הרלוונטים. 
(7) בחלק מהשירותים ייתכן וקיים חיוב שונה מתעריף זמן האוויר (או בנוסף לו), לפי המפורט בחיוג לשירות או בפרסומי השירות. כמו כן, קיימים מסלולים בהם החיוג לשירותי כוכביות (כולם או חלקם) מחויב כמפורט בהסכם המסלול.
(8) משלוח ממכשירי SAMSUNG 2000I, 822I ו-IMAX מחוייב ב-20.14 אג'
כולל מע"מ + זמן אויר תקשורת נתונים. למרות זאת, משלוח ממכשירי SAMSUNG 2000I
בגרסה UL05 מחוייב ב-63.06 אג' כולל מע"מ (ניתן לברר את גרסת מכשירך במוקד שירות לקוחות)
(9) משלוח לשירותים, משחקים וכדומה, מחוייב כמפורט בהסברים/מסמכים הנלווים לנ"ל.
(10) לחיוב זה יש להוסיף תעריף משלוח הודעות SMS/MMS) לפי העניין)
ממכשיר ברשת פלאפון.
נכון לאוקטובר 2007,לא מתאפשר משלוח הודעת MMS אל רשת מירס . 
(11) בהחלפה בין שני מנויים של לקוחות שונים יגבה הסך הנ"ל מכל אחד מהלקוחות.
(12) השינוי כפוף לאישור פלאפון. 
(13) הדקה מחושבת לפי יחידות זמן של 1 שניה.
(14) הסכום נוסף לכל תשלום אחר בו מחוייב הלקוח בגין הסכם קיים.
תתכן הפחתה בסכום לפי סוגי לקוחות.
(15) בחיוג למנויים ולא כולל חיוג לשירותים, משחקים וכו'. לא חל על מנויי פריפייד.
(16) מלאי הכתובות מוגבל. הקצאת כתובת תיעשה בכפוף לאישור פלאפון ועל פי נהליה.
(17) ההודעות לג'וואל/ וואטניה מתומחרות בנפרד, ללא תלות בתעריפי מסלול החיוב בו נמצא המנוי, ולא תכללנה/ תספרנה לעניין ובמסגרת: א. חבילות/ הטבות הניתנות כהודעות כלולות במסלול החיוב. ב. מדרגות תמחור על-פי היקפי שימוש (במסלולים בהם קיים תמחור (STEP/TIER)
(18) החיוב הינו בגין החסימה/ זיהוי באמצעות מערכות פלאפון. בחלק מהמכשירים ניתן לבצע חסימה/ זיהוי חד פעמיים באמצעות הגדרות המכשיר וללא חיוב.
(19) דמי  ניתוק קו (הקפאה) לשיחות יוצאות ונכנסות לתקופה של מעל חודש ועד 3 חודשים – 90.53 ₪
 

התעריפים כוללים מע"מ.

האם עמוד זה סייע לך?

שלח (מוגבל ל-1000 תווים)