תנאי שירות למצטרפים מתאריך 23.6.2019
לקוח יקר,
תודה שבחרת להשתמש בשירות "Pelephone cloud" - שירות הגיבוי של חברת פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ. 51-107657-2 (להלן: "פלאפון"). שירות "Pelephone cloud" (להלן: "השירות"), מאפשר לך לגבות ולאחסן תכנים מזיכרון המכשיר הנייד והמחשב האישי שלך על גבי שטח אחסון עצום בענן. השירות מאפשר לך לצפות בתכנים שנשמרו בענן ולשחזרם בעת הצורך. השירות מיועד לכלל לקוחות פלאפון אשר בבעלותם מחשב תואם ו/או מכשיר תומך (כהגדרתם בהמשך), למעט לקוחות במסלולי Pre-paid ו- Pre-post.
בהצטרפותך לשירות הינך מסכים לתנאי השירות שלהלן וכפי שיהיו מעת לעת.
בהצטרפות עצמאית לשירות יישלח אליך לאזור האישי באתר פלאפון העתק מתנאי שירות אלה ויימצא לעיונך בכל עת. בנוסף, נוסח עדכני של תנאי השירות, יופיע באתר השירות ובאפליקציית השירות במכשירך, כהגדרתם בהמשך (להלן: "אפליקציית השירות" או "היישום").
מנויים בשירות "גיבוי ספר טלפונים" ו-"גיבוי מדיה" - החל מיום 13.08.2013 יוסבו שירותים אלה ויינתנו במסגרת השירות והתנאים שלהלן יחולו, בשינויים המחויבים, גם על שירותים אלה.
1. הגדרות
1.1. "אפליקציית השירות" או "היישום" - אפליקציות הניתנות (בהתאם לסוג ולגרסת מערכת ההפעלה המותקנת במכשירך) להורדה מחנות היישומים במכשירך, או המותקנת במכשיר טלפון סלולארי תומך כהגדרתו בהמשך, והפועלת עם כרטיס SIM ברשת פלאפון, ואשר לאחר אישור תנאיה, ניתן להשתמש בשירות באמצעותה, בגלישה סלולארית ו/או בגלישת WIFI (והכל כאמור בכפוף לתמיכת מכשירך כמפורט להלן).
1.2. תוכנת השירות - תוכנה ייעודית לשימוש בשירות אשר באפשרותך להתקין באופן עצמאי במחשב (להלן: "תוכנת השירות").
1.3. רישיון השימוש - עם קבלת תנאי הסכם זה, פלאפון מעניקה ללקוח רישיון מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, כדי להתקין ולהשתמש בתוכנת השירות, על גבי מחשבים בבעלותו (להלן: "רישיון השימוש").
1.4. אתר השירות - אתר אינטרנט יעודיי לשירות בכתובת http://cloud.pelephone.net.il (להלן: "אתר השירות") כאשר באמצעות הממשק הקיים באתר, ניתן לגבות תכנים השמורים במחשב ממנו מתבצעת הגישה לאתר, לצפות ולשחזר (לאותו המחשב) תכנים שכבר גובו באמצעות השירות. יובהר כי הגישה לאתר השירות והשימוש במלוא האפשרויות המוצעות בו באופן תקין אפשרית רק למחשבים העומדים בכל דרישות הסף המופיעות בטבלת התמיכה.
2. השירות- כללי
2.1. השירות מאפשר(בהתאם לדגם המכשיר, לגרסת מע' ההפעלה וגרסת היישום המותקנת במכשיר):
• גיבוי תכנים המאוחסנים במכשירים תומכים (כהגדרתם בהמשך) לשטח אחסון על גבי שרת מאובטח עד לנפח מקסימאלי כמפורט בהמשך ובהתאם לכל מסלול שבשירות. נפח האחסון המקסימאלי הינו הנפח הכולל בשימוש בכל אפשרויות השירות (מכשיר/אתר השירות/תוכנת השירות).
• שיחזור תכנים מהשרת המאובטח למכשירים התומכים.
• צפייה בתכנים הקיימים בשרת זה דרך אתר השירות, תכנת השירות ודרך חלק מהמכשירים התומכים.
התכנים הניתנים לגיבוי הינם: (i) במכשירים תומכים - אנשי קשר, תזכורות יומן וקבצי מדיה (כגון: תמונות, קבצי וידיאו וקבצי אודיו) (ii) במחשבים – (באמצעות אתר השירות או תוכנת השירות) קבצים אשר נשמרו על גבי הדיסק הקשיח במחשבך למעט קבצי מערכת (System Files).
2.2. קבלת הודעות מתפרצות (Push Notifications)
כחלק בלתי נפרד מהשירות, ובכפוף לתמיכת מכשירך, תשלחנה למכשירך הודעות מתפרצות (Push Notifications).
ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה מצידך כי הינך מאשר קבלת הודעות מתפרצות ובין היתר, הודעות שיווקיות, תפעוליות, שירותיות, וכיוב' לרבות תוכן הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מפלאפון ו/או מטעם ספקיה. מובהר, כי הסכמה זו היא נפרדת מכל בקשה אחרת שלך מפלאפון בנוגע למשלוח הודעות שיווקיות ותגבר עליה בכל הקשור לקבלת דיוור פרסומי בקשר לשירות ו/או לשירותים או הצעות קשורות אליו.
2.3. קבלת הודעות שירותיות ותפעוליות
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פלאפון תהא רשאית, לשלוח למכשירך מעת לעת, על פי שיקול דעתה, הודעות שירותיות ותפעוליות בקשר עם השירות לרבות, הודעות תזכורת לביצוע הגיבוי על ידך, הודעות בנוגע לנפח האחסון שנותר לך בשירות, עדכונים באשר לאופן השימוש בשירות או לתכנים הניתנים לגיבוי או לדרכי הגיבוי. הודעות אלו תשלחנה באופן שפלאפון תמצא לנכון לרבות באמצעות הודעת SMS, הודעה מתפרצת, הודעת דואר אלקטרוני וכו'. הצטרפותך לשירות מהווה הסכמה לקבלת הודעות אלו והינה נפרדת מכל בקשה אחרת שלך מפלאפון.
3. תעריפים ומסלולי השירות
השירות ניתן תמורת תשלום בהתאם למפורט בטופס ההצטרפות ובנוסף, חיוב עבור העברת נתונים במסגרת הורדת היישום והשימוש בשירות.
3.1. תשלום חודשי קבוע - תשלום זה ייגבה החל ממועד ההצטרפות לשירות גם אם לא בוצע כל שימוש בשירות ולא בוצע כל גיבוי בפועל, לרבות בשל אי תמיכת המכשיר. מובהר כי ההצטרפות לשירות ו/או התקנת היישום במכשיר ו/או תוכנת השירות במחשב אינה מהווה גיבוי של המידע.
3.2. חיוב עבור העברת נתונים במסגרת הורדת היישום והשימוש בשירות (לעיל ולהלן: "גלישה סלולרית") - בעבור כל גלישה סלולרית מהמכשיר במסגרת הורדת היישום והשימוש בו, שאינה מבוצעת באמצעות שימוש ברשת WIFI , (לרבות אך לא רק-, גלישה לשם ביצוע גיבוי ושחזור, גישה ליישום לצורך הורדתו ו/או לצורך מעבר למסלול העיקרי ו/או אימות פרטי לקוח ו/או גלישה באתר השירות או שיתוף תכנים באמצעות היישום שלא ע"י הודעת SMS) - קיים חיוב עבור העברת נתונים בהתאם לתעריפי העברת נתונים החלים על המנוי וכפי שיתעדכנו מעת לעת. ללקוח המנוי על חבילת גלישה, יקוזז נפח העברת הנתונים מנפח הגלישה הכלול בחבילה.
3.3. חיוב עבור העברת נתונים במסגרת שימוש באתר השירות או בתוכנת השירות – תשומת ליבך לכך שהשימוש באתר השירות או בתוכנת השירות (לרבות בעבור התקנת תוכנת השירות) כרוך בהעברת נתונים ואתה תחויב בעבור העברת נתונים בהתאם לתעריפים החלים עליך במסגרת ההסכם עם ספק האינטרנט הרלוונטי (לרבות במקרה בו פלאפון הינה ספקית האינטרנט).
3.4. הטבה במועד ההצטרפות - ככל וניתנה למנוי לשירות הטבה ביחס לתשלום החודשי הקבוע לתקופה מוגבלת, ההטבה תהיה בהתאם לתנאיה אותם ניתן לקבל במוקד *160. לאחר תום תקופת ההטבה ימשיך ויסופק השירות והמנוי יחויב בתשלום חודשי קבוע כאמור לעיל. בנוגע ללקוח פרטי, השירות יינתן בתעריפי השירות, בהתאם לפירוט שלעיל, בתוספת של עד 10 ₪, כאשר תעריף זה יכול ויוצמד למדד המחירים לצרכן החל ממועד ההצטרפות. בכל הנוגע ללקוח אחר, תעריפי השירות יתעדכנו מעת לעת.
4. כללי התנהגות והצהרות הלקוח
הלקוח מצהיר כדלקמן:
4.1. הוא לקוח פלאפון בעל הזכויות במנוי המקושר לשירות ו/או הוא המורשה מטעם הלקוח להשתמש בשירות.
4.2. ידוע לו והוא מסכים כי השירות מיועד לשימוש אישי שאינו מסחרי.
4.3. הוא מאשר כי לשם אספקת השירות ו/או שיפורו ו/או ביצוע שינויים בו ו/או תיקון תקלות, ככל שיהיו, פלאפון תעביר ו/או תאפשר גישה לעובדים מומחים לדבר לתכנים שגובו על ידי הלקוח וכן לפרטיו המזהים לרבות מספר מנוי ומספר לקוח.
4.4. הוא מתחייב שלא להשתמש בשירות לצורך:
4.4.1. הורדה, העלאה, פרסום, שידור, שליחה באמצעות דוא"ל או מסרונים, אחסון או הפיכה לזמין בכל דרך אחרת, כל תוכן אי –חוקי, מאיים, מטריד, נזיקי, מהווה לשון הרע, גס, חודר לפרטיות הזולת;
4.4.2. התחזות לאחר;
4.4.3. הפרה או מעורבות בהפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או חשיפת סוד מסחרי או מידע סודי באופן המפר הסכם סודיות כלשהוא;
4.4.4. טעינה, פרסום, שליחה בדוא"ל, או הפיכה לזמין בכל דרך אחרת של חומר המכיל וירוס/קוד/רוגלה/קבצים שעשויים להזיק לשירות או למחשב או למכשיר טלפון נייד;
4.4.5. עיסוק בפעילות בלתי חוקית;
4.4.6. הפרעה או שיבוש של השירות או כל שרת או רשת המחוברים לשירות.
5. תנאים נוספים, מגבלות והסברים על השירות
5.1. תמיכת המכשיר הסלולרי – השירות ניתן במכשירי טלפון סלולריים תומכים. בכל מקום בתנאי השירות בו מופיע הביטוי "מכשיר/ים תומכ/ים" הכוונה היא למכשיר ו/או מערכת הפעלה ו/או סוג וגרסת אפליקציית השירות התומכים בגיבוי/שחזור סוגי התכנים בהתאם למפורט בטבלה המופיעה באתר השירות וכפי שתתעדכן מעת לעת (להלן: "טבלת התמיכה"). מובהר, כי בין היתר בשל הבדלים ו/או שינויים במערכת ההפעלה או בסוג המכשיר שברשותך, השימוש בשירות באמצעות גלישה ברשת WIFI נתמך רק בחלק מהמכשירים (ועלול שלא להיתמך גם במכשיר המאפשר גלישה באמצעות רשת WIFI ). סוגי התכנים הנתמכים בכל מכשיר, כמו גם אפשרות השימוש באמצעות גלישה ברשת WIFI במסגרת השירות, עשוי להשתנות מעת לעת. למען הסר ספק יובהר כי כל האמור בטבלת התמיכה מתייחס אך ורק למכשירים תקינים שנרכשו מפלאפון ואשר לא נעשה בהם שימוש שאינו סביר או כל שינוי שהשפיע על יכולותיהם ותכונותיהם ובכלל זאת: (1) הקבצים הטוענים את מערכת ההפעלה (Bootloader) לא נעולים (או נעשה ניסיון לשנותם / לפרוץ אותם) (2) מערכת ההפעלה שונתה (או נעשה ניסיון לשנותה) (3) בוצעה גישה לקבצים (או שינוי בהרשאות גישה אליהם) הגורמים לשינוי בתצורת גרסת התוכנה ו/או מערכת ההפעלה וכיוב').
5.2. תמיכת המחשב האישי - השירות ניתן במחשבים תואמים. בכל מקום בתנאי השירות בו מופיע הביטוי "מחשב/ים תואמ/ים" הכוונה היא למחשב העומד בכל דרישות הסף המופיעות בטבלת התמיכה. מובהר כי כל שימוש בתוכנת השירות או באתר השירות מחייב חיבור רציף ותקין לרשת האינטרנט.
5.3. באחריותך לוודא מראש את היתכנות התמיכה, במחשבך או במכשירך, בירור אם השירות נתמך/ אינו נתמך במכשיר ו/או במחשב כמו גם בירור בנוגע לאופן התמיכה ו/או בקשה לביטול השירות כתוצאה מכך, הינם באחריות הגולש ניתן להתעדכן רשימת המכשירים התומכים (ככל שנמכרו ע"י פלאפון) בחיוג למוקד שירות לקוחות וכן באמצעות טבלת התמיכה. יתכן ויחול שינוי בסוגי התכנים הניתנים לגיבוי ו/או שיחזור מעת לעת. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של פלאפון לבטל או להפסיק את השירות, אף בלא מתן הודעה מוקדמת, בכל מקרה שהוא לרבות במקרה בו השירות אינו נתמך במכשיר.
5.4. ביצוע גיבוי- לביצוע גיבוי לאחר סיום תהליך ההצטרפות לשירות, יש להיכנס לשירות, לבחור את סוגי התכנים שברצונך לגבות ולהתחיל את פעולת הגיבוי. באם לא יבחרו תכנים ספציפיים על ידך, סוגי התכנים שיגובו, עם הפעלת הגיבוי באפליקציית השירות, יהיו בהתאם להגדרות ברירת המחדל ביישום כפי שתהיינה מעת לעת.
5.5. פניות בעניין השירות - לפניות שירות בכל הנושאים, לרבות תקלות וביטול השירות ניתן לפנות בחיוג למספר 1-800-050-166 מכל טלפון בישראל.
5.6. סיסמתך בשירות -
5.6.1. לצורך כניסה לשירות תתבקש, בחלק מהמכשירים התומכים ובכל מחשב, להקיש, את סיסמת הכניסה האישית שלך לאתר פלאפון ואת מספר המנוי שבאמצעותו נרשמת לשירות.
5.6.2. בכל מקרה בו מסומנת האפשרות של "הישאר בשירות"/"הישאר מחובר", יותקן, עם הכניסה לשירות, באופן אוטומטי מזהה (Personal IDׂ) במכשירך ו/או במחשבך (לפי העניין) התקף לתקופה של עד חצי שנה, אשר ישמור במהלך התקופה האמורה באופן מוצפן את שם המשתמש וסיסמתך בשירות ובאתר פלאפון. התקנת Personal IDׂ תאפשר לך, ככל שה Personal IDׂ לא נמחק עקב פעולה שלך ו/או תקלה ו/או מסיבה אחרת שהיא, להתחבר ולהשתמש בשירות, כל עוד הנך מנוי לשירות, ללא צורך בהקשת שם משתמש וסיסמה.
5.6.3. על אף האמור לעיל, במטרה להגן על הנתונים שנשמרו על ידך בשירות, פלאפון תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב אותך בהקשת הסיסמה מעת לעת.
5.6.4. יודגש כי הגישה הניתנת לך לענן שלך באתר השירות, בתכנת השירות וביישום (בכפוף לתמיכת מכשירך) מאפשרת בין השאר לצפות במידע שלך שגובה, לשמור מידע חדש, להעתיק ולמחוק מידע שכבר גובה, לשנות את הגדרות השימוש, ובאתר השירות וביישום אף לשתף מידע שגובה, וכן לבצע כל פעולה שהיא כבעל המנוי. משכך, פרטי הגישה נמסרים לך לשימוש אישי בלבד ואין למוסרם לכל צד שלישי. מסירת פרטי הגישה לצד שלישי אינה מומלצת כלל ונעשית על אחריותך הבלעדית. במידה ובכוונתך לרשום את פרטי הגישה, בכדי לזוכרם, מומלץ לשומרם במקום נסתר, כך שרק לך תהיה גישה אליהם.
5.6.5. מומלץ לך להקפיד על כך שהסיסמה תהיה ייחודית. מומלץ לך לשנות את הסיסמה האישית לאחר הכניסה הראשונה, לאחר כל פניה למוקד התמיכה, לאחר החלפת מכשיר וכן לאחר שימוש בשירות במכשיר שאינו בבעלות הלקוח כמו כן, לשם בטחון המידע, מומלץ להחליף את הסיסמה תדיר ולכל הפחות אחת לשלושה חודשים.
5.6.6. פלאפון תהא רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לחייב את הלקוח להזין את שם המשתמש וסיסמת הכניסה לצורך כניסה ליישום.
5.7. ביצוע עדכוני גרסה - פלאפון תהא רשאית, מעת לעת, לחייב אותך לעדכן את גרסת היישום המותקן במכשיר ו/או במחשב ולאתחל את המכשיר ו/או המחשב לשם המשך השימוש בשירות. באם תבחר שלא לעשות כן יתכן כי לא תוכל להמשיך ולהשתמש בשירות (כולו או חלקו) אך תמשיך להיות מחויב בגין השירות במלואו.
5.8. עדכון הגדרות שימוש באפליקציית השירות - יתכן כי כל ההגדרות שנקבעו ביישום על ידי הלקוח או חלק מהן, לרבות סוגי תכנים שיגובו, אופן הגלישה וכיוצ"ב לא ישמרו לאחר הסרת היישום והתקנתו מחדש ו/או בשימוש בשירות ממכשיר אחר או בשימוש לאחר עדכון גרסת מערכת ההפעלה של המכשיר. באחריות הלקוח, עם התקנתו המחודשת של היישום, או השימוש בו במכשיר אחר או שימוש בו לאחר עדכון גרסת מערכת ההפעלה במכשיר, לעדכן את הגדרות השימוש ביישום.
5.9. גודל קובץ מקסימאלי לגיבוי - גודל הקובץ המקסימאלי הניתן לגיבוי במסגרת השירות הינו הקטן מבין (i) GB1 או (ii) יתרת נפח האחסון שנותרה ללקוח בשירות (להלן: "נפח קובץ מקסימאלי לגיבוי"). פלאפון תהא רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין או להגדיל את נפח הקובץ המקסימאלי לגיבוי. ניסיון לגיבוי קובץ גדול יותר יחסם. על אף האמור לעיל יתכן כי במכשירים מסוימים ו/או במערכות הפעלה מסוימות ו/או בגרסאות שונות של אפליקציות שירותי הגיבוי גודל הקובץ המקסימאלי לגיבוי יהיה קטן מהאמור לעיל.
5.10. שינוי נפח אחסון מקסימאלי - פלאפון תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את נפח האחסון המקסימאלי. עם זאת תכנים שכבר גובו טרם שינוי זה לא ימחקו או יפגעו בשל כך.
5.11. שחזור תכנים -
5.11.1. שחזור ממכשיר סלולרי אחד למכשיר סלולרי אחר - ככלל, השירות מאפשר את שיחזור התכנים שגובו ממכשיר סלולרי רק למכשיר מדגם זהה אשר בו מותקנת גרסת מערכת הפעלה זהה למכשיר ולמערכת ההפעלה מהם גובה המידע. ניסיון שחזור תכנים למכשיר מדגם אחר או למכשיר בו מותקנת מערכת הפעלה בגרסה שונה, עלול שלא לצלוח באופן מלא או חלקי.
5.11.2. שיחזור קבצים שגובו באמצעות אתר השירות או תוכנת השירות למכשיר תומך יתאפשר בכפוף לתמיכת המכשיר ו/או מערכת ההפעלה.
5.12. גיבוי קבצי מדיה- בכפוף לנפח האחסון הפנוי, ובהתאם ליכולות מכשירך וסוג וגרסת מערכת ההפעלה המותקנת בו בעת ביצוע הגיבוי, יגובו התכנים מזיכרון המכשיר וכרטיס הזיכרון החיצוני המצוי בו. גיבוי קבצי מדיה יבוצע מתיקיות ברירת המחדל שהוגדרו על ידי יצרן המכשיר. קבצי מדיה שלא נשמרו בתיקיות אלו לא יגובו. גיבוי סרטונים בשירות עשוי להתבצע באיכות נמוכה מזו בה נשמרו במכשיר. לאחר ביצוע גיבוי ניתן לראות באתר השירות באינטרנט, ובחלק מהמכשירים התומכים גם ביישום עצמו אילו קבצי מדיה גובו. שים לב, בחלק קטן מהמכשירים יגובו גם תכנים השמורים על כרטיס ה – SIMשבמכשירך. למידע מקיף לגבי מכשירים התומכים בגיבוי של מידע מכרטיס ה – SIM, יש לעיין בטבלת התמיכה.
5.13. גיבוי פרטי יומן במכשירך הסלולרי
5.13.1. במידה ונבחרה אפשרות זו בתפריט ההגדרות – יבוצע גיבוי של פרטי היומן מסוג "פגישות" ובחלק מהמכשירים גם של פרטי יומן מסוג "משימות".
5.13.2. סוגי הפגישות שניתן לגבות הם בהתאם למגבלות המכשיר. לדוגמא – בחלק מהמכשירים לא ניתן לגבות פגישות "מחזוריות" או פגישות הפרוסות על גבי יום שלם או יותר.
5.13.3. בחלק מהמכשירים ו/או מערכות ההפעלה תגובה הפגישה המחזורית הראשונה בלבד או תגובנה מספר פגישות מחזוריות בלבד ללא אינדיקציה להיותן פגישות מחזוריות.
5.13.4. לא ניתן לשחזר פגישות אשר שדות החובה, הנדרשים על ידי המכשיר, לא עודכנו.
5.13.5. במרבית המכשירים, לא ניתן לגבות פגישות שחלפו יותר מ- 30 יום ממועד קיומן או אשר קבועות ליותר מ- 60 יום ממועד הגיבוי (אף אם המדובר בפגישה מחזורית). בנוסף, בעת השחזור, יתכן כי לא ישוחזרו פגישות שחלפו למעלה מ- 30 יום ממועדן או שהינן קבועות למועד של למעלה מ- 60 יום ממועד השחזור (אף אם המדובר בפגישה מחזורית).
5.14. ניצול מלוא נפח האחסון - באפשרותך לבדוק את נפח האחסון העומד לרשותך הן באמצעות כניסה לשירות הגיבוי באתר השירות והן, בכפוף לסוג המכשיר וסוג וגרסת מערכת ההפעלה המותקנת בו, ביישום עצמו. במידה וניצלת את מלוא נפח האחסון שהוקצה לך יהיה עליך לפנות מקום בשרת הגיבוי, על מנת שיתאפשר לך לגבות תכנים נוספים. בדיקת נפח האחסון שנותר לגיבוי התכנים במכשירך הינה באחריותך הבלעדית.
5.15. גיבוי ממכשירים שונים - לא ניתן לשמור על אותו חשבון גיבוי, ספריות גיבוי שונות של מכשירים שונים בנפרד. ככל שתבצע גיבוי לחשבונך ממכשירים שונים (בין שהכניסה בוצעה על ידי הזנת פרטי כניסה ממכשיר אחר ובין שבוצעה באמצעות החלפת כרטיסי סים בין מכשירים שונים), הגיבוי יבוצע אל תוך ספריית גיבוי אחת, המשלבת את המידע המצוי במכשירים אלו. בהתאם לכך, ביצוע פעולת שחזור תוביל לשחזור התכנים השמורים בחשבון הגיבוי ממנו מבוצעת פעולת השחזור. בביצוע פעולת השחזור, כל התכנים, המצויים בגיבוי המשויך בשרת הגיבוי לחשבונך, יתווספו לתכנים השמורים במכשיר ממנו מתבצעת פעולת השחזור (לזיכרון הטלפון או לכרטיס זיכרון חיצוני בהתאם לסוגי המכשירים ומערכות ההפעלה).
סוגי התכנים שיגובו הינו בהתאם להגדרות המסומנות במכשיר הפלאפון ממנו מתבצע הגיבוי, ובכפוף לתמיכת המכשיר ומערכת ההפעלה.
5.16. משך הגיבוי
5.16.1. משך זמן ביצוע הגיבוי ו/או השחזור תלוי במספר ובגודל הקבצים אשר בחרת לגבות, בסוג המכשיר ו/או מערכת ההפעלה שברשותך ו/או בטיב הקליטה ברשת הסלולרית במקום בו מתבצע הגיבוי או בטיב רשת ה- WIFI או מהירות חיבור האינטרנט למחשב, לפי העניין.
5.16.2. שים לב כי גיבוי ממכשיר בו בוצע בעבר, סנכרון של אנשי הקשר ו/או פרטי יומן למול תוכנת דוא"ל (כדוגמת Exchange, Gmail) או שירות אחר בו נשמרים פרטי אנשי קשר ו/או יומן (כגון WhatsApp, Viber וכד'), עשוי לגרום להכפלת אנשי הקשר ו/או פרטי היומן בספריית הגיבוי המופיעה באתר השירות, וכך עשוי משך הגיבוי ו/או השיחזור להתארך, וזאת בנוסף להכפלת מספר הפריטים שיוצגו לאחר השחזור.
5.16.3. שים לב – פעולת הגיבוי או השחזור עשויה להימשך זמן רב. ביצוע פעולות נוספות במקביל במכשירך (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: שיחות, שליחת וקבלת מסרונים, גלישה באינטרנט, שימוש ביישומים אחרים, ביצוע פעולות נוספות בשירות ועוד) עלול לגרום להפסקת פעולת הגיבוי או השחזור. יובהר, כי לא ניתן לגבות/לשחזר קובץ באופן חלקי, וכי קובץ אשר פעולת השיחזור/גיבוי לא הושלמה לגביו– לא יגובה/ישוחזר כלל.
5.17. נקודות חשובות לעניין השימוש בתוכנת השירות
5.17.1. האחריות להתקנת תוכנת השירות, הגדרות הגיבוי, הפעלתה והשימוש בה חלה על הלקוח בלבד.
5.17.2. מובהר, כי רישיון השימוש הינו אך ורק לשימוש אישי שאינו מסחרי.
5.17.3. הלקוח אינו רשאי להפיץ את תוכנת השירות בתמורה או שלא בתמורה לצד שלישי. בנוסף, הלקוח אינו רשאי להעתיק או להעביר את תוכנת השירות או כל העתק (מלא או חלקי) ממנה, ו/או להעניק רישיון משנה לאחרים והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
5.17.4. פלאפון איננה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת ו/או התקנת ו/או הפעלת ו/או השימוש בתוכנת השירות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במחשב ו/או בציוד קצה ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהי. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכך והוא פוטר את פלאפון מכל טענה ו/או תביעה ו/או אחריות לכל נזק בקשר עם כך והוא ישפה כל צד ג' שנפגע עקב זאת.
5.17.5. מחובתך לבדוק ולוודא, בתום כל פעולת גיבוי, האם כל הקבצים שביקשת לגבות אכן גובו בהצלחה.
5.17.6. מובהר בזאת, כי עם הפסקת השירות, מכל סיבה שהיא, יפקע תוקף כל רישיון שימוש אשר סופק ללקוח במסגרת השירות.
5.17.7. שחזור קבצים בעלי שם זהה – שחזורו של קובץ בעל שם זהה לקובץ קיים במחשב אליו מתבצע השחזור עלול להוביל למחיקתו המוחלטת של הקובץ הקיים לצמיתות ולהחלפתו בקובץ המשוחזר. ככל שאין ברצונך למחוק קבצים קיימים, באחריותך לוודא כי שם הקובץ שבחרת לשחזר שונה משם הקובץ הקיים במחשב.
5.17.8. עקב שינוי מדיניות ההרשאות של חברת גוגל, הוסרה תמיכה בגיבוי ושחזור הודעות SMS והודעות MMS והיא איננה זמינה עוד. עם זאת, הודעות טקסט שגובו על ידך בעבר, שמורות וזמינות לצפייה באתר Pelephone Cloud.
5.18. גיבוי יזום על ידי פלאפון של תכנים במכשירך הסלולרי
5.18.1. לאחר הצטרפותך לשירות עשוי להיות מופעל או מבוצע מעת לעת ובאופן אוטומטי או אחר, גיבוי יזום על ידי פלאפון של תכנים במכשירך.
5.18.2. גיבוי יזום זה עשוי להתבצע בין היתר, במקרים הבאים:
- בעת הפעלת אפליקציית השירות ובעת שהיא פועלת ברקע (בחלק מהמכשירים התומכים);
- בעת העברת זיכרונות על ידי נציג פלאפון;
- בחלוף תקופה שנקבעה ע"י פלאפון, ועשויה להשתנות מעת לעת, שבה לא ביצעת גיבוי לחשבונך;
5.18.3. בנוסף לאמור, פלאפון רשאית לקבוע מקרים נוספים בהם יתבצע גיבוי יזום.
סוגי התכנים שגיבויים יתאפשר במסגרת גיבוי כאמור הינם בהתאם לתמיכת מכשירך וסוג וגרסת מערכת ההפעלה המותקנת בו בעת ביצוע הגיבוי.
תנאים כלליים לעניין גיבוי יזום
5.19. פלאפון איננה מתחייבת כי גיבוי כאמור יבוצע בפועל כלל, או ביחס לתדירותו, או ביחס לסוגי התכנים שיגובו בו. בכל מקרה אין להסתמך על גיבוי זה.
5.19.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים הבאים לא יבוצע גיבוי יזום:
5.19.1.1. כאשר הנך שוהה בחו"ל;
5.19.1.2. במידה ומכשירך כבוי או במידה והחיבור שנקבע על ידך או על ידי ברירת המחדל (רשת סלולרית או רשת WIFI ) אינו זמין במועד בו בוצע הגיבוי;
5.19.1.3. בעת שהיישום אינו מותקן במכשירך;
5.19.1.4. בדגמי מכשירים ו/או גרסאות מערכות הפעלה שאינם תומכים בהפעלת גיבוי כאמור.
5.20. גיבוי מתוזמן (מבוצע באמצעות תוכנת השירות בלבד)
5.20.1. תוכנת השירות מאפשרת לך לקבוע מראש מועד/ים בהם יבוצע גיבוי של הקבצים ו/או התיקיות שהוגדרו לשם כך והשמורים על המחשב התואם ממנו מתבצע הגיבוי (להלן: "גיבוי מתוזמן").
5.20.2. שים לב – הפעלת והצלחת הגיבוי המתוזמן כולו/חלקו תלויה בגורמים רבים ועשויה שלא לצלוח בין היתר בשל: פעולות אחזקה של השירות, תקינות המחשב, תקלות בחיבור לרשת האינטרנט וכיוב'. באחריותך לוודא כי הגיבוי צלח במלואו.
5.20.3. גיבוי מתוזמן אשר לא הושלם יבוצע באופן אוטומטי במועדים הבאים (וזאת ככל שהתמלאו הדרישות לביצועו לרבות: מחשב תואם, חיבור תקין לרשת האינטרנט וכיוב'):
5.20.3.1. בגיבוי שאינו מחזורי - מאוחר יותר באותו היום;
5.20.3.2. בגיבוי מחזורי - במוקדם מבין (i) מאוחר יותר באותו היום (ii) במועד הגיבוי הקרוב המוגדר לאותה פעולת גיבוי או מאוחר יותר באותו יום.
5.21. שיתוף תכנים
5.21.1. בכפוף לתמיכת המכשיר ומערכת ההפעלה המותקנת בו וסוג אפליקציית השירות שבשימושך ו/או המחשב ו/או הדפדפן שברשותך תוכל לשתף את התכנים שגובו באמצעות השירות באמצעות דוא"ל, הודעת SMS ו/או באמצעות תוכנות נוספות התומכות בכך (להלן ביחד: "הודעות השיתוף"). שליחת הודעת שיתוף מהיישום כרוכה בחיוב בהתאם לתעריפי העברת נתונים/שליחת SMS (לפי העניין) החלים על המנוי.
5.21.2. לתשומת ליבך, בכל הודעות השיתוף שישלחו, הן באמצעות אתר השירות והן מהיישום יצויין בגוף ההודעה (ובשליחת SMS ממכשיר סלולרי גם בפרטי השולח) מספר המנוי הרשום לשירות כשולח הודעת השיתוף וזאת גם במקרה בו ההודעה נשלחה ממי שמספרו אינו מזוהה (חסוי) או ממכשיר של מנוי אחר או ממכשיר עם כרטיס סים אחר.
5.21.3. שים לב – באפשרות נמען הודעת השיתוף להעביר את הודעת השיתוף לצדדים שלישיים. משכך, מומלץ שלא לשתף קבצים בעלי תוכן אישי או רגיש כלל וכן לוודא היטב את זהות הנמען של כל הודעת שיתוף טרם שליחתה.
5.22. שליחת רשימת אנשי קשר למכשיר תומך ברשת פלאפון–
5.22.1. בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, ניתן באמצעות שליחת מסרון למספר טלפון ייעודי לקבל הודעת SMS שתשלח למנוי בשירות ובה קישורית לרשימת אנשי קשר השמורים בשירות. יובהר כי כניסה לקישורית הינה גלישה סלולרית והוראות סעיף ‎3.1.3 לעניין חיוב הלקוח יחולו עליה.
5.23. מחיקת תכנים בעת גיבוי
5.23.1. שים לב – יתכן כי בעת גיבוי אנשי קשר ו/או פירטי יומן ו/או משימות (להלן: בסעיף זה "פירטי הגיבוי") יוסרו בשרת הגיבוי פירטי הגיבוי שאינם שמורים, במועד ביצוע הגיבוי, במכשיר ממנו מתבצע הגיבוי.
5.23.2. בעת גיבוי תמונות/קבצי וידיאו/קבצי אודיו/ (להלן בסעיף זה: "פירטי המדיה") לא יוסרו בשרת הגיבוי פירטי המדיה שאינם נמצאים במכשיר, ממנו מתבצע הגיבוי, בעת ביצוע הגיבוי. אם ברצונך להסיר את פירטי המדיה שגובו בעבר עליך להסירם באמצעות כניסה לאתר השירות.
5.24. פריטים שנמחקו
5.24.1. לתשומת ליבך - פירטי הגיבוי ו/או המדיה שנמחקו על ידך יופיעו באתר השירות תחת הלשונית "פריטים/קבצים שנמחקו" (פריטים הנמצאים תחת לשונית זו, נכללים בנפח האחסון המקסימאלי העומד לרשותך במסגרת השירות) עד למחיקתם הסופית על ידך או, בהתאם לגרסת היישום המותקנת במכשיר ובהתייחס לפירטי מדיה בלבד, עד חלוף שלושה חודשים ממועד מחיקתם הראשונית. יובהר, כי בעת ביצוע שחזור לא ישוחזרו פירטי הגיבוי ו/או המדיה המופיעים תחת לשונית "פריטים/קבצים שנמחקו". עוד יובהר, כי פריטי גיבוי שנמחקו/התווספו/עודכנו באתר השירות יתווספו/יוסרו/יעודכנו למכשיר עם ביצוע השחזור. עם זאת יובהר כי בעת ביצוע שחזור, פירטי מדיה שקיימים במכשיר אך אינם שמורים בשרת הגיבוי לא ימחקו מהמכשיר בו מבוצעת פעולת השחזור.
5.25. השירות בחו"ל
פלאפון אינה מתחייבת כי השירות נתמך כולו או חלקו מחוץ לישראל.
לתשומת ליבך (בהתייחס לשירות במכשירים סלולריים) - כי כלל שירותי תקשורת נתונים בחו"ל (בנדידה), לרבות גיבוי וביצוע שיחזור מהשירות, גלישה, סנכרון מייל, הורדה וצפייה בתכנים, קבלת ושליחת מסרונים, הודעות MMS, ושימוש ביישומים בחו"ל- כרוכים בתשלום לפי תעריפי שירותי פלאפון חו"ל, בין אם קיים חיוב בגין שירות זה בישראל ובין אם לאו. התשלום בגין העברת נתונים בחו"ל מחויב לפי יחידות של KB 100 (כל תשדורת ""SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידת KB 100 הקרובה) וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ – KB 100) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.
תעריפי תקשורת הנתונים בחו"ל עלולים להיות גבוהים באופן ניכר מהתעריפים בארץ.
5.26. תמיכה בשפות
5.26.1. השירות תומך בשפה העברית בלבד.
5.26.2. עדכון פרטי אנשי קשר והודעות יומן בכל שפה מלבד עברית עשוי להוביל לשמירת פרטים אלו באופן שגוי באתר השירות ו/או לעדכונם באופן שגוי במכשירך לאחר ביצוע שחזור.
5.27. מנויי Pre-paid ו- Pre-post
5.27.1. מנויים אלה לא יוכלו להירשם לשירות.
5.27.2. מנויים שהיו רשומים בשירות "גיבוי ספר טלפונים" או "גיבוי מדיה" אשר הוסבו לשירות זה - התשלום עבור השירות ייגבה במועד ההצטרפות לשירות ומדי חודש בחודשו, בהתאם ליום בו הצטרף המנוי לראשונה לשירות ויקוזז מהיתרה הקיימת למנוי.
אם וככל שלא תהיה למנוי יתרה במכשירו, במועד המיועד לגביית התשלום החודשי, תשלח למנוי הודעה על כך באמצעות הודעת SMS המתריעה על העדר יתרה כאמור, ומיידעת את המנוי כי עליו לטעון את מכשירו בסכום נוסף. לא הטעין המנוי את מכשירו בסכום נוסף, יבוטל השירות כ – 72 שעות לאחר ההודעה והמנוי יקבל על כך הודעה באמצעות SMS. לאחר ביטול השירות התכנים ימחקו כמפורט בסעיף ‎6.1 להלן.
החיוב עבור השירות יגבה באופן מלא, וזאת גם במקרה של ביטול השירות במהלך מחזור החיוב.
6. ביטול או הסרת השירות
6.1. ביטול השירות על ידי הלקוח
לא ניתן לבטל רק חלק מהשירות / החבילה.
באשר לביטול שירות על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן בסעיף זה: "החוק") תחולנה ההוראות הבאות:
6.1.1. ביטול השירות עד 14 יום ממועד ההצטרפות- יתאפשר כאשר הלקוח יחויב בתשלום בגין השירות לפי חלק יחסי עד מועד הביטול וכן בתשלום עבור שימוש באותו שירות משירותי החבילה / השירות אם קיים ו/או כל תשלום אחר בגין אותו שירות עד למועד הביטול.
6.1.2. ביטול השירות לאחר חלוף 14 יום ממועד ההצטרפות - יתאפשר מעת לעת בכפוף לתשלום בגין החבילה לפי חלק יחסי עד מועד הביטול וכן בתשלום עבור שימוש באותו שירות מהשירותים שבחבילה אם קיים ו/או כל תשלום אחר עבור אותו שירות עד מועד הביטול.
ביטול שירות על ידי צרכן כאמור לעיל יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות.
- בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, דרך יצחק רבין 33 גבעתיים – תפעול.
- פקס: 050-7048053.
- טלפון: מוקד שירות לקוחות 166* מהמכשיר או בחיוג 1800-050-166.
- מרכז שירות של פלאפון.
- בדוא"ל: Contact@pelephone.co.il.

על אף האמור, מנוי אשר ביקש ביטול שירות/ים יבוצע בכפוף למסירת פרט מזהה, לא יוכל לבטל את המנוי לשירות בעל פה (באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) ללא מסירת אותו פרט מזהה,
יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין.
באם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטול השירות על פי הודעה שנמסרה בעל פה ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול, וזאת באם לא צוין אחרת בהודעה.
ביטול השירות באמצעות הודעה שנמסרה בכתב - תוך יום עבודה אחד, באם לא צוין אחרת בהודעה.
על אף האמור, במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקף תוך 6 ימי עסקים.
לכל לקוח אחר- ביטול שירות ייעשה על פי נוהלי פלאפון, כפי שיהיו מעת לעת. למידע על נוהלי פלאפון ניתן לפנות באחד מהאמצעים הנ"ל.
6.2. ביטול השירות ע"י פלאפון
פלאפון רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מראש, להסיר ו/או להשעות את הגישה ו/או את השימוש בשירות או בתכנים, כולם או חלקם, וזאת לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל; בשל אי קיום תנאי מתנאי השירות ו/או שימוש בניגוד להוראות כל דין ו/או שימוש בלתי הוגן ו/או שימוש שעשוי לפגוע במתן השירות לאחרים ו/או עפ"י צו של כל רשות מוסמכת. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פלאפון ו/או מי מטעמה, רשאית בכל עת, להפסיק ו/או לנתק ו/או להגביל את השירות או חלק ממנו.
6.3. מחיקת היישום ללא התנתקות מהשירות - למען הסר ספק יובהר, כי הסרת היישום ממכשירך או מעבר למכשיר אחר (בין שהמכשיר תומך ובין שאינו תומך בשירות) אינה מביאה לביטול השירות והחיוב בגינו יימשך עד לביטולו באחת הדרכים המפורטות בסעיף ‎6.1 לעיל.
6.4. ביטול השירות בשל ניתוק/ניוד המנוי (לרבות ניתוק המנוי ביוזמת פלאפון)– השירות ניתן למנויים פעילים ברשת פלאפון בלבד ומשכך, ניתוק קבוע או זמני או מעבר של המנוי למפעיל אחר יוביל לביטול השירות באופן מיידי.
6.5. מחיקת התכנים שגובו בשירות - יובהר, כי התנתקות מהשירות, מכל סיבה שהיא, תוביל לחסימה גישתך לאתר השירות ולמחיקת כלל התכנים שנשמרו בשירות הגיבוי. עם זאת, פלאפון רשאית לשמור את התכנים שגובו לתקופה של עד שלושים יום וזאת לצורך מתן אפשרות ללקוח לשחזר תכנים במקרים של ביטול השירות מחמת טעות וכיוב'.
7. הגבלת אחריות
7.1. הגבלת אחריות בגין אבטחת מידע
הלקוח הינו האחראי הבלעדי לעדכון שם המשתמש וסיסמת הכניסה. הלקוח ישמור בסודיות על סיסמתו האישית.
מובהר ללקוח בזאת כי פלאפון אינה יכולה להתחייב כי השירות מקנה חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית ו/או התחייבות לגיבוי מלוא התכנים המאוחסנים בשירות. פלאפון ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי הלקוח בגין האמור לרבות גישה בלתי מורשית לתכנים ו/או בגין תוצאות מעשה או מחדל שייעשו בתכני הלקוח שלא בהרשאתו כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור, ובכלל זאת פלאפון לא תהא אחראית בדרך כלשהיא לנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו ללקוח עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים .
כמו כן, מובהר ללקוח כי השירות איננו מעניק חסינות והגנה בפני וירוסים ו/או רוגלות ו/או כל תוכן מזיק מכל סוג שהוא שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות ו/או בפני נזקים שיגרמו על ידם.
7.2. הגבלת אחריות לתקינות השירות
הלקוח הינו האחראי הבלעדי לכך שהגיבוי בוצע בהצלחה ובאחריותו לוודא זאת באמצעות כניסה לאתר השירות. פלאפון ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין תכנים שלא גובו או גובו באופן שאינו תקין או בגין כל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מכל תקלה בשירות.
השירות כפוף לזמינות ולתקינות רשת הרט"ן ("רדיו טלפון נייד") של פלאפון ומערכות השירות.
ידוע ללקוח שבמסגרת השירות תיתכנה תקלות או שיבושים הקשורים ברשת הרט"ן או במערכות השירות ובאחריות הלקוח לגבות את כל התכנים שגובו בשירות באמצעי גיבוי נוספים. כמו כן הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי חלק ממאפייניי השירות נתמכים ע"י צדדים שלישיים וכי פלאפון אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם בשל מעשה ו/או מחדל של צדדים אלו. בנוסף, פלאפון אינה אחראית לשינויים שיגרמו לשירות עקב שינויים שיבוצעו על ידי יצרני המכשירים ו/או מערכות ההפעלה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מכשירים שנרכשו מפלאפון או ממי מטעמה. לידיעתך, גם במקרה בו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות באמצעות המכשיר, תחויב בתשלום החודשי הקבוע במלואו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פלאפון לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן, אי נוחות, הוצאה ותוצאות ישירות או עקיפות אחרות שיגרמו לך או לרכושך או לצד שלישי, הקשורים במישרין או בעקיפין עם השירות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור, בין היתר, ברשת הרט"ן ו/או במערכות השירות.
7.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובמסגרת חובתו של הלקוח לבדוק כי הגיבוי בוצע בהצלחה, פלאפון ממליצה ללקוח אשר חווה בעיות בגיבוי לעדכן את גרסת היישום או התוכנה העדכניות ביותר ו/או לעדכן את גרסת מערכת ההפעלה המותקנת במכשירו. יתכן כי במקרים רבים פעולות אלו יפתרו את הבעיה ויחסכו פניה לשירות הלקוחות.
7.4. פלאפון לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מאובדן נתונים או פגיעה במערכות הפעלה וכו' כתוצאה מוירוסים, באגים ודומיהם, יישומי תוכנה שהורדו למכשיר, תוכנות פוגעניות למיניהן, פגעי אינטרנט אחרים וכיוצ"ב. כל נזק או אובדן שייגרם ללקוח או למשתמש או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ישירה או עקיפה של אלה, אינו באחריותה של פלאפון או של מי מטעמה. פלאפון שומרת לעצמה את הזכות למחוק לצמיתות או לשים תחת הסגר קבצים אשר זוהו על ידה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כקבצי וירוס, רוגלות וכיוב'.

8. זכויות יוצרים
8.1. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי במסגרת השימוש בשירות לא יבצע כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע בזכות קניין רוחני, בפרטיות או בכל זכות של צד ג'. עוד מצהיר ומתחייב הלקוח, כי במסגרת השימוש בשירות יפעל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
8.2. מובהר, כי בעצם ביצוע פעולת גיבוי מידע ו/או בהעלאת קבצי מידע לשרתי פלאפון, במישרין ובעקיפין, הלקוח מצהיר ומתחייב, כי אין בפעולות אלה כדי הפרת זכות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות של צד ג' או הפרה של הוראות כל דין, וכי הוא בעל כל הזכויות להחזיק במידע ולהשתמש בו.

8.3. הלקוח מצהיר ומתחייב כי יעמוד בכל עת בכללי השימוש הנאות בשירותי הגישה לרשת האינטרנט, המופיעים בחוברת תנאי ההתקשרות שנמסרה ללקוח וכי ישפה ויפצה את פלאפון באופן מלא, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כלפיה ו/או בגין כל נזק שייגרם לה, עקב אי עמידת הלקוח בהצהרותיו ובהתחייבויותיו בהסכם זה אשר מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
8.4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובהתאם למדיניות ההגנה על הקניין הרוחני המפורטת באתר השירות, מי שזכויות הקניין רוחני שלו הופרו באמצעות השירות רשאי לפנות לפלאפון, פלאפון עשויה ומבלי שיש בכך כדי לחייב אותה לעשות כן, לנקוט פעולה מיידית, לרבות הקפאה, הסרה, מניעת גישה או הפסקת השירות, בכל מקרה של הפרה ו/או קבלת התראה על חשש להפרה מצד הלקוח של התחייבויותיו והצהרותיו שבסעיף זה, גם במקרה בו החשש טרם נבדק או אומת.
8.5. ידוע ללקוח, כי אינו רשאי לבצע ישירות ו/או באמצעות צד שלישי הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד תוכנת השירות או היישום או אתר השירות, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק תוכנת השירות או היישום או אתר השירות.
9. הגנת הפרטיות
בהצטרפותך לשירות זה הינך מאשר לפלאפון לחשוף כל מידע אישי אודותיך לרבות כל תוכן שגובה על ידך באמצעות השירות, ללא קבלת אישורך וללא מתן הודעה מוקדמת, בכפוף לכך שחשיפה זו נעשית לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות פלאפון או מי מטעמה במחלוקת או נושא הקשורים במתן השירות וזאת, ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים ומבלי שהדבר יהווה הפרה של זכויותיך.
10. עדכון ושינוי תנאי השירות
10.1. פלאפון רשאית להודיע על הפסקת השירות בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השירות ותעריפיו בכל עת לפי שיקול דעתה ומבלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השירות העדכניים יופיעו הן באתר השירות והן באפליקציית השירות במכשירך. מחובתך להקפיד ולעקוב אחר ההודעות השונות המתפרסמות באתר השירות והמשך השימוש בשירות מהווה הסכמה מצידך לכל שינוי כאמור.
10.2. פסקה רשות מוסמכת כי הוראה שבהסכם זה בטלה, יתוקן ההסכם באופן המינימאלי האפשרי.
10.3. רישומי פלאפון יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא בקשר עם השירות.