תנאי שירות לשירות Pelephone Books
לקוח יקר,
תודה שבחרת להשתמש בשירות Pelephone Books שירות הספרים הדיגיטלי של חברת פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ. 51-107657-2 (להלן: ""השירות" ו-"פלאפון" בהתאמה). השירות ינתן בכפוף לתשלום חודשי קבוע ויתאפשר למנויי פלאפון במסלולי תשלום בדיעבד (post paid) ובאמצעות מכשיר תומך (כהגדרתו להלן) בלבד.
1. הגדרות
1.1. "אתר השירות" – אתר ייעודי אשר בו ניתן יהיה לצפות בקטלוג ובמידע אודות השירות ולהצטרף אליו.
1.2. "החברה" – חברת גט בוקס תוכן דיגיטלי בע"מ ח.פ 51-508729-4.
1.3. "ספר" – ספר ו/או כל יצירה ספרותית שניתן לצפות בה ו/או להוריד אותה ו/או להשתמש בה באמצעות אפליקציית השירות.
1.4. "מכשיר תומך" – מכשיר רט"ן או מחשב לוח הפועלים באמצעות מערכת הפעלה מסוג IOS מגרסה 9 ואילך או מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד מגרסה 5.1 ואילך.
1.5. "מנוי לשירות "– מנוי על שירותי הרט"ן של פלאפון במסלול תשלום בדיעבד (post paid) אשר הצטרף לשירות בהתאם לתנאים אלו כפי שיעודכנו מעת לעת.
2. השירות
2.1. כללי – השירות מעניק למנויו, בתמורה לתשלום דמי המנוי החודשים, אפשרות לקריאת מספר ספרים במקביל ("השאלה") ובנוסף אפשרות לרכישת זכות (בנפרד ביחס לכל ספר) לקריאת כל אחד מהספרים שבקטלוג ללא הגבלה על מספר הספרים הזמינים לקריאה במקביל ("רכישה") וכל זאת באמצעות יישום יעודי (להלן: "אפליקציית השירות").
2.2. הצטרפות לשירות– מנויי פלאפון רשאים להצטרף לשירות פלאפון בוקס באחת מהדרכים הבאות:
2.2.1. פניה לנציג פלאפון באחד ממרכזי השירות והמכירה של פלאפון הפזורים ברחבי הארץ (כתובות מרכזי השירות ונקודות המכירה מפורטים באתר פלאפון בכתובת https://www.pelephone.co.il).
2.2.2. רישום לשירות באמצעות אפליקציית השירות.
2.2.3. רישום באמצעות אתר פלאפון או אתר השירות
2.2.4. באמצעות התקשרות למוקד הטלפוני של פלאפון בחיוג 166* ממכשיר הפלאפון ו/או בחיוג 1800-050-166 מכל טלפון בישראל.
2.3. ההשאלה – למנוי לשירות ניתן רישיון הדיר ולא בלעדי לקריאת עד שני ספרים נוספים בכל חודש קלנדארי וזאת מתוך הספרים, אשר בקטלוג הספרים הזמין לעיון באפליקציית השירות ובאתר השירות (להלן: "הקטלוג"), אשר סומנו (באותה העת) כספרים " לקריאה ללא תוספת תשלום" או בנוסח דומה (לעיל ולהלן: "הספרים הכלולים"). הרישיון כאמור אינו מאפשר "השאלה" של למעלה משני ספרים באותה העת ובכדי לקרוא ספר נוסף יצטרך המנוי לוותר על זכות השימוש באחת הספרים שנבחרו על ידו. זכות לבחירת וקריאת שני ספרים נוספים שלא נוצלה במהלך בחודש קלנדארי נתון לא תישמר ללקוח/למנוי ולא תצטרף לזכותו לבחור ולקרוא שני ספרים בחודש/ים הקלנדארים שלאחר מכן והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בעבור זכות שלא נוצלה. הזכות לקריאת ספר כלול מותנית בכך שהמנוי ימשיך להיות מנוי לשירות וכן בכך שאותו הספר עדיין מוצע לקריאה ללא תוספת תשלום באפליקציית השירות.
2.4. הרכישה –
ביצוע הרכישה ומהותה - בנוסף לרישיון הניתן למנוי במסגרת השירות כמפורט בסעיף ‎2.3 לעיל, מנוי לשירות רשאי לרכוש, רישיון לקריאת ספר מסוים מכלל הספרים המופיעים בקטלוג (להלן: "רישיון הפרימיום"). רישיון הפרימיום הינו רישיון הדיר לא בלעדי המעניק למנוי הרוכש אותו זכות לקריאת הספר, נשוא הרישיון, באמצעות אפליקציית השירות כל עוד השירות קיים בפלאפון והמנוי מצורף לשירות . אם השירות יבוטל על ידי המנוי (לרבות עקב סיום ההתקשרות עם פלאפון) או השירות יבוטל בפלאפון, מכל סיבה שהיא, יתאפשר למנוי לקרוא ספרים שרכש באמצעות קישור לאתר ייעודי, חיצוני לפלאפון, שיישלח אליו אל כתובת הדואר האלקטרוני (אם מעודכנת למנוי) וכן באמצעות הודעתSMS למכשיר. קישור לפרטים כיצד לקבל גישה לספרים שנרכשו בתשלום: https://www.getbooks.co.il/pelephonebooks
2.4.1. כל מנוי בשירות רשאי לרכוש עד 10 רישיונות פרימיום במהלך חודש קלנדארי מסוים ופלאפון רשאית לשנות מספר זה בכל עת וללא התראה ובתנאי ומתאפשר לכל מנוי לרכוש רישיון פרימיום אחד. לאחר השלמת הרכישה ולצורך קריאת הספר יתקין המנוי במכשירו קובץ ובו תוכן הספר. הספר ניתן לקריאה באמצעות אפליקציית השירות בלבד. לאחר התקנת הקובץ יתאפשר למנוי לקרוא את הספר גם ללא חיבור לרשת האינטרנט (לרבות ב"מצב טיסה").
2.4.2. תצוגה בחשבונית - החיוב בעבור רכישת רישיון פרימיום יוצג בחשבונית הלקוח כ-"רכישת ספר" או נוסח בעל משמעות דומה.
2.4.3. ביטול הרכישה –היה והמנוי לא עשה כל שימוש בספר (לעניין סעיף זה התקנת קובץ הספר במכשיר תחשב כשימוש) יהיה הלקוח זכאי לביטול העסקה בתוך 14 יום מביצוע הרכישה. נתוני פלאפון באשר לשימוש בספר יהוו ראיה לעניין זה. לאחר ביטול העסקה, תהא פלאפון רשאית להסיר את הספר נשוא הביטול, מהקטלוג המוצג לאותו מנוי כך שלא יתאפשר לו לקרוא את אותו הספר (בין אם באמצעות השאלתו כמפורט בסעיף ‎2.3 לעיל ובין אם באמצעות רכישת רישיון פרמיום) באמצעות אפליקציית השירות.
2.5. היקף הרישיונות –הרישיונות המפורטים בסעיפים ‎2.3‎ ו- 2.4 ניתנים לכל אחד מהמנויים לשימוש אישי, לא מסחרי בהתאם לתקופות ולסייגים המפורטים לעיל ולהלן, בהתאם לתנאי שירות אלו ולהוראות הדין ובאופן המונע והאוסר את השימוש בהם שלא באמצעות אפליקציית השירות.
2.6. הספרים – פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הספרים המופיעים בקטלוג או את סיווגם, כספרים כלולים או כספרים שאינן ספרים כלולים, או את מחיר רישיון הפרמיום ביחס לכל אחד מהם וזו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בעדכון הלקוח.
3. אפליקציית השירות
3.1. התקנת אפליקציית השירות – על המנוי להוריד את אפליקציית השירות מחנות היישומים שבמכשירו. לא ניתן להתקין או להשתמש באפליקציית השירות במכשיר שאינו מכשיר תומך.
3.2. שימוש באפליקציית השירות – לפני השימוש באפליקציית השירות יש לקרוא את הוראות השימוש באפליקציית השירות. הוראות אלו תהינה זמינות בכל עת לעיון נוסף באמצעות בחירה בלשונית המתאימה בתפריט ההגדרות או בכל דרך אחרת כפי שתעודכן על ידי פלאפון מעת לעת.
4. תעריפים
4.1. תשלום חודשי קבוע – בעבור השירות ישלם הלקוח תשלום חודשי קבוע כמפורט בטופס ההצטרפות לשירות בעבור כל מנוי הרשום לשירות החל ממועד רישומו לשירות.
4.2. חיוב בעבור תקשורת נתונים – נפח תקשורת הנתונים (גלישה) שנצרך בשימוש באפליקציית השירות ברשת פלאפון (כגון קריאת ספרים, רכישת רישיון פרימיום, בחירת ספרים כלולות לקריאה, גלישה באתר השירות) לא יופחת מנפח הגלישה הכלול במסלול החיוב של המנוי, והלקוח לא יחויב בגינו. עם זאת הלקוח יחוייב בעבור הגלישה לחנות היישומים והתקנת אפליקציית השירות במכשיר, ונפח תקשורת הנתונים שנצרך במהלך פעולות אלו יופחת מהנפח העומד לרשותו והכל על פי מסלול החיוב בו מצוי המנוי.
4.3. הטבה במועד ההצטרפות - ככל וניתנה למנוי לשירות הטבה ביחס לתשלום החודשי הקבוע לתקופה מוגבלת, ההטבה תהיה בהתאם לתנאיה אותם ניתן לקבל במוקד *160. לאחר תום תקופת ההטבה ימשיך ויסופק השירות והמנוי יחויב בתשלום חודשי קבוע כאמור לעיל. בנוגע ללקוח פרטי, השירות יינתן בתעריפי השירות, בהתאם לפירוט שלעיל, בתוספת של עד 20 ₪ (כולל מע"מ), כאשר תעריף זה יכול ויוצמד למדד המחירים לצרכן החל ממועד הצטרפות המנוי לשירות. בכל הנוגע ללקוח אחר, תעריפי השירות יתעדכנו מעת לעת.
5. הצהרות והתחייבויות הלקוח
5.1. הוא לקוח פלאפון בעל הזכויות במנוי המקושר לשירות ו/או הוא המורשה מטעם הלקוח להשתמש בשירות.
5.2. שמירת והעברת נתונים - הלקוח מאשר כי לשם אספקת השירות פלאפון והחברה תשמורנה את פרטי הספרים שנבחרו לקריאה על ידו וכן את פרטי רכישות הפרמיום ומועד בחירתן/רכישתן, תוך שיוכם למספר המנוי.
5.3. שימוש אסור - הלקוח מתחייב שלא לעשות בספרים שימוש שלא הותר במפורש בתנאי שירות אלו ובפרט שימוש בניגוד לאמור בסעיף ‎2.5 או שימוש שיש בו בכדי להפר זכויות יוצרים או לגרום להפרעה או שיבוש של השירות או כל שרת או רשת המחוברים לשירות והכל בין בעצמו ובין באמצעות אחר.
5.4. טופס גישה לשירותים – ידוע ללקוח כי אי סימון כל אחד משלושת סעיפים הבאים: 1, 2א, 3א כ"פתוח" בטופס הגישה לשירותים ימנע מהמנוי לעשות שימוש כלשהו בשירות.
6. ביטול השירות
6.1. ביטול השירות על ידי פלאפון –
6.1.1. פלאפון רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מראש, להסיר ו/או להשעות את הגישה ו/או את השימוש בשירות או בתכניו, כולם או חלקם, וזאת לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל; בשל אי קיום תנאי מתנאי השירות ו/או שימוש בניגוד להוראות כל דין ו/או שימוש בלתי הוגן ו/או שימוש שעשוי לפגוע במתן השירות לאחרים ו/או עפ"י צו של כל רשות מוסמכת.
6.1.2. ביטול השירות בשל ניתוק/ניוד המנוי (לרבות ניתוק המנוי ביוזמת פלאפון)– כאמור, השירות ניתן למנויים פעילים ברשת פלאפון בלבד ומשכך, ניתוק קבוע או זמני או מעבר של המנוי למפעיל אחר יוביל לביטול השירות באופן מיידי.
6.2. מחיקת אפליקציית השירות ללא התנתקות מהשירות - למען הסר ספק יובהר, כי הסרת אפליקציית השירות ממכשירך או מעבר למכשיר אחר (בין שהמכשיר תומך ובין שאינו תומך בשירות) אינה מביאה לביטול השירות והחיוב בגינו יימשך עד לביטולו באחת הדרכים המפורטות בסעיף ‎‎6.1 לעיל או ‎6.3 להלן.
6.3. ביטול השירות על ידי הלקוח -
6.3.1. אם הנך לקוח פרטי שהינו "צרכן" עפ"י חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "צרכן") תוכל לבטל את העסקה: במכשיר- עד 14 יום מקבלתו / בשירות - עד 14 יום מעשיית העסקה.
6.3.2. צרכן בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק רשאי לבטל עסקה שהינה עסקת רוכלות או מכר מרחוק תוך 4 חודשים מיום העסקה, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטיה (לפי המאוחר). פלאפון רשאית לדרוש הצגת תעודה לצורך ביטול העסקה לפי סעיף זה.
6.3.3. ביטול עסקה בה ניתנה ללקוח מתנה/הטבה: כתנאי לביטול, הלקוח ישיבה כשהיא תקינה, בשלמות ובאריזתה המקורית ובלא שנעשה בה שימוש. במקרה בו פלאפון תחליט לפנים משורת הדין, לאפשר ביטול העסקה ללא השבת המתנה, יחויב הלקוח בשוויה לפי מחירון פלאפון במועד ביצוע העסקה.
6.3.4. אם מבטל העסקה אינו הרוכש הוא יידרש להציג חשבונית רכישה בנוסף לעמידה בשאר הקריטריונים לביטול.
6.3.5. . ניתוק שירות - על אף האמור בתנאי ההתקשרות, ניתוק שירות ייכנס לתוקף תוך יום עבודה ממועד קבלת הבקשה או במועד המצוין בבקשה, ככל שצוין מועד.
6.3.6. בניתוק שירות בודד במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע (כגון: דקות/SMS/MMS/ גלישה), ובוצע שימוש ביחידות הכלולות או בחלק מהן, יחויב הלקוח בתשלום חודשי מלא בגין השירות.
6.3.7. בניתוק של כלל השירותים במסגרתם ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע כאמור לעיל, יחויב הלקוח בגין השירות לפי חלק היחסי עד מועד הביטול - לפי מס' הימים בהם היה בשירות עד לניתוק או לפי כמות יחידות השירות שנצרכה - הגבוה מבניהם. אם הלקוח מנוי על שירות תיקונים ו/או שירות אחר אשר על פי תנאיו נמשך גם לאחר סיום ההתקשרות, החיוב בגינו יימשך כל עוד לא בוטל.
6.3.8. הודעה על ביטול עסקה/ניתוק שירות/סיום התקשרות לצרכן, תעשה במסירת שם הלקוח ומספר ת.ז. בפניה למוקד השירות 166* מהמכשיר או 1800-050-166 מכל טלפון בישראל / במרכז שירות / בדואר רשום לדרך יצחק רבין 33 גבעתיים-לתפעול, בדוא"ל Contact@pelephone.co.il/ בפקס 03-5728045 / טופס מקוון באתר פלאפון www.pelephone.co.il.
6.3.9. על אף האמור, במקרה שבקשת הביטול תימסר בעל פה (טלפונית / במרכז שירות) וכן סוכם על ביטול שירות באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה.
6.3.10. לכל לקוח שאינו צרכן כאמור לעיל - ביטול השירות ייעשה בנוסף על פי נוהלי פלאפון, כפי שיהיו מעת לעת. למידע על נוהלי פלאפון ניתן לפנות באחד מהאמצעים שלעיל.
6.4. יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין.
תוצאות ביטול השירות - החל ממועד ביטול השירות לא יוכל המנוי להשתמש באפליקציית השירות לצורך קריאת ספרים כאמור בסעיף ‎2.3 או לצורך רכישת רישיונות פרימיום כאמור בסעיף ‎2.4 לעיל. עם זאת מנוי פלאפון יוכל להמשיך ולקרוא, באמצעות אפליקציה ייעודית, ספרים שרישיון פרימיום בעבורם נרכש על ידו בזמן היותו מנוי לשירות. ככל ורישומו של הלקוח לשירות לא יתחדש בתוך 30 יום, תמחק פלאפון לצמיתות את פרטי הספרים שהושאלו על ידי המנוי והמנוי לא יוכל לשוב ולעיין בהם באמצעות אפליקציית השירות אלא אם ירשם לשירות וישאיל אותם פעם נוספת. עם זאת מנוי שחדל להיות מנוי פלאפון יוכל להמשיך ולעיין בספרים לגביהם נרכש רישיון פרימיום באמצעות הרשמה לאפליקציה יעודית חיצונית לפלאפון ובכפוף לתמיכת מכשירו בדרישות לשימוש באפליקציה ובהתאם לתנאי השימוש בה וכל עוד אפליקציה זו מוצעת לציבור הרחב בחנות היישומים הרלוונטית ומבלי שיש באמור בכדי להוות התחייבות של פלאפון להמשך קיומה של אפליקציה זו או אפליקציה חליפית. קישור לפרטים כיצד לקבל גישה לספרים שנרכשו בתשלום: https://www.getbooks.co.il/pelephonebooks
7. הגבלת שימוש ואחריות
7.1. אחריות לפגמים בספרים – כל הספרים המופיעים בקטלוג ניתנים לשימוש המנוי כמות שהם (as is) ולפלאפון ולחברה לא תהיה כל אחריות בשל כל פגם (לרבות טעויות דפוס, חוסרים וכיוב') בספר.
7.2. אחריות לפגמים בתקצירים - כמו כן יתכן כי לחלק מהספרים יתווסף בקטלוג תקציר או סקירה תמציתית של הספר. באחריות הלקוח לבחון בעצמו את תוכן הספר ולפלאפון ולחברה לא תהיה כל אחריות באשר לכל פגם או טעות בסקירה או בתקציר ופלאפון לא תפצה את הלקוח לרבות באמצעות ביטול פעולה (בין אם השאלה או רכישת רישיון פרימיום) שבוצעה על ידו בשל פגם בתקציר או בסקירה.
7.3. תוכן פוגעני - הלקוח מאשר כי ידוע לו כי תוכן הספרים ו/או התקצירים והסקירות של הספרים עשוי להכיל תוכן פוגעני או תוכן שאינו מתאים לקטינים ולפלאפון ולחברה לא תהיה כל אחריות בשל כך.
7.4. אחריות לעניין אבטחת מידע – ידוע ללקוח כי הוא האחראי הבלעדי למניעת שימוש בלתי מורשה של אחרים ברישיונות שרכש. עוד ידוע ללקוח כי פלאפון אינה יכולה להתחייב כי השירות מקנה חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית והיא לא תישא בכל אחריות כלפי הלקוח בגין נזק שיגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור. כמו כן, מובהר ללקוח כי השירות אינו מעניק חסינות ו/או הגנה בפני וירוסים ו/או רוגלות ו/או כל תוכן מזיק מכל סוג שהוא שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות ו/או בפני נזקים שיגרמו על ידם.
7.5. תקלות בשירות – הואיל והשירות ניתן באמצעות אפליקציה והשימוש בו כפוף מטבעו לתקינות ולזמינות רשת הרט"ן של פלאפון, פלאפון אינה מתחייבת כי השירות יהיה חסין מתקלות לרבות תקלות הנובעות מהיעדר זמינות שירות רט"ן או מתקלה טכנולוגית באפליקציית השירות. כמו כן ידוע ללקוח כי חלק מרכיבי השירות ניתנים על ידי החברה ומי מטעמה ופלאפון אינה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח בשל פעולה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה.
7.6. שימוש מקביל – באפשרות המנוי לשירות לעשות שימוש באפליקציית השירות בעד 3 מכשירים תומכים במקביל וכל האמור בתנאי שירות אלו יחול על השימוש בכל אחד ממכשירים אלו. פלאפון רשאית לשנות את מספר המכשירים בהם יתאפשר לעשות שימוש מקביל וכן את עצם האפשרות לשימוש מקביל כאמור. כניסה לאפליקציית השירות במכשיר נוסף (מעבר למספר שיתאפשר באותה העת) עלול לגרום לניתוק השירות במכשיר בו פועל השירות באופן הרציף הארוך ביותר. שים לב – הקובץ של הספר שנרכש רישיון פרימיום בעבורו יותקן אך ורק במכשיר באמצעותו בוצעה הרכישה. בכדי להנות מרישיון הפרמיום גם במכשיר נוסף, יידרש המנוי להיכנס לאפליקציית השירות ולהתקין את הקובץ הרלוונטי גם במכשיר הנוסף. ההגבלה על מספר המכשירים בהם ניתן לעשות שימוש במקביל תחול גם לגבי השימוש באפליקציית השירות לצורך קריאת ספרים להם נרכש רישיון פרמיום.
8. זכויות יוצרים וקניין רוחני
8.1. בעלות בזכויות היוצרים - כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר השירות ו/או באפליקציית השירות לרבות עיצובם, תוכנם, יישומם, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של פלאפון או החברה או מי מטעמה בלבד ו/או ספקי התוכן שלהן ו/או צדדים שלישיים, שהתירו להן או למי מטעמם לעשות בהן שימוש ואין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של הספר הרלוונטי.
8.2. שימוש אסור - ידוע ללקוח, כי אינו רשאי לבצע ישירות ו/או באמצעות צד שלישי הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד אפליקציית השירות ו/או אתר השירות, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק אפליקציית השירות ו/או אתר השירות.
8.3. נוהל הודעה והסרה: אם המנוי או כל גורם אחר סבור, כי תכנים שפורסמו בשירות הם פוגעניים ו/או מפרים את זכויותיו ו/או זכויות צדדי ג', לרבות זכויות קניין רוחני, או כי השירות מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, עליו לפנות באופן מיידי לפלאפון באמצעות דוא" Contact@pelephone.co.il וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, תיעוד ההפרה/הפגיעה ודרכי יצירת קשר עימו. פלאפון תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עם הפונה קשר ככל שיידרש מידע נוסף. פלאפון עשויה ומבלי שיש בכך כדי לחייב אותה לעשות כן, לנקוט פעולה מיידית, לרבות הקפאה, הסרה, מניעת גישה או הפסקת השירות, בכל מקרה של הפרה ו/או קבלת התראה על חשש להפרה מצד הלקוח של התחייבויותיו והצהרותיו לפני תנאי שירות אלו וזאת גם במקרה בו החשש טרם נבדק או אומת.
9. הגנת הפרטיות
9.1. כללי – באישור תנאי שירות ובשימוש בו הלקוח מאשר לפלאפון לאסוף ולעשות שימוש במידע בלתי מזוהה אשר נאסף או הצטבר אודות השימוש בשירות על ידי המנויים אגב שימושם בשירות, לרבות; מידע אצל פלאפון ו/או מי מטעמה בנוגע למקור ממנו בוצעה הגישה לאפליקציה/אתר השירות, נתוני המיקום של המנויים וזאת למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, וכן למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירות או שירותים נלווים לו וכן על מנת לעדכן את הלקוח באשר למבצעים או שירותים המוצעים על ידי פלאפון או צד ג'. על אף האמור בסעיף ‎6.5 לעיל מידע שייאסף כאמור עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את פלאפון, המיועדים, בין היתר לצורך שיפור שירותיה של פלאפון, או גופים אחרים הקשורים עימה, כמו גם לצורכי מחקר, בקרה וסטטיסטיקה, קידום וייעול מטרותיה העסקיות של פלאפון. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי על הלקוח ו/או המשתמשים בידי פלאפון, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות בשירות, או מיקוד, ייעול ושיפור שירותיה של פלאפון. באישור תנאי שירות אלו הלקוח/המנוי מאשר את הסכמתו וכן מאשר לפלאפון לאסוף, לתעד ולעשות שימוש בפרטיו, פרטים שייאספו מפעילותו ולמסור את המידע לצדדים שלישיים בכפוף לכל דין, ולבצע בו שימושים שונים. בנוסף, פלאפון רשאית לבצע פניה, בכל אמצעי תקשורת שהוא לרבות הודעות מתפרצות (Push Notifications) הנשלחות במסגרת אפליקציית השירות, מטעמה ו/או מי מטעמה, למטרות שיווקיות או שירותיות, אל הלקוח, מעת לעת, ואף לאחר סיום ההתקשרות, הכל בכפוף לכל דין וכל עוד לא הודיע הלקוח על סירובו. יובהר כי באפשרות הלקוח למנוע קבלת הודעות מתפרצות באמצעות שינוי הגדרות המכשיר או אפליקציית השירות. עוד יובהר כי סירוב הלקוח לקבלת מידע שיווקי אינו חל על הודעות שירותיות. האמור לעיל בא להוסיף על הוראות "תנאי שימוש ומדיניות פרטיות" שבאתר פלאפון והאמור בפרק "הגנת הפרטיות" שבחוברת תנאי ההתקשרות שנמסרה ללקוח ומופיעה באתר פלאפון.
9.2. התקנת קבצי עוגיות - המנוי מאשר, כי בכל מקרה בו (1) בחר, במהלך הרישום לשירות ו/או הכניסה לאתר השירות, את האופציה של "זכור אותי" (בין אם בכניסה לאתר ובין אם באפליקציית השירות) וכן (2) במידה ורכש ספר במסגרת השירות, יותקן באופן אוטומטי קובץ מסוג עוגיה (cookie) במכשיר בו נעשתה הפעולה. הקובץ יוותר בתוקף לתקופה של עד 120 יום, וישמור במהלך התקופה האמורה באופן מוצפן את שם המשתמש והסיסמה של המנוי לשירות ויאפשר לו, ככל שלא נמחק עקב פעולה שלו ו/או תקלה ו/או מסיבה אחרת שהיא, בכל פעם שיתחבר לאפליקציית השירות, לעשות שימוש בשירות ללא צורך בהזנת פרטי זיהוי, והכל כל עוד המנוי מנוי לשירות,. באפשרותך להסיר את קובץ העוגיה באמצעות הגדרות היישומים במכשירך.
10. השימוש בשירות בחו"ל
10.1. ניתן להשתמש בשירות בחו"ל ולצורך כך מומלץ לבצע הורדה של הספרים למכשיר טרם היציאה מישראל על מנת לאפשר קריאת הספרים במצב טיסה. עם זאת,
לתשומת ליבך כי כלל שירותי תקשורת נתונים בחו"ל (בנדידה), לרבות הצטרפות לשירות, כניסה ושימוש באפליקציית ו/או אתר השירות רכישת רישיון פרימיום וקריאת ספרים ש"הושאלו" כרוכים בתשלום לפי תעריפי שירותי פלאפון חו"ל, בין אם קיים חיוב בגין שירות זה בישראל ובין אם לאו. התשלום בגין העברת נתונים בחו"ל מחויב לפי יחידות של KB 100 ׁ(כל תשדורת "SESSION" תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידת KB 100 הקרובה) וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ – (KB 100 במחירון פלאפון חו"ל העדכני. תעריפי תקשורת הנתונים בחו"ל עלולים להיות גבוהים באופן ניכר מהתעריפים בארץ.
11. עדכון השירות, מלאי הספרים, ותנאי השירות
11.1. פניות בעניין השירות - לפניות שירות בכל הנושאים, לרבות תקלות וביטול השירות ניתן לפנות בחיוג למספר 1-800-050-166 מכל טלפון בישראל.
11.2. תמיכה – באחריות הלקוח לוודא כי המכשיר/ים בו הוא מתעתד לעשות שימוש בשירות הינו מכשיר תומך כהגדרתו לעיל.
11.3. ביצוע עדכוני גרסה - פלאפון תהא רשאית, מעת לעת, לחייב אותך לעדכן את גרסת אפליקציית השירות במכשיר ו/או במחשב ולאתחל את המכשיר ו/או המחשב לשם המשך השימוש בשירות. באם תבחר שלא לעשות כן יתכן כי לא תוכל להמשיך ולהשתמש בשירות (כולו או חלקו) אך תמשיך להיות מחויב בגין השירות במלואו.
11.4. תמיכה בשפות – אפליקציית השירות ואתר השירות יוצגו בשפה העברית בלבד. עם זאת, יתכן ומעת לעת יוצגו בקטלוג ספרים בשפות נוספות.
11.5. הפסקת השירות ושינוי בתנאיו - פלאפון רשאית להודיע על הפסקת השירות בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השירות בכל עת לפי שיקול דעתה ומבלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השירות העדכניים יופיעו הן באתר השירות והן באפליקציית השירות. מחובת הלקוח להקפיד ולעקוב אחר ההודעות השונות המתפרסמות באתר ובאפליקציית השירות והמשך השימוש בשירות מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל שינוי כאמור. פסקה רשות מוסמכת כי הוראה שבהסכם זה בטלה, יתוקן ההסכם באופן המינימאלי האפשרי. רישומי פלאפון יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא בקשר עם השירות.