שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

תנאי שימוש כרטיס "GLOBAL SIM"


אנו מברכים אותך על רכישת כרטיס GLOBAL SIM"" (להלן:"הכרטיס"). הכרטיס מאפשר לך ליהנות מגלישה בחו"ל במדינות נבחרות באמצעות כרטיס המוטען מראש בנפח גלישה ולאחר מכן תוכל להוסיף נפחים נוספים לבחירתך, בהתאם לנפחי הגלישה המוצעים על ידי פלאפון באותה העת. 

מספר המנוי
מספר המנוי המקושר לכרטיס שרכשת מופיע על גבי האריזה. במקרים מסויימים יתכן ויהיה צורך להחליף את מספר הפלאפון שהוקצה לך מטעמים טכניים.
לתשומת ליבך: מספר המנוי שברשותך ו/או כל פרט אחר שיימסר על ידך לחברת פלאפון ישמש לצורך קבלת הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מפלאפון ו/או מטעם ספקיה מעת לעת. באפשרותך להסיר את מספר המנוי שברשותך ו/או את פרטיך לצורך קבלת הצעות כאמור לעיל בכל עת בחיוג ל- 972-507077860+

תנאי השימוש 
עצם השימוש בכרטיס מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת. 
על מנת שתוכל להשתמש בכרטיס שרכשת עליך לדאוג ליתרת נפח גלישה מוטענת.
במקרה בו נוצל נפח הגלישה שבכרטיס במלואו, לא תתאפשר גלישה והעברת נתונים ברשת הסלולארית עד לרכישת והטענת נפח גלישה חדש. 
יתכנו מקרים בהם עקב תקלה או שיבוש במערכות, תתאפשר גלישה/העברת נתונים על אף שלא קיימת יתרה בכרטיס. במקרה זה, פלאפון תהא רשאית לפעול בכל דרך לגביית התשלום עבור הגלישה שצרכת, לרבות לקזז את סכום החיוב מהכרטיס/ים הבא/ים שיוטענו למספר הפלאפון וזאת ללא כל הודעה ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות פלאפון על פי דין ו/או הסכם. 
השימוש בכרטיס ניתן רק במדינות נבחרות המפורטות באתר פלאפון בכתובת www.pelephone.co.il, ובכפוף לכיסוי הרשתות של המפעילים הבינלאומיים ולהסכמים של פלאפון עם מפעילים אלה. כך ייתכנו מקומות מסוימים ללא כיסוי או לחילופין, מקומות בהם קיים כיסוי ואולם לפלאפון אין הסכמים עם אותו מפעיל. 
קצב העברת נתונים במסגרת נפח הגלישה שבכרטיס והנפחים אותם תוכל להטעין לאחר מכן, אינו קבוע והוא תלוי בגורמים שונים לרבות כיסוי הרשת וזמינותה, העומסים בה, סוג ותמיכת המכשיר, וכיוצ”ב. 
פלאפון שומרת לעצמה את הזכות להאט מיוזמתה את קצב העברת הנתונים, כאשר האטה זו נדרשת על מנת לווסת עומסים ו/או על מנת למנוע פגיעה ברשת או במשתמשים בה. כמו-כן, פלאפון תהיה רשאית לנתק את המכשיר/הכרטיס שברשותך, אם יתברר כי הוא גורם להפרעות לרשת. פלאפון רשאית לתכנת את הכרטיס ולשלוף ממנו נתונים גם כאשר הוא בידך. 
במצבים מסוימים יתכן כי פלאפון תאלץ להגביל את מתן השירות, גם ללא התראה מוקדמת, בין היתר, מטעמים של ביטחון, בטיחות ותחזוקה. 
כמו כן, קיימים מצבים בהם פלאפון מחויבת לספק מידע הכולל את מספר הטלפון שלך ואת מיקומך.
בתעריפי הכרטיסים עשויים לחול שינויים מעת לעת, על-פי שיקול דעתה של פלאפון.

לתשומת לבך:
• אסור לבצע שינויים בכרטיס 
• אסור להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות או באופן הגורם מטרדים או הפרעות.
• אסור לפעול בדרך שעלולה לגרום להפרעות לרשת.
הפרת הוראות אלו עלולה לגרום לניתוקך.
אין אפשרות לבקש חסימת כרטיס לשימוש, גם במקרים של אובדן או גניבה. במקרה אובדן או גניבה של מכשיר או של כרטיס, אינך זכאי לקבל כרטיס חלופי. 
השימוש בנפח הגלישה כפוף לתמיכת המכשיר. במקרה בו המכשיר שברשותך אינו תומך בגלישה, לא יינתן זיכוי עבור רכישת הכרטיס. עלייך לוודא את התאמת המכשיר לשימוש בכרטיס ובמדינה בה הינך מבצע שימוש, טרם השימוש בפועל.
הגדרות והערות לגלישת אינטרנט:
מקטעי חיוב בשירות גלישה: תקשורת נתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של 100KB (כל SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידות 100KB הקרובה), וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ-100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.

המונים שבתוכנת חייגן אינם מונים את יחידות החיוב לפיהן מחויב המנוי ואין להתייחס אליהם בחישוב חיוב.
קבלת תכנים לרבות בתשלום: הינך מודע לכך שבעת גלישה בעולם האינטרנט ו/או הורדת יישומים, אפליקציות, תוכנות או שירותים כלשהם מאתרים/ספקים/מקורות שונים, ישלחו אל המכשיר מעת לעת ומבלי שדרשת זאת במפורש, תוך כדי ו/או בעקבות פעילותו זו, תכנים מגוונים, כגון פרסומים וכי אלה, תצרכנה תקשורת נתונים מנפח הגלישה שבכרטיס. הודעות מקדימות כולל בזמן אמת לגבי סוג הצריכה ו/או היקפה, אינן משוגרות ולא מצויות בהכרח בידיעת פלאפון.
חיוב בגין גלישה לדפים ואתרים ספציפיים: פלאפון רשאית שלא לחייב בתשלום/לצרוך מנפח הגלישה בגין גלישה לדפים ו/או אתרים ספציפיים, לפי שיקול דעתה ועל פי החלטתה מעת לעת. פלאפון רשאית לשנות בכל עת את החלטתה ולחייב/לצורך נפח בגין גלישה כאמור, ללא הודעה.
נפח הגלישה ניתן למימוש ברשתות ספציפיות בלבד (מפעילים) הפועלות במדינות הנבחרות המפורטות באתר פלאפון. בהקשר זה, הינך מיודע כי גלישה במדינות הנבחרות באמצעות רשתות אחרות שאינן הרשתות שנקבעו על ידי פלאפון, לא תתאפשר כלל, גם לא ע"י בחירה באופן ידני בהן וגם אם לאותן רשתות יש הסכם עם פלאפון באותה מדינה. השימוש בכרטיס יקובע על אותן רשתות מראש. העובדה כי במדינה מסויימת קיימת רשת התומכת בגלישה בדור 4, אינה מבטיחה כי הכרטיס יקובע על רשת זו או על רשת אחרת התומכת בגלישה בדור 4. למידע עבור הרשתות בכל מדינה ומדינה ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון 972-50-7077860+
בגלישה במדינה שאינה כלולה במדינות הנבחרות, לא תתאפשר הגלישה ברשת הסלולארית. 

מובהר כי פלאפון רשאית לשנות את רשימת המדינות הנבחרות לצורך גלישה מעת לעת ולפי שיקול דעתה. יש להתעדכן ברשימת המדינות העדכניות באתר טרם השימוש בפועל. 

נפח גלישה שלא מומש או חלק ממנו ניתן לצבירה למשך עד 3 שנים ממועד הטעינה. לא יינתן זיכוי או החזר על יתרה שלא מומשה. 

שירותי הדור השלישי ו/או הדור הרביעי בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים ובהתאם לאזורי הכיסוי של רשת דור שלישי ו/או דור רביעי במדינות היעד ולהסכם של פלאפון עם רשתות אלה. נפח הגלישה בארץ אינו תקף לגלישה בחו"ל ולהיפך.

נפח הגלישה במסגרת הכרטיס אינו כולל תשלומי פרימיום או תשלומים לספקי האינטרנט.

גלישה באמצעות WIFI: לא תחוייב בתשלום עבור תקשורת נתונים.

אזורי כיסוי: הינך מודע לכך כי פלאפון רשאית לשנות את אזורי הכיסוי פלאפון חו"ל, לפי שיקול דעתה, ללא הודעה. במסגרת כך, פלאפון רשאית לצמצם אזורי כיסוי כך שבחלק מהמדינות בהן ניתן שירות לא יתאפשר כלל שימוש החל ממועד עליו תחליט. באחריותך להתעדכן באזורי הכיסוי טרם השימוש בפועל בשירות באמצעות מוקד פלאפון חו"ל או אתר האינטרנט. צמצום אזורי כיסוי כאמור, לא יהווה עילה כלשהי מצידך כלפי פלאפון. 

אפשרויות הטענה:
לרשותך מגוון אפשריות לבדיקת יתרה ולביצוע טעינה לכרטיס: 
• בחיוג מארץ ומחו"ל שיחת חינם בחיוג מהכרטיס 972-50-5000400+.
• הטענה באתר פלאפון מהארץ או מחו"ל בכתובת www.pelephone.co.il.
• הטענה דיגטלית בסניפי דואר ישראל.
לתשומת ליבך, עם הכנסת הכרטיס למכשיר תתקבל הודעת SMS עם מספר הפלאפון שישמש אתכם בביצוע בדיקת יתרה וביצוע טעינה.
בנוסף, ניתן לחייג למספר 972-50-5001011+ שיחת חינם בחיוג מהכרטיס לשמיעת מספר הפלאפון.
פניות שירות
לתמיכה בתקלות או בכל נושא הקשור לשירות 972-50-7077860+ בחיוג חינם מהמכשיר המקושר לכרטיס, 24 שעות ביממה. 

הגבלת אחריות 
פלאפון, עובדיה, וכל הבאים מטעמה לא ישאו באחריות נזיקית או חוזית לכל נזק אלא לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת השירותים, התלייתם, ניתוקם, או הפסקתם, לרבות עקב טעות במתן השירותים, טעות במסר בזק או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו, מסירת מסר בזק למען בלתי נכון או רישום מוטעה במדריך מנויים או בפרסום אחר של פלאפון, ולכל נזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של פלאפון, עובדיה או הבאים מטעמה.
פלאפון, עובדיה, וכל הבאים מטעמה לא ישאו באחריות לפי ההסכם במקום שחל פטור לגבי אחריות מכוח סעיף 41 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982, או במקום שבו נגרם הנזק עקב הפעלת אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה.
כמו-כן פלאפון, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על-ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכל זאת כח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על-ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת שאין בהן כדי חריגה מתנאי הרישיון, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות שאינן בשליטתה של פלאפון, הכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטת פלאפון ושעל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה. הוראות אלו חלות על כל מי שמשתמש במכשירך, ובאחריותך ליידע אותו על כך.
מידע בדבר אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט
האינטרנט כולל כמות אינסופית של אתרים איכותיים מעניינים ומסקרנים. לרוב, הגלישה ברשת היא מקור להנאה ולרכישת ידע. עם זאת, לא קיים בסביבה זו פיקוח ולעיתים קשה לדעת מתי הגלישה הופכת למסוכנת ואף עלולה לגרום נזק לכן רצינו ליידע אתכם על הסכנות הטמונות בגלישה ברשת.
חשיפה לתכנים לא הולמים
הרשת היא מקום פרוץ מבחינת התוכן המוצג בו ולכן, הגולשים ברשת עלולים להיחשף לתוכן מיני, זדוני או אלים. בהודעות דואר אלקטרוני בפורומים או בצ’טים.
פגיעה על רקע פלילי
באינטרנט פועלות קבוצות של עברייני רשת (האקרים) הפורצים למחשבים של חברות וגופים ממשלתיים לצורך השחתה והדלפת מידע. עבריינים אלה, מנסים לעיתים לגייס גולשים לביצוע המשימות. פגיעה על רקע מיני במהלך גלישה באינטרנט, גולשים מכירים חברים ואנשים חדשים ברשת ולעיתים מתפתים לקבוע עימם פגישה מחוץ למרחב הוירטואלי. פגישות מסוג זה, עלולות לסכן את בטיחות הגולשים. עברייני מין עלולים להשתמש באזורי צ’ט או בפורומים כדי לרכוש את אמונם של הילדים ולקבוע עמם פגישה פנים מול פנים לצורך ניצול מיני.
פגיעה על רקע לאומני
קבוצות או ארגונים קיצוניים עלולים להשתמש בגולשים ברשת כאמצעי להשגת מטרות לאומניות.
בריונות
הצקה והטרדה גולשים עשויים להיתקל בהודעות דואר אלקטרוני או בצ’טים בתוכן מטריד משפיל מעליב או תוקפני.
פגיעה בפרטיות
אתרים, חברות מסחריות ומטרידים למיניהם מנסים לדלות מידע אישי מגולשים ברשת כגון, שם, גיל כתובת, טלפון ועוד. מידע מסוג זה מנוצל פעמים רבות למטרות מסחריות ובמקרים חמורים יותר, לפיתוי וניצול הגולשים.
סמים, אלכוהול וסכנות אחרות
אחד החסרונות הבולטים שלך האינטרנט הוא חוסר הפיקוח על התכנים המוצגים בו כיוון שכך ניתן למצוא ברשת סוגים שונים של מידע החל מעידוד שימוש לא חוקי בסמים, דרך שימוש באלכוהול ועד מידע על הכנת חומרי נפץ.
הימורים
באינטרנט קיימים אתרי הימורים רבים וכל מי שיש ברשותו כרטיס אשראי יכול להיכנס ולהמר. היו מודעים לכך שהימורים של קטינים זו פעילות בלתי חוקית.
ביטול עסקה
באפשרות לקוח פרטי שהינו “צרכן” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981- לבטל את העסקה, כמפורט להלן: 
ביטול תוך 14 יום מיום הרכישה
תנאי הביטול:
בעסקת רוכלות או עסקת מכר מרחוק כהגדרתן בחוק - יש להשיב את המוצר באריזתו המקורית כשהוא ללא פגם. 
בכל עסקה אחרת-
לא נעשה בו כל שימוש.
• הוא מוחזר באריזתו המקורית וללא פגם בו ו/או באריזה.
• הלקוח הציג את חשבונית העסקה.

דמי הביטול:
בביטול עסקה (למעט בביטול עסקת רוכלות כהגדרתה בחוק) יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/העסקה או סך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

אופן הביטול:
יש להשיב את המוצר לאחד ממרכזי השירות המפורטים באתר פלאפון בכתובת www.pelephone.co.il .
ביטול ע"י "צרכן": בחיוג 972-50-7077860+ מהמכשיר ו/או בחיוג 1800-050-166 מכל טלפון בישראל, במרכז שירות, בדואר רשום לדרך יצחק רבין 33 גבעתיים-לתפעול, בדוא"ל Contact@pelephone.co.il, בפקס 050-7048053. הודעת ביטול תכלול לפחות שם ות.ז.

ביטול על פי הודעה שנמסרה בעל פה יבוצע תוך 3 ימי עבודה מקבלת הבקשה וזיהוי המבקש. על אף האמור במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום ייכנס הביטול לתוקף תוך 6 ימי עסקים מקבלת הבקשה וזיהוי המבקש. ביטול על פי הודעה שנמסרה באמצעות פקס יבוצע תוך יום עבודה אחד מקבלתה וזיהוי המבקש, באם לא צוין אחרת בהודעה.
פלאפון רשאית, אך לא חייבת לשלוח אל המנוי הודעת SMS בסמוך לפני שמערכת פלאפון איתרה כי נותר לו לממש נפח גלישה של 250MB בקרוב. ההודעה תישלח בכפוף לכך שמערכת פלאפון איתרה את שיעורי המימוש הנ"ל ובסמוך ככל הניתן לאחר איתור (יתכן גם איחור של מספר שעות או יותר). מובהר כי משלוח ההודעה/ות מותנה בפעילות התקינה של המערכת וכן בתקינות המכשיר וכי אי משלוח או אי קבלת הודעה בפועל, מכל סיבה שהיא, לא יקים עילת תביעה כלפי פלאפון. 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.