שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

תנאי השירות - פקס למייל

לקוח יקר,
בהצטרפותך לשירות והשימוש בו מעידים על הסכמתך המלאה לתנאי השירות שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת.
ברוך הבא לשירות "פקס למייל" המאפשר לך לקבל פקסים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך ("השירות"). 
בנוסף, השירות מאפשר לך להשתמש בשירות "תזכורן קולי 44*" ובשירות "פקס יוצא" בהתאם לתנאים ולתעריפים המפורטים להלן.
לאחר הצטרפותך לשירות תקבל מספר פקס אישי. פקסים שישלחו למספר זה יתקבלו כקובץ מצורף לתיבת המייל (כתובת ה EMAIL) שהזנת בעת הרישום. 
העתק מתנאי שירות אלה יישלח אליך מיידית לאזור האישי באתר פלאפון ויימצא לעיונך בכל עת (אתר פלאפון > כניסה לחשבון שלי> שירותים בשבילך) . תנאי השירות ניתנים להדפסה.

תעריפי השירות
השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע בסך 10 ₪, כולל מע"מ, (למעט, אם סוכם עימך אחרת) ואינו כולל חיוב זמן אוויר (לפי מסלול הלקוח) עבור הקלטת תזכורת באמצעות שירות "תזכורן קולי 44*" ואינו כולל חיוב של 0.5 ש"ח (כולל מע"מ) לכל דף שנשלח במסגרת שירות "פקס יוצא".

אם במועד הצטרפותך לשירות ניתנה לך הטבה ביחס לתשלום החודשי הקבוע לתקופה מוגבלת: ההטבה תהיה בהתאם לתנאיה אותם ניתן לקבל במוקד *160. 
שים לב כי ההטבה איננה כוללת חיוב זמן אוויר עבור הקלטת תזכורת באמצעות שירות "תזכורן קולי 44*" ואיננה כוללת חיוב של 0.506 ש"ח (כולל מע"מ) לכל דף שנשלח במסגרת שירות "פקס יוצא".
לאחר תום תקופת ההטבה ימשיך ויסופק השירות ותחויב בתשלום דמי שימוש חודשיים כאמור לעיל. בנוגע ללקוח פרטי, השירות יינתן בתעריפי השירות, בהתאם לפירוט שלעיל, בתוספת של עד 10 ₪, כאשר תעריף זה יכול ויוצמד למדד המחירים לצרכן החל ממועד ההצטרפות. בכל הנוגע ללקוח אחר, תעריפי השירות יתעדכנו מעת לעת."

בנוסף, פלאפון רשאית לפנות, לפי שיקול דעתה, למנויים שבעת שהצטרפו לשירות קיבלו הטבה לתקופה מסוימת במסגרתה לא חויבו בתשלום חודשי קבוע עבור השירות, בסמוך לפני סיום תקופת ההטבה ו/או בכל עת לאחר מכן, בהצעה למתן השירות על פי תעריפים שונים (להלן: "ההצעה"). במקרה של הסכמת מנויים אלה להצעה, יסופק השירות בהתאם לתעריפים שבהצעה. במקרה של אי הסכמה להצעה או בהעדר אישור של מנויים אלה להצעה, יופסק השירות במועד סיום תקופת ההטבה או במועד הנקוב בהצעה.

הצטרפות ומאפיינים עיקריים של השירות 
1. הרישום לשירות מתאפשר באמצעות כניסה לאתר פלאפון והשלמת תהליך הזדהות ורישום.

2. הקצאת מספר פקס - בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור אחד מבין שני מספרי הפקס הבאים:
? מספר המנוי שלך בפלאפון בתוספת קידומת 153 וללא ספרת 0 הראשונה במספרך.
לדוגמה, למספר מנוי 050-1234567 יוקצה מספר הפקס הבא: 153-50-1234567.
? מספר פקס בעל קידומת 050 שיבחר באופן אקראי על ידי פלאפון מתוך טווח המספרים שהוקצה לשירות ("המספר האקראי"). לא ניתן לבחור את המספר האקראי שיוקצה לך.

3. תשומת ליבך, כי המספר האקראי הינו מספר שהוקצה לך זמנית רק לצורך השימוש בשירות. לכן, ככל שתבטל את השירות לא תוכל להשתמש במספר האקראי שהוקצה לך לשימושים אחרים וכן, לא תוכל להשתמש באותו מספר האקראי אם תבחר להירשם שוב לשירות.

4. בעת הרישום לשירות תוכל להגדיר עד 3 כתובת EMAIL אליהן יגיעו קבצי הפקס. הנך מתחייב, כי כתובות המייל נמצאות בבעלותך וככל שאינה בבעלותך, כי קיבלת את הסכמת בעליהן להפנות את הפקס לתיבות אלו.

5. בעת הרישום לשירות תוכל לבחור האם ברצונך לקבל הודעת SMS המיידעת אותך בכל פעם שהתקבל פקס חדש בעבורך במסגרת השירות וכן, את פורמט קבצי הפקס שיתקבלו (TIF או PDF).

6. לאחר השלמת הרישום לשירות תוכל להיכנס לממשק השירות שבאתר האינטרנט ולעדכן את כתובות ה EMAIL שהזנת או את פורמט קבצי הפקס.

7. תשומת ליבך, קיימים מקרים בהם לא יתאפשר לפקסים שנשלחו אליך להגיע ליעדם למשל, אם נפח תיבת המייל שלך מלא / תוכנת הדואר שלך חוסמת את המיילים או מסווגת אותם כ"דואר זבל" וכיוצ"ב. במקרים אלו לא יהיה ניתן לשחזר את הפקסים. כמו כן, קיימות סיבות נוספות בגינן תיבת המייל שלך תיחסם לקבלת פקס אשר אינן בשליטתן ו/או בידיעתן של פלאפון ו/או מי מטעמה, לרבות מגבלות הרשת ממנה נשלח הפקס (למשל, שליחת פקס מחו"ל / שליחת פקס ממרכזייה מבוססת IP / שליחת פקס מקו תקשורת וכיוצ"ב). ייתכן ופקסים אלו לא יתקבלו או יתקבלו באיכות שאיננה מספקת. במקרים אלו לא יהיה ניתן לשחזר את הפקסים.

8. "פקס יוצא": שירות זה מאפשר לך לשלוח פקסים ממחשב אישי באמצעות גלישה לאתר האינטרנט של השירות (תחת קטגוריית "שליחת פקס חדש"), המאפשר את הכנתו וטעינתו של המסמך אותו רוצים לשלוח כהודעת פקס. שים לב! קיים חיוב של 0.51 ש"ח (כולל מע"מ) לכל דף שנשלח. לידיעתך, חלוקת הקובץ הנשלח לדפים מבוצעת על ידי מערכת השירות, בהתאם לגודלו. השימוש בשירות זה מחייב קישור לאינטרנט. ניתן לשלוח קבצים שגודלם עד 4 מגה-בייט ומסוג JPG,GIF,TIF,TXT,PDF,RTF,DOC,HTM בלבד. לא ניתן לשלוח פקס ליעדים בחו"ל.

ביטול השירות
רצינו ליידע אותך כי ביטול שירות, על ידי "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות:
1.בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, דרך יצחק רבין 33 גבעתיים - תפעול
2.פקס: 050-7048053
3.טלפון: מוקד שירות לקוחות 166* מהמכשיר או 1-700-500-166 מכל טלפון אחר
4.מרכז שירות
5.www.pelephone.co.il
לידיעתך, שיחה ל - 1700 מטלפון נייד הינה בחיוב כשיחה אל מפעיל נייח (בחיוג מטלפון נייח יחול חיוב על 3.5 הדקות הראשונות בלבד).
לתשומת ליבך, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה (באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) וכן סוכם עימך על ביטול השירות באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה.
יובהר, כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין. 
באם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטל השירות ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול. על אף האמור, במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקף תוך 6 ימי עסקים. 
ביטול השירות על ידי לקוח עסקי יבוצע בהתאם לנהלי פלאפון מעת לעת.

כללי
השירות וכן, שירותי תזכורן קולי 44* ופקס יוצא (להלן ביחד: "השירותים"), מסופקים "כמו שהם" ופלאפון ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים יהיה רציפים או יקוימו ללא תקלות, שגיאות או טעויות, לרבות תקלות טכניות או תקלות ברשת התקשורת ולא יהיו לך כל טענות או תביעות כתוצאה מכך כלפי פלאפון ו/או מי מטעמה. אין להסתמך על השירותים כאמצעי יחיד לקבלת/ שליחת הפקסים.

השימוש בשירותים הינו באחריותך הבלעדית. השירותים כפוף לזמינות ולתקינות רשת הרט"ן של פלאפון ומערכות השירות וכן, נסמכים גם על תוכנות מחשב שאינן בבעלות פלאפון. פלאפון לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן, אי נוחות, הוצאה ותוצאות ישירות או עקיפות אחרות שיגרמו לך או לרכושך או לצד שלישי, הקשורים במישרין או בעקיפין עם השירותים, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או במערכות השירותים. 
כל הזכויות בשירות ו/או בתוכנות ו/או במערכות בקשר עם השירות הינן בבעלות פלאפון ו/או מי מטעמה.

שירות "פקס למייל" הוא שירות המסופק על ידי חברת ואיוסופט בע"מ ("החברה") ובאמצעות רשת פלאפון. 
ברישומך לשירות אתה נותן את הסכמתך כי פרטיך ימסרו לחברה המספקת את השירות.

כל הזכויות בשירות ו/או בתוכנות ו/או במערכות בקשר עם השירותים הינן בבעלות פלאפון ו/או מי מטעמה.

עדכון תנאים ותעריפים: פלאפון רשאית לעדכן את תנאי השירותים ותעריפיהם וכן להפסיק את מתן השירותים בכל עת, לפי שיקול דעתה.
לקבלת מידע בדבר תעריף חודשי עדכני ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד *160 ולאתר האינטרנט של פלאפון בכתובתwww.pelephone.co.il. .

לפניה בנושא תקלות יש לפנות למספר 050-160- 1-800.

פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ. 511076572

 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.