שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


כתב אחריות מצלמת 360 מתוצרת FUJIKAM  מסוג SMRTOME CAM
 
 
הגדרות:
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
"FUJIKAM" (להלן: "FUJIKAM"/"היצרן")- יצרן מצלמת 360   מדגם FUJIKAM SMRTOME CAM
"רונלייט דיגיטל בע"מ, ח.פ. 512699208" (להלן: " רונלייט"/"היבואן")- החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" – מצלמת 360 מתוצרת FUJIKAM  מדגם FUJIKAM SMRTOME CAM
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י רונלייט בלבד ונמכר על ידי העוסק. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי רונלייט.
"תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולאריים מתוצרת FUJIKAM  ולאביזרים נלווים מאושרים, מורשת לעסוק בכך. רשימת תחנות השירות המורשות מצורפת לתעודת אחריות זו.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
"העוסק"  - העוסק שפרטיו מופיעים בתחתית תעודה זו.

רונלייט אחראית כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות FUJIKAM  ו/או רונלייט .
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. למען הסר ספק יובהר, כי תעודת אחריות זו אינה מתייחסת לכל מכשיר/אביזר אחר שנמכר על ידי פלאפון לרבות באם נמכר/נמסר ללקוח באותה האריזה ו/או באותו מועד.
 
2. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן.
 
3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה  בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ו/או מי מטעמו ועל חשבונם, והיבואן ו/או מי מטעמו ימסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – היבואן ו/או מי מטעמו יספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב ללקוח את התמורה ששילם בעדו, הכל לפי בחירת היבואן ו/או מי מטעמו. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
5. היה והמוצר תוקן או הוחלף על היבואן ו/או מי מטעמו, המוצר המתוקן או המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבוןאן ו/או מי מטעמו.
 
6. המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר לתחנת השירות המורשת ואו נאסף על ידי השליח, שבתות וחגים  לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
7. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
8. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון. הלקוח חייב לשלם ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או לתחנת השירות המורשת מטעמם בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן ו/או מי מטעמו באותה עת:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות היבואן  ו/או מי מטעמו ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי היבואן ו/או מי מטעמו.
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי היבואן ו/או מי מטעמו לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו.
 
9. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ב. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ג. התאריך שעל מדבקת האחריות שצורפה לאביזר – הוסרה ו/או נמחקה ו/או שונתה.
ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר אשר גרמה לשיבושים בשמע.
 
10. האחריות הכוללת של היבואן לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
11. למעט התחייבותה המפורשת של היבואן כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
12. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  300 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מהיבואן ו/או מי מטעמו חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום (לפי מחירון שהיה נהוג באותה העת אצל היבואן ו/או מי מטעמו).
 
13. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
14. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מהערים הבאות: תל-אביב, ירושלים.
 
15. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה מצורפת או לנקודת המכירה. לפני כן - אנא עין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה לתחנת השירות.
 
16. במקרה בו המוצר נמכר בנקודת מכירה העולה על 15 ק"מ מהנקודותמתחנת השירות המורשות הנ"ל, יסופק שירות שליחות ללא חיוב.
לצורך בדיקת זכאותך יש להתקשר למרכז שירות "רונלייט" בטלפון 04-9985919. שירות השליחות ללא חיוב כאמור לעיל יסופק בכפוף לאזורי הכיסוי של חברת השליחות. במקרה בו האזור אינו בתחום הכיסוי, השליחות תבוצע מנקודת המכירה.  
 
 
 
 
פרטי המוצר:
 
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
 
שנת ייצור: __________________תאריך הרכישה: _____/_____/______
 
פרטי החנות המוכרת________________________________________
 
חתימת תחנת השירות/מכירה: __________________________________
 
חתימת נציג וחותמת: ________________________________________
 
 
פרטי העוסק:
פלאפון תקשורת בע"מ
ח.פ. 51-107657-2
 דרך יצחק רבין 33 גבעתיים

רשימת תחנות שירות מורשות:
 שעות פעילות המוקד: ימים א-ה: 09:00-17:00  
יש לפנות למוקד השירות בטלפון 04-9985919

שם המרכז
חנות רונלייט היבואן הרשמי יוסף ספיר 6, ראשון-לציון
 
 לפירוט עדכני של מרכזי השירות ושעות פעילות תחנות השירות שלעיל, כמו גם קבלת תמיכה טכנית ניתן לפנות ל 04-9985919.
 
פרטי היבואן:
רונלייט דיגיטל בע"מ. 
ח.פ. 512699208
בר-כוכבא 21, בני ברק.
טלפון 03-9520520

 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.