שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.
 
כתב אחריות מצלמת WP-818  IP
 
הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
PROVISION-ISR (להלן: "היצרן") - יצרן מצלמות אבטחה ומצלמות דרך .
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ  (להלן: " היבואן ") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" – מצלמת אבטחה חיצונית מדגם wp-818.
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י היבואן  בלבד. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי היבואן.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
 
היבואן אחראי כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן. 
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנתיים (24 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. למען הסר ספק יובהר, כי תעודת אחריות זו אינה מתייחסת לכל מכשיר/אביזר אחר שנמכר על ידי פלאפון לרבות באם נמכר/נמסר ללקוח באותה האריזה ו/או באותו מועד.
 
2. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן בצירוף קבלה בלבד.
 
לצורך בדיקה ו/או תיקון המוצר  יש לפעול בדרכים הבאות:
1. פניה טלפונית למוקד שירות לקוחות בימים ראשון עד חמישי לא כולל שבתות וחגים בין השעות 08:30-17:30 . בעת הפניה על הלקוח להיות עם המוצר כאשר הוא מחובר בסביבתו הטבעית כך שניתן לבדוק את תקינותו טלפונית. טלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 09-7444997.
2. שליחת מוצר לבדיקת מעבדה: ניתן להשאיר את המוצר לתיקון בנק' המכירה. היבואן אחראי לבצע איסוף והחזרת המוצר המתוקן או מוצר חליפי לנק' המכירה תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.
3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה  בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ו/או מי מטעמו ועל חשבונם, והיבואן ו/או מי מטעמו ימסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – היבואן ו/או מי מטעמו יספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי  ערך .הכל לפי בחירת היבואן ו/או מי מטעמו. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
5. היה והמוצר תוקן או הוחלף על היבואן ו/או מי מטעמו, המוצר המתוקן או המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבןאן ו/או מי מטעמו.
 
 
6. המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר ליבואן, שבתות וחגים  לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
7. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
8. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון (במידה וניתן לתקנו). הלקוח חייב לשלם ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או לתחנת השירות המורשת מטעמם בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן ו/או מי מטעמו באותה עת:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות היבואן  ו/או מי מטעמו ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי היבואן ו/או מי מטעמו.
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי היבואן ו/או מי מטעמו לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו.
 
9. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ב. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ג. התאריך שעל מדבקת האחריות שצורפה לאביזר – הוסרה ו/או נמחקה ו/או שונתה.
ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר אשר גרמה לשיבושים בשמע.
 
10. האחריות הכוללת של היבואן לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
11. למעט התחייבותה המפורשת של היבואן כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
12. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  500 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מהיבואן ו/או מי מטעמו חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום בתנאי שקיימים החלקים הנדרשים אצל היבואן וניתן למכורם.
 
13. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
14. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
 
פרטי המוצר:
 
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
 
שנת ייצור: __________________תאריך הרכישה: _____/_____/______
 
פרטי החנות המוכרת________________________________________
 
חתימת תחנת השירות/מכירה: __________________________________
 
חתימת נציג וחותמת: ________________________________________
 
פרטי העוסק:
פלאפון תקשורת בע"מ.
ח.פ. 51-107657-2
דרך יצחק רבין 33 גבעתיים
 
פרטי היבואן:
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ.
ח.פ. 511159675
עתיר ידע 11 כפר סבא, מיקוד 4464310. 
טלפון 03-7601346 פקס: 03-7457182
 
כתב אחריות מצלמת IP WP-818  GOP
 
הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
PROVISION-ISR (להלן: "היצרן") - יצרן מצלמות אבטחה ומצלמות דרך .
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ  (להלן: " היבואן ") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" – מצלמת דרך מדגם wp-818.
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י היבואן  בלבד. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי היבואן.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
 
היבואן אחראי כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן. 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
3. האחריות למוצר היא לתקופה של שנתיים (24 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. למען הסר ספק יובהר, כי תעודת אחריות זו אינה מתייחסת לכל מכשיר/אביזר אחר שנמכר על ידי פלאפון לרבות באם נמכר/נמסר ללקוח באותה האריזה ו/או באותו מועד.
 
4. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן בצירוף קבלה בלבד.
 
לצורך בדיקה ו/או תיקון המוצר  יש לפעול בדרכים הבאות:
15. פניה טלפונית למוקד שירות לקוחות בימים ראשון עד חמישי לא כולל שבתות וחגים בין השעות 08:30-17:30 . בעת הפניה על הלקוח להיות עם המוצר כאשר הוא מחובר בסביבתו הטבעית כך שניתן לבדוק את תקינותו טלפונית. טלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 09-7444997.
16. שליחת מוצר לבדיקת מעבדה: ניתן להשאיר את המוצר לתיקון בנק' המכירה. היבואן אחראי לבצע איסוף והחזרת המוצר המתוקן או מוצר חליפי לנק' המכירה תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.
17. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה  בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ו/או מי מטעמו ועל חשבונם, והיבואן ו/או מי מטעמו ימסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – היבואן ו/או מי מטעמו יספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי  ערך .הכל לפי בחירת היבואן ו/או מי מטעמו. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
18. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
19. היה והמוצר תוקן או הוחלף על היבואן ו/או מי מטעמו, המוצר המתוקן או המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבןאן ו/או מי מטעמו.
 
 
20. המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר ליבואן, שבתות וחגים  לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
21. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון (במידה וניתן לתקנו). הלקוח חייב לשלם ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או לתחנת השירות המורשת מטעמם בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן ו/או מי מטעמו באותה עת:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות היבואן  ו/או מי מטעמו ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי היבואן ו/או מי מטעמו.
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי היבואן ו/או מי
1. מטעמו לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו.
 
2. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ב. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ג. התאריך שעל מדבקת האחריות שצורפה לאביזר – הוסרה ו/או נמחקה ו/או שונתה.
ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר אשר גרמה לשיבושים בשמע.
 
3. האחריות הכוללת של היבואן לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
4. למעט התחייבותה המפורשת של היבואן כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
5. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  500 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מהיבואן ו/או מי מטעמו חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום בתנאי שקיימים החלקים הנדרשים אצל היבואן וניתן למכורם.
 
6. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
7. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
 
פרטי המוצר:
 
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
 
שנת ייצור: __________________תאריך הרכישה: _____/_____/______
 
פרטי החנות המוכרת________________________________________
 
חתימת תחנת השירות/מכירה: __________________________________
 
חתימת נציג וחותמת: ________________________________________
 
פרטי העוסק:
פלאפון תקשורת בע"מ.
ח.פ. 51-107657-2
דרך יצחק רבין 33 גבעתיים
 
פרטי היבואן:
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ.
ח.פ. 511159675
עתיר ידע 11 כפר סבא, מיקוד 4464310. 
טלפון 03-7601346 פקס: 03-7457182
 
כתב אחריות מצלמת WP-818  IP
 
הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
PROVISION-ISR (להלן: "היצרן") - יצרן מצלמות אבטחה ומצלמות דרך .
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ  (להלן: " היבואן ") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" – מצלמת אבטחה חיצונית מדגם wp-818.
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י היבואן  בלבד. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי היבואן.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
 
היבואן אחראי כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן. 
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנתיים (24 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. למען הסר ספק יובהר, כי תעודת אחריות זו אינה מתייחסת לכל מכשיר/אביזר אחר שנמכר על ידי פלאפון לרבות באם נמכר/נמסר ללקוח באותה האריזה ו/או באותו מועד.
 
2. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן בצירוף קבלה בלבד.
 
לצורך בדיקה ו/או תיקון המוצר  יש לפעול בדרכים הבאות:
1. פניה טלפונית למוקד שירות לקוחות בימים ראשון עד חמישי לא כולל שבתות וחגים בין השעות 08:30-17:30 . בעת הפניה על הלקוח להיות עם המוצר כאשר הוא מחובר בסביבתו הטבעית כך שניתן לבדוק את תקינותו טלפונית. טלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 09-7444997.
2. שליחת מוצר לבדיקת מעבדה: ניתן להשאיר את המוצר לתיקון בנק' המכירה. היבואן אחראי לבצע איסוף והחזרת המוצר המתוקן או מוצר חליפי לנק' המכירה תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.
3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה  בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ו/או מי מטעמו ועל חשבונם, והיבואן ו/או מי מטעמו ימסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – היבואן ו/או מי מטעמו יספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי  ערך .הכל לפי בחירת היבואן ו/או מי מטעמו. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
5. היה והמוצר תוקן או הוחלף על היבואן ו/או מי מטעמו, המוצר המתוקן או המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבןאן ו/או מי מטעמו.
 
 
6. המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר ליבואן, שבתות וחגים  לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
7. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
8. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון (במידה וניתן לתקנו). הלקוח חייב לשלם ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או לתחנת השירות המורשת מטעמם בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן ו/או מי מטעמו באותה עת:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות היבואן  ו/או מי מטעמו ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי היבואן ו/או מי מטעמו.
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי היבואן ו/או מי מטעמו לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו.
 
9. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ב. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ג. התאריך שעל מדבקת האחריות שצורפה לאביזר – הוסרה ו/או נמחקה ו/או שונתה.
ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר אשר גרמה לשיבושים בשמע.
 
10. האחריות הכוללת של היבואן לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
11. למעט התחייבותה המפורשת של היבואן כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
12. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  500 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מהיבואן ו/או מי מטעמו חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום בתנאי שקיימים החלקים הנדרשים אצל היבואן וניתן למכורם.
 
13. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
14. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
 
פרטי המוצר:
 
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
 
שנת ייצור: __________________תאריך הרכישה: _____/_____/______
 
פרטי החנות המוכרת________________________________________
 
חתימת תחנת השירות/מכירה: __________________________________
 
חתימת נציג וחותמת: ________________________________________
 
פרטי העוסק:
פלאפון תקשורת בע"מ.
ח.פ. 51-107657-2
דרך יצחק רבין 33 גבעתיים
 
פרטי היבואן:
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ.
ח.פ. 511159675
עתיר ידע 11 כפר סבא, מיקוד 4464310. 
טלפון 03-7601346 פקס: 03-7457182
 
כתב אחריות מצלמת IP WP-818  GOP
 
הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
PROVISION-ISR (להלן: "היצרן") - יצרן מצלמות אבטחה ומצלמות דרך .
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ  (להלן: " היבואן ") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" – מצלמת דרך מדגם wp-818.
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י היבואן  בלבד. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי היבואן.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
 
היבואן אחראי כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת לקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן. 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
3. האחריות למוצר היא לתקופה של שנתיים (24 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. למען הסר ספק יובהר, כי תעודת אחריות זו אינה מתייחסת לכל מכשיר/אביזר אחר שנמכר על ידי פלאפון לרבות באם נמכר/נמסר ללקוח באותה האריזה ו/או באותו מועד.
 
4. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן בצירוף קבלה בלבד.
 
לצורך בדיקה ו/או תיקון המוצר  יש לפעול בדרכים הבאות:
15. פניה טלפונית למוקד שירות לקוחות בימים ראשון עד חמישי לא כולל שבתות וחגים בין השעות 08:30-17:30 . בעת הפניה על הלקוח להיות עם המוצר כאשר הוא מחובר בסביבתו הטבעית כך שניתן לבדוק את תקינותו טלפונית. טלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 09-7444997.
16. שליחת מוצר לבדיקת מעבדה: ניתן להשאיר את המוצר לתיקון בנק' המכירה. היבואן אחראי לבצע איסוף והחזרת המוצר המתוקן או מוצר חליפי לנק' המכירה תוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.
17. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה  בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ו/או מי מטעמו ועל חשבונם, והיבואן ו/או מי מטעמו ימסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – היבואן ו/או מי מטעמו יספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי  ערך .הכל לפי בחירת היבואן ו/או מי מטעמו. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
18. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
19. היה והמוצר תוקן או הוחלף על היבואן ו/או מי מטעמו, המוצר המתוקן או המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבןאן ו/או מי מטעמו.
 
 
20. המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר ליבואן, שבתות וחגים  לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
21. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון (במידה וניתן לתקנו). הלקוח חייב לשלם ליבואן ו/או מי מטעמו ו/או לתחנת השירות המורשת מטעמם בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן ו/או מי מטעמו באותה עת:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות היבואן  ו/או מי מטעמו ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות היבואן ו/או מי מטעמו, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי היבואן ו/או מי מטעמו.
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי היבואן ו/או מי
1. מטעמו לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או מי מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן ו/או מי מטעמו.
 
2. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ב. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ג. התאריך שעל מדבקת האחריות שצורפה לאביזר – הוסרה ו/או נמחקה ו/או שונתה.
ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר אשר גרמה לשיבושים בשמע.
 
3. האחריות הכוללת של היבואן לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
4. למעט התחייבותה המפורשת של היבואן כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
5. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  500 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מהיבואן ו/או מי מטעמו חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום בתנאי שקיימים החלקים הנדרשים אצל היבואן וניתן למכורם.
 
6. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
7. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
 
פרטי המוצר:
 
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
 
שנת ייצור: __________________תאריך הרכישה: _____/_____/______
 
פרטי החנות המוכרת________________________________________
 
חתימת תחנת השירות/מכירה: __________________________________
 
חתימת נציג וחותמת: ________________________________________
 
פרטי העוסק:
פלאפון תקשורת בע"מ.
ח.פ. 51-107657-2
דרך יצחק רבין 33 גבעתיים
 
פרטי היבואן:
פיקוק מחשבים (1986) בע"מ.
ח.פ. 511159675
עתיר ידע 11 כפר סבא, מיקוד 4464310. 
טלפון 03-7601346 פקס: 03-7457182
 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.