שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


כתב אחריות אביזר סלולארי מתוצרת XIAOMI דגם  Mi Box S
 
 
הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
"Xiaomi" (להלן: "Xiaomi")- יצרן mi-box
"המילטון בע"מ" (להלן: "המילטון")- החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" – סטרימר  מתוצרת XIOAMI  מדגם Mi Box S
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י המילטון בלבד ונמכר על ידי העוסק. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי המילטון  בע"מ.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
"תחנת שירות מורשת" – נקודה בה ניתן למסור את המוצר לצורך החלפתו.
 
המילטון בע"מ אחראית כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות  Mi Box S   ו/או המילטון בע"מ.
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. אביזרים נלווים נוספים בערכה, ניתנים במתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד מסירתם ללקוח.
 
2. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי המילטון בע"מ.
 
3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה בעבודה ו/או חומרים, יוחלף/יתוקן על ידי המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה, המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה תספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב ללקוח את התמורה ששילם בעדו, הכל  לפי בחירת המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה. ההתחייבות להחלפה כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
5. היה והמוצר הוחלף על ידי המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה, המוצר המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר  המקולקל אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה.
 
6. הוצאות הובלה/משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הלקוח.
 
7. המוצר יוחלף/יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר לתחנת השירות המורשת, או לחילופין בתוך ארבעה עשר יום מיום שנמסר לנקודת המכירה. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
 
8. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
9. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו  כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, המוצר לא יוחלף במסגרת האחריות  שניתנה מטעם פיוצר סל בע"מ:
 
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות XIOAMI  ו/או המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות XIOAMI  ו/או המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה.
 
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי XIOAMI  ו/או המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי XIOAMI  ו/או המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל XIOAMI  ו/או ל המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה.
 
10. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הלקוח לא מסר את המוצר להחלפה במהלך תקופת האחריות.
ב. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ג. המספר הסידורי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר - הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.
 
11. האחריות הכוללת של המילטון בע"מ לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. המילטון בע"מ לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
12. למעט התחייבותה המפורשת של המילטון בע"מ כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל  אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של המילטון בע"מ. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
13. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  300 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מ המילטון בע"מ ו/או מי מטעמה חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום.
 
14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי המילטון בע"מ לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
 
16. למימוש האחריות יש לפנות לאחת נקודות המכירה ברשת בה רכשת את האביזר. לפני כן - אנא עין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה לתחנת השירות.
 
17. באפשרותך לבדוק את מועד סיום תוקף אחריות היצרן של המוצר באחת מהדרכים הבאות וללא תשלום, ישירות ממכשיר הפלאפון:
 
א. בחיוג למספר: 1800-050-501
ב. בשליחת הודעת SMS: שליחת המספר האלקטרוני המופיע על גבי המכשיר באמצעות הודעת SMS למספר 050-500-5010. בסיום השליחה תתקבל הודעה עם פרטי תוקף האחריות.
ג. באתר פלאפון באינטרנט: www.pelephone.co.il בתפריט שירות לקוחות.
 
 
פרטי המוצר:
 
סוג המוצר ותיאורו: ______________________________
 
מספר סידורי: ___________________________________
 
תאריך הרכישה: _____/_____/______
 
פרטי החנות המוכרת_________________________________
 
חתימת תחנת השירות/מכירה: _______________________
 
חתימת נציג וחותמת: _____________________________
 
 
 
פרטי העוסק: 
פלאפון תקשורת בע"מ
ח.פ. 511076572
דרך יצחק רבין 33 גבעתיים
 
 
רשימת תחנות שירות מורשות:
 
מודיעין – מעבדה מרכזית המילטון האופה 8 ישפרו סנטר 08-6852100
תל אביב דני תיקונים סלמה 94 03-6820995
נתניה בר מנחם רמז 15 פקס- 8347230 09-8337733
אשקלון שרות איציק העבודה 31 פינת הנוטרים 08-6758914
אשדוד המרכז לתיקוני חשמל מרכז מסחרי א 08-8533976
חולון דני תיקונים שנקר 29 03-5011055
אילת דרורי אלקטרוניקה א.ת. אילת 08-6317204
טבריה תיקון כל טיבי יוחנן בן זכאי 3 04-6790469
חיפה שרות רם ביאליק 9 077-4002512
חולון סטופ סלולר סוקולוב 107 03-6566455
חיפה שרות TVM גאולה 10 הדר עליון 04-8622020
ראשל"צ פי סי פארט הרצל 110 076-5466677
רחובות די וי טכנולוגיות הרצל 49 054-2189835
ירושלים מאסטרו רלגוד בית הדפוס 12 גבעת שאול 02-6526521
רמת השרון ג.ו. אלקטרוניקה ויצמן 7 03-5490667
גבעתיים פסקל תוכנה ומחשבים כצנלסון 111 03-6702520
נצרת גדעון דיגיטל הגליל 87 04-6563458
באר שבע אי אר סלולר דרך חברון 60 08-6990184
 
 
פירוט עדכני של מרכזי שירות נוספים ושעות פעילות ועדכונים לגבי מיקום ושעות פעילות  תחנות השירות שלעיל, ניתן לקבל בטלפון 198* (מהפלאפון)
או 1-800-050-199
 
פרטי היבואן:
המילטון בע"מ 
ח.פ. -  513620708
טלפון -   08-6852100
פקס -     08-6852120     
 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.