עלות השירות
חודש ראשון חינם ולאחר מכן תשלום חודשי קבוע של 5.9 ₪.
הורדת שיר או קטע מוסיקלי בתשלום של 1.9 ₪.
המתקשרים אליכם לא יחויבו בתשלום כלשהו.

ביטול השירות
רצינו ליידע אותך כי ביטול שירות יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר
מסירת מספר תעודת זהות:

1 - בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, דרך יצחק רבין 33 גבעתיים - תפעול.

2 - שליחת פקס למספר : 0507048053

3 - טלפון: מוקד שירות לקוחות *166

4 - הגעה אל מרכז שירות

 לתשומת ליבך, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה
(באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) וכן סוכם עימך על ביטול השירות/ים באופן זה בלבד באמצעות
פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה. יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל
זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין.

באם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטל השירות/ים ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת
הודעת הביטול. על אף האמור, במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול
לתוקף תוך 6 ימי עסקים.