תנאי שירות מעודכנים נכון לתאריך 1.5.18

בהצטרפותך לשירות הנך מאשר את תנאי השירות שלהלן כפי שיהיו מעת לעת.

בחירת שיר בשירות זה תאפשר למחייגים למנוי ליהנות משיר בהמתנה שיבחר עד אשר יענה לשיחה, במקום צליל החיוג הרגיל והמסורתי.

למנויים בשירות "שיר בהמתנה" שהצטרפו לשירות החל מה- 5.7.17 השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע בסך 5.90 ₪ (כולל מע"מ). כל בחירת שיר או קטע מוסיקלי או קטע מבדר כרוכה בתוספת תשלום של 1.90 ₪ (כולל מע"מ), עבור כל יחידה.
מנויים בשיר בהמתנה שהצטרפו לשירות עד ה- 30.4.18 השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע של 4.9 ₪ (כולל מע"מ) כל בחירת שיר או קטע מוסיקלי או קטע מבדר כרוכה בתוספת תשלום של 4.90 ₪ (כולל מע"מ), עבור כל יחידה.
מנויים בשיר בהמתנה שהצטרפו לשירות עד ה- 4.7.17 השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע של 7.9 ₪ (כולל מע"מ) כל בחירת שיר או קטע מוסיקלי או קטע מבדר כרוכה בתוספת תשלום של 5.90 ₪ (כולל מע"מ), עבור כל יחידה.
לבעלי חבילה "שיר בהמתנה ללא הגבלה": השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע בסך 12.90 ₪ (כולל מע"מ). בחירת שיר או קטע מוסיקלי או קטע מבדר איננה כרוכה בתוספת תשלום, למעט כמפורט להלן בנוגע לזמן אוויר והעברת נתונים.
לבעלי חבילה "שיר בהמתנה ללא הגבלה בערבית" שהצטרפו מ- *55: השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע בסך 9.90 ₪ (כולל מע"מ). בחירת שיר או קטע מוסיקלי או קטע מבדר איננה כרוכה בתוספת תשלום, למעט כמפורט להלן בנוגע לזמן אוויר והעברת נתונים.

למנויי חבילת ג'ינגל עסקי: השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע בסך 9.90 ₪ (כולל מע"מ). כל בחירת שיר או קטע מוסיקלי או קטע מבדר כרוכה בתוספת תשלום של 5.90 ₪ (כולל מע"מ), עבור כל יחידה.

רישום באמצעות הפורטל ושהייה בפורטל, במסגרת השירות, לרבות בחירת שירים, כרוכים בחיוב בגין העברת נתונים, בהתאם למסלול אליו אתה רשום.
חיוג לשירות ושהייה במערכת זו, לרבות בחירת שירים, כרוכים בחיוב, כשיחה אל רשת פלאפון, בהתאם למסלולך.
הגישה לאפליקציית השירות והורדתה כרוכים בחיוב בגין העברת נתונים. בגין השימוש באפליקציה ב - WIFI לא תחויב בגין העברת נתונים אלא אם ספק שירות ה – WIFI קבע אחרת.

השירות אינו כרוך בחיוב נוסף עבור המתקשרים אל המנוי.

השימוש בשירות באמצעות האפליקציה מותנה בתמיכת המכשיר בו המנוי משתמש מעת לעת. לתשומת לב המנוי, חלק מדגמי המכשירים אינם תומכים בשירות באמצעות האפליקציה. כמו כן, ייתכן ששימוש בשירות במכשירים שונים יתומחר/ ייתמך באופן שונה. בירור אם השירות נתמך/ אינו נתמך במכשיר המנוי ו/או בירור בנוגע לאופן התמיכה ו/או בקשה לביטול השירות כתוצאה מכך, הינם באחריות המנוי.
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של פלאפון לבטל את השירות אם אינו נתמך במכשיר.

במקרה בו לא בוטל שירות, מכל סיבה שהיא, יבוצע חיוב בגינו גם במקרה בו בפועל לא נעשה שימוש בשירות, באופן מלא או חלקי, לרבות במקרה בו לא נעשה שימוש בשל אי תמיכתו של המכשיר בשירות ו/או לא נעשה שימוש מלא או חלקי בהגדרות ניהול שיר בהמתנה באפליקציה.

לידיעת המנוי, פלאפון רשאית להסיר תכנים מהשירות ולעדכן אותם מעת לעת, לרבות תכנים המושמעים בפועל ו/או המעודכנים במכשיר ו/או המאוחסנים במחסנית השירים.
אם במועד הצטרפות המנוי לשירות ניתנה לו הטבה על התשלום החודשי הקבוע או ביחס לתשלום החודשי הקבוע לתקופה מוגבלת, ההטבה תהיה בהתאם לתנאיה אשר יישלחו בטופס אישור ההצטרפות וניתן לקבל אותם במוקד *160. בהתאם להטבה, לאחר תום תקופת ההטבה ימשיך ויסופק השירות והמנוי יחויב בתשלום חודשי קבוע כאמור לעיל. בנוגע ללקוח פרטי, השירות יינתן בתעריפי השירות, בהתאם לפירוט שלעיל, בתוספת של עד 10 ₪, כאשר תעריף זה יכול ויוצמד למדד המחירים לצרכן החל ממועד ההצטרפות. בכל הנוגע ללקוח אחר, תעריפי השירות יתעדכנו מעת לעת.
פלאפון רשאית לפנות, לפי שיקול דעתה, למנויים שבעת שהצטרפו לשירות קיבלו הטבה לתקופה מסוימת במסגרתה לא חויבו בתשלום חודשי קבוע עבור השירות, בסמוך לפני סיום תקופת ההטבה ו/או בכל עת לאחר מכן, בהצעה למתן השירות על פי תעריפים שונים ("ההצעה"). במקרה של הסכמת מנויים אלה להצעה, יסופק השירות בהתאם לתעריפים שבהצעה. במקרה של אי הסכמה להצעה או בהעדר אישור של מנויים אלה להצעה, יופסק השירות במועד סיום תקופת ההטבה או במועד הנקוב בהצעה.
בעת שהייה בחו"ל השירות לא יהיה זמין למתקשרים למנוי ולא יישמע השיר/ קטע הנבחר.
השימוש באפליקציה בחו"ל לא יתאפשר באמצעות הרשת הסלולארית אלא באמצעות WIFI בלבד אולם, השירות לא יהיה זמין למתקשרים למנוי, כמפורט לעיל.
לתשומת לב המנוי!!! כל שימוש בשירות ממכשיר הפלאפון בחו"ל (נדידה) כרוך בתשלום בגין שיחה לארץ (בהתאם לתעריפי פלאפון חו"ל) או בגין העברת נתונים – בהתאם לאופן השימוש בשירות, בין אם קיים חיוב בגין שימוש זה בישראל ובין אם לא.
התשלום בגין העברת נתונים בחו"ל מחויב לפי יחידות של 100KB (כל תשדורת "SESSION" תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידת 100 KB הקרובה) וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ – 100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני. לתשומת לב המנוי, תעריפי תקשורת הנתונים בחו"ל עלולים להיות גבוהים באופן ניכר מהתעריפים בארץ.

ביטול השירות על ידי "צרכן", כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות.
בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, דרך יצחק רבין 33 גבעתיים – תפעול
פקס: 0507048053
טלפון: מוקד שירות לקוחות *166
מרכז שירות
אתר פלאפון: www.pelephone.co.il

לתשומת לב המנוי, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה (באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) וכן סוכם עמו על ביטול השירות באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה. יובהר, כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם המנוי ו/או על פי כל דין. באם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטול השירות ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול. על אף האמור, במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקף תוך 6 ימי עסקים.
ביטול השירות על ידי לקוח עסקי יבוצע בהתאם לנהלי פלאפון מעת לעת.


על מנויי פריפייד המצטרפים לשירות יחולו גם התנאים הבאים:
התשלום עבור השירות ייגבה במועד ההצטרפות לשירות ומדי חודש בחודשו, בהתאם ליום בו הצטרף המנוי לראשונה לשירות.
אם וככל שלא תהיה למנוי יתרה במכשירו, במועד המיועד לגביית התשלום החודשי, תשלח למנוי הודעה על כך באמצעות SMS המתריעה על העדר יתרה, כאמור, ומיידעת את המנוי כי עליו לטעון את מכשירו בסכום נוסף. לא הטעין המנוי את מכשירו בסכום נוסף, יבוטל השירות כ – 72 שעות לאחר ההודעה והמנוי יקבל על כך הודעה באמצעות SMS.
ככל שמנוי יבטל את השירות בעצמו במהלך החודש, המנוי לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

בעת הפעלת אפליקציית השירות באמצעות הרשת הסלולארית, יותקן Cookie (עוגיה) באופן אוטומטי במכשיר המנוי. ה-Cookie מאפשר למנוי, להשתמש בשירות גם באמצעות ה-WIFI. ה-Cookie תקף לשלושים ימים, כאשר בסיומם ועם כניסת המנוי לשירות לאחר מכן, באמצעות הרשת הסלולארית, יותקן ה-Cookie פעם נוספת. באפשרותך להסיר את ה-Cookie דרך הגדרות היישומים במכשירך, אולם במהלך הפעלת האפליקציה כמפורט מעלה ברשת הסלולארית, יותקן ה-Cookie מחדש.

אפליקציית השירות כוללת פיצ'רים שונים ואופציות לניהול התכנים שנבחרו (למשל, הפעלת שיר בהמתנה בשעות מסוימות). פלאפון איננה מתחייבת, כי פיצ'רים/אופציות אלו יהיו זמינים ופעילים בכל עת. פלאפון רשאית להסיר ו/או להוסיף, באופן חלקי או מלא, פיצ'רים/אופציות כאמור מעת לעת.
למנויי ג'נגל עסקי החסומים להחלפת שירים, לא יתאפשר שימוש באפליקציה.
להלן מפורטות מגבלות ביחס להגדרות הקיימות לבחירת שירים בהמתנה באפליקציה ("ההגדרות"):

1. שיוך מספר לאיש קשר: ניתן לשייך שירים בהמתנה לאנשי קשר המופיעים בספר הטלפונים. לא ניתן להקליד ידנית מספר טלפון כדי לשייכו לשיר במתנה. לצורך שיוך שיר בהמתנה למספר יש לאפשר לאפליקציה גישה לאנשי הקשר במכשיר באמצעות אישור ההודעה המעדכנת על כך. סירוב לכך, לא יאפשר שימוש בהגדרה זו. ניתן לשנות את הסירוב/ההסכמה לגישה לאנשי הקשר בכל עת באמצעות תפריט ההגדרות במכשיר. לא ניתן להגדיר שיר בהמתנה לקבוצת אנשי קשר ללא הגדרה של מספר טלפון אחד לפחות. ניתן לייצר עד 4 קבוצות של אנשי קשר, מתוכן: שתי קבוצות עם מגבלה של עד 5 אנשי קשר ושתי קבוצות נוספות שכל אחת יכולה להכיל עד איש קשר אחד בלבד.
2. בחירת שיר בהמתנה לפי שעות: לא ניתן להגדיר יותר משיר בהמתנה אחד בשעה ספציפית. ניתן להגדיר עד 5 קבוצות זמנים שונות ביממה אחת. יש להגדיר לפחות 2 קבוצות זמנים שונות במהלך היממה.
3. שיר בהמתנה רנדומלי (Playlist): רשימת השירים יכולה לכלול עד 5 שירים. עדכון של שיר בהמתנה כאשר רשימת השירים מלאה, תמחק את השיר בהמתנה שהתווסף הכי מוקדם לרשימה.
4. לא ניתן לשלב בפועל בין ההגדרות בו זמנית (לדוגמא, לא ניתן לקבוע השמעת שיר לפי שעות ובמקביל השמעת שיר לקבוצות אנשי קשר).
5. במסגרת השימוש בהגדרות ניתן לעשות שימוש רק בשירים שנרכשו על ידי המנוי והמופיעים במחסנית השירים.
6. בחירת שיר בהמתנה (בכל ערוצי הבחירה הקיימים, למעט אפליקציה) תגרום להחלפת שיר בהמתנה של המנוי לכל המחייגים אליו. לדוגמא, שינוי שיר בהמתנה באמצעות IVR, תגרום לשינוי שיר בהמתנה גם לאנשי הקשר שהמנוי שייך להם שיר בהמתנה שונה.
7. שימוש בהגדרות הנ"ל אפשרי במסגרת השימוש באפליקציה בלבד. ככל שבחרת שיר בהמתנה בערוצי בחירה אחרים וברצונך לבצע שינויי הגדרות, יש להשתמש באפליקציה.

מנוי שהינו בעל מכשיר עם מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד: ניתן להשתמש בשירות רק במכשיר בו מותקן הSim הרשום לשירות.
מנוי שהינו בעל מכשיר עם מערכת הפעלה מסוג ios: הוצאת הSim תאפשר שימוש באפליקציה על גבי המכשיר בו היה מותקן הSim ב - WIFI בלבד (עד לתפוגת ה Cookie, כמפורט להלן). באחריות המנוי למחוק את האפליקציה ככל שברצונו למנוע שימוש בשירות במכשיר ללא הSim הרשום לשירות.

"שיתוף" ברשתות חברתיות: המנוי מתחייב שככל ותתאפשר בעתיד העלאת תכנים אישיים במסגרת "שיתוף" השירות ב – Facebook וברשתות חברתיות, שיתאפשר אליהן שיתוף בעתיד, יעמדו תכנים אישיים אלו בהוראות החוק. בנוסף, המנוי מתחייב להימנע מלהעלות תכנים כדלקמן: מעליבים, פוגעניים, משמיצים, מטרידים, אלימים, בעלי אופי מיני בוטה, מפחידים וכיוצ"ב; שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות, ברגשות הציבור או שיש בהם הוצאת לשון הרע; גזעניים או המעודדים ביצוע הסתה או עבירות; הפוגעים בזכויות הקניין הרוחני של צד ג' כלשהו; בעלי אופי מסחרי או תוכן פרסומי, לרבות סקרים ותחרויות; כל תוכן העלול לפגוע במשתמשי האינטרנט ובמשתמשי השירות.

ידוע ללקוח והוא מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכוללים הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מפלאפון ו/או מטעם ספקיה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר הפלאפון, למייל, לחשבונית וכיוצ"ב, והכל בכפוף לכל דין.

כמו כן, בעצם הצטרפותו לשירות, הלקוח מאשר-
1)קבלת הודעות שירותיות בדבר השירות בכל אמצעי התקשורת.
2)קבלת פרסומים ע"י פלאפון ו/או מי מטעמה (לרבות, באמצעות התראות, צלילים ותגי צלמיות) הנשלחים במסגרת אפליקציית השירות, בה אישר הלקוח קבלת עדכוניPUSH (אישור פרטני או כחלק מהגדרות המכשיר של הלקוח). במידה וברצון הלקוח לבטל קבלת פרסומים כאמור, ביכולתו לעשות כן באמצעות הגדרות האפליקציה או בהגדרות המכשיר.

לידיעת הלקוח, אי הסכמה לקבלת מידע שיווקי איננה חלה על פרסומים והודעות שירותיות כאמור.

לידיעתך, בעת השימוש באפליקציית השירות, יכול שיצטבר מידע אצל פלאפון ו/או מי מטעמה בנוגע למקור ממנו ניגשת לאפליקציה.


פלאפון ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירות יהיה רציף או יקוים ללא תקלות, שגיאות או טעויות, לרבות תקלות טכניות או תקלות ברשת התקשורת ולא יהיו למנוי כל טענות או תביעות כתוצאה מכך כלפי פלאפון ו/או מי מטעמה.

השימוש בשירות הינו באחריות הבלעדית של המנוי. השירות כפוף לזמינות ולתקינות רשת הרט"ן של פלאפון. פלאפון לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן, אי נוחות, הוצאה ותוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למנוי או לרכושו או לצד שלישי, הקשורים במישרין או בעקיפין עם השירות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או במערכות השירות.
כל הזכויות בשירות ו/או בתוכנות ו/או במערכות בקשר עם השירות הינן בבעלות פלאפון ו/או מי מטעמה.

עדכון תנאים ותעריפים: פלאפון רשאית לעדכן את תנאי השירות ותעריפיו וכן להפסיק את מתן השירות בכל עת, לפי שיקול דעתה.
לקבלת מידע בדבר תעריף חודשי עדכני ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד *160 ולאתר האינטרנט של פלאפון בכתובת www.pelephone.co.il.
לפניה בנושא תקלות יש לפנות למספר 050-160- 1-800.
העתק מתנאי השירות אלה יימצא לעיונך בכל עת באתר פלאפון.
פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ. 511076572