נספח הצטרפות לשירות: "פלאפון Travel" להלן" החבילה"/ "התכנית", לפי העניין או "השירות").
(תקף למצטרפים מיום 28.04.21).
אני/נו הח"מ מסכים/ים להצטרף לשירות הנ"ל על פי התנאים שלהלן:
הלקוח בוחר להצטרף לשירות באמצעות מספר המנוי שלעיל.
סמן X במקום המתאים שם המסלול מחיר השירות
0
מסלול חו"ל
"פלאפון " Travel תשלום חד פעמי לנסיעה: 29 ₪ במידה ויתבצע שימוש.
תעריף דקת שיחה יוצאת/ נכנסת הודעת SMS: 3.5 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית / דקת שיחה בינלאומית: 4.90 ש"ח
תשלום עבור נפח גלישה יומי במדינות נבחרות 39.90 ש"ח עבור 0.5GB - במידה ויתבצע שימוש.
בסיום הנפח היומי תיחסם הגלישה עד לתחילת יום המחרת- 00:00 לפי שעון ישראל.
0
מסלול חו"ל
"פלאפון "Travel + תשלום חד פעמי לנסיעה: 79 ₪ במידה ויתבצע שימוש.
תעריף דקת שיחה יוצאת/ נכנסת הודעת SMS: 1.5 ₪
תעריף דקת שיחה מקומית / דקת שיחה בינלאומית ר : 4.90 ש"ח
תשלום עבור נפח גלישה יומי במדינות נבחרות 39.90 ש"ח – עבור 0.5GB במידה ויתבצע שימוש.
בסיום נפח הגלישה היומי תיחסם הגלישה עד לתחילת יום המחרת- 00:00 לפי שעון ישראל
לתשומת ליבך ההצטרפות לשירות באמצעות האתר כוללת הצטרפות לקבלת מידע שיווקי. מבלי לגרוע מהאמור, ההצטרפות לשירות בכל אופן שהוא, כוללת קבלת עדכונים על שירותים והטבות של צדדים שלישיים הקשורים לשירות. ראה התייחסות לעניינים אלה בסעיפים "מידע שיווקי למצטרפים באתר עם הטבה" ו – "קבלת עדכונים על שירותים והטבות במסגרת ההצטרפות".
התנאים והתעריפים המצוינים בטבלה מבוססים על ההערות וההגדרות שלהלן ובכפוף לתנאי המסלול.
הערות והגדרות למסלול:
1. המנוי מצטרף למסלול חו"ל המסומן לעיל (להלן: המסלול"). במקרה בו לא סומנה אחת מהאפשרויות שבטבלה, יעודכן המסלול הראשון.
2. תנאי ותעריפי המסלול יחולו אך ורק בשימוש בחו"ל באמצעות כרטיס ה-SIM המקושר/ים למנוי שבמסלול חו"ל.
3. המסלול מופעל אוטומטית בכל נסיעה לחו"ל, גם במקרה בו המנוי חסום לגלישה סלולארית בחו"ל.
4. בכל נסיעה לחו"ל רשאית פלאפון לשלוח אל המנוי הודעת SMS המעדכנת אותו כי המסלול הופעל, גם במקרה בו המנוי אינו רשום לקבלת עדכונים מפלאפון.
5. המסלול כולל תשלום חד פעמי לנסיעה שיחויב רק במקרה של שימוש בפועל בשיחות/SMS (בנוסף לתשלום עבור דקת שיחה/SMS כמפורט לעיל). בנוסף, קיים תשלום יומי עבור גלישה במדינות נבחרות כמפורט לעיל..
6. תעריפי המסלול אינם חלים על שיחות וידאו אשר יחויבו בהתאם לקבוע במחירון פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת.
7. תעריפי המסלול אינם תקפים בשימוש המבוצע- בספינות (גם בלב ים)/ בטיסות/בשירות לוויני- גם אם שימוש זה נעשה בטריטוריה של מדינה הנכללת במדינות הנבחרות. במקרה של שימוש כאמור, יש לברר את התעריפים והתנאים טרם השימוש.
8. תקופת המסלול: בכל הנוגע לדקות שיחה ו-SMS – תקופת המסלול תהיה מהנחיתה בחו"ל ועד חזרת המנוי לארץ. על אף האמור, הגלישה הסלולארית במסגרת המסלול תתאפשר לתקופה של עד 30 יום מהנחיתה בחו"ל או עד חזרת המנוי לארץ, לפי המוקדם מביניהם. על פי הנחית משרד התקשורת, תשלח הודעת SMS אל המכשיר על סיום תקופת המסלול בנוגע לגלישה.
9. במנוי המקושר למחשב נייד/טאבלט, תשלח הודעה זו למנוי או למספר נוסף שמסר המנוי בעת ההצטרפות למסלול.
10. יחידות זמן לחיוב בשיחות: החיוב בשירות פלאפון חו"ל יבוצע על בסיס יחידות החיוב הקבועות במחירון שירות פלאפון חו"ל, כפי שיעודכן מעת לעת. בהעדר קביעה כאמור במחירון הנ"ל, יחויב הלקוח, בשיחות על פי זמן השימוש, על בסיס יחידה של דקה שלמה (קרי- עיגול שיחה הקצרה מדקה לדקה שלמה-60 שניות). החיובים ישולמו בש"ח.
11. מקטעי חיוב בשירות גלישה: תקשורת נתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של 100KB (כל SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידות 100KB הקרובה), וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ-100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.
12. התעריפים שבנספח זה אינם גורעים מתנאי ותעריפי התכנית של המנוי החלים בשימוש
בארץ.
13. תנאי ותעריפי המסלול לא יחולו בשימוש בכרטיס SIM אחר שאינו הכרטיס המקושר למנוי.
14. מימוש תנאי ותעריפי המסלול ופלאפון חו"ל כפוף לכך שהלקוח פעיל במנוי הנ"ל באופן רציף.
15. במקרה של חסימת חיוג מהארץ לחו"ל- השימוש בכרטיס בחו"ל עשוי לא להתאפשר לגבי חלק/כל שירותי פלאפון חו"ל.
16. במשלוח הודעות טקסט (SMS) ארוכה מ-70 תווים בעברית ו- / 160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר הודעות מתאים, ותחויב בגין אותה כמות הודעות. לדוג': הודעה בעברית בת 90 תווים תחולק לשתי הודעות והחיוב יהיה בגין שתי הודעות .
17. במקרים מסוייימים (על פי קביעת המכשיר/האפליקציה) כגון אלו שלהלן , הודעה ת טקסט הנכתבת כ- SMS במכשיר , תישלח ותחוייב כהודעת MMS ולא כ- SMS . ברוב המכשירים תופיע הודעה על כך. ( כגון: "ממיר להודעת מולטימדיה " או הצגת נפח הודעה) לפירוט נוסף יש לעיין בחוברת תנאי ההתקשרות שבאתר פלאפון.
הסברים לשירות הגלישה שבמסלול:
18. נפח גלישה יומי במסגרת המסלול: מוגבל לשימוש אישי, סביר והוגן שהינו בתום לב ובדרך מקובלת, הנעשה באמצעות המכשיר בלבד (ללא חיבור לתוכנה חיצונית, מחשב, מכונה וכיוצ"ב), לא כולל, ניצול לרעה (לרבות שימוש מסחרי/פוליטי וכו'); שימוש פרסומי; שימוש שיש בו כדי להעניק שירות לזולת; שימוש באופן לא ישיר לרבות באמצעות אתרי WEB וכו';. במקרה בו השימוש יחרוג משימוש אישי סביר והוגן, תהיה פלאפון רשאית לחייב את הגלישה בתעריפי גלישה בחו"ל על פי מחירון פלאפון חו"ל ו/או לחסום את אפשרות הגלישה ללא הודעה מוקדמת .
19. הנפח היומי ניתן למימוש בתקופת המסלול בין השעות 23:59-00:00 בכל יום (לפי שעון ישראל).
20. בסיום הנפח היומי תיחסם האפשרות לגלישה באמצעות הרשת הסלולארית. אפשרות הגלישה תיתחדש ב-00:00 לפי שעון ישראל.
21. מדינות נבחרות: תעריף הגלישה היומי תקף בגלישה במדינות ספציפיות בלבד. אחרת, יחולו תעריפי מחירון פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת.
22. נפח הגלישה שבמסלול ניתן למימוש ברשתות ספציפיות בלבד (מפעילים) הפועלות במדינות הנבחרות. בהקשר זה, מיודע הלקוח כי במסגרת המסלול, גלישה במדינות הנבחרות באמצעות רשתות אחרות שאינן הרשתות שבמסלול, לא תתאפשר כלל, גם לא ע"י בחירה באופן ידני בהן וגם אם לאותן רשתות יש הסכם עם פלאפון באותה מדינה בנוגע לשירותים אחרים של פלאפון חו"ל שלא במסגרת המסלול. לקוח המצטרף למסלול, יקובע על אותן רשתות שבמסלול מראש וזאת, גם בהתייחס לשירותי פלאפון אחרים שאינם במסגרת המסלול. העובדה כי במדינה מסויימת קיימת רשת התומכת בגלישה בדור 4, או בדור 5, אינה מבטיחה כי הלקוח יקובע על רשת זו או על רשת אחרת התומכת בגלישה בדור 4 או 5. למידע עבור הרשתות בכל מדינה ומדינה ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון *444.
23. המדינות הנבחרות לצורך לגלישה בתעריפי המסלול: אוסטריה ,אוקראינה, איטליה, אנגליה, ארצות הברית, בולגריה, גרוזיה, גרמניה, הולנד, הונגריה, טורקיה, יוון, ספרד והאיים הקנריים, פולין, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, רוסיה, תאילנד ועוד. מידע לגבי רשימת המדינות המלאה נמצא באתר פלאפון www.pelephone.co.il בעמוד חבילות חו"ל, לפי החבילה/ מסלול הרלוונטיים".
בגלישה במדינה שאינה כלולה במדינות הנבחרות תיתאפשר ללקוח עסקי ותחוייב על פי תנאי ותעריפי מחירון פלאפון חו"ל כפי שיתעדכן מעת לעת.
24. מובהר כי פלאפון רשאית לשנות את רשימת המדינות הנבחרות לצורך גלישה לפי שיקול דעתה.
25. לתשומת ליבך, לא תתאפשר גלישה סלולארית במטוסים וספינות.
26. נפח יומי שלא מומש או חלק ממנו אינו ניתנות לצבירה או להעברה.
27. שירותי דור 3, 4 ו-5 בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים בדור 3/דור 4/דור 5 (לפי העניין) ובהתאם לאזורי הכיסוי של כל אחת מהרשתות הללו במדינות היעד ולהסכם של פלאפון עם רשתות אלה. למנוי במסלול- ע"פ המדינות הכלולות במסלול והרשתות שבמסלול .
28. נפח הגלישה בארץ אינן תקף לגלישה בחו"ל ולהיפך.
29. נפח הגלישה במסגרת המסלול אינו כולל תשלומי פרימיום או תשלומים לספקי האינטרנט ואינו מיועד לגלישה בשימושים מסוימים (כנתב מודם או באמצעות תכנת גישה אישית).
30. הערה מיוחדת לבעלי מכשיר BlackBerry:
אם הינך מנוי בעל מכשיר BlackBerry הנהנה מחבילת גלישה בחו"ל ייחודית ל BlackBerry, במדינות בהן המסלול בתוקף חבילת ה BlackBerry תהיה קודמת לנפח הגלישה הכלול במסלול. כלומר, רק בסיום מימוש נפח הגלישה הכלול בחבילת ה BlackBerry, תוכל לממש את הגלישה במסלול. לא ניתן לממש את שני נפחי הגלישה במקביל.
31. על פי הנחיית משרד התקשורת , תישלח הודעת SMS אל המכשיר בסמוך ככל הניתן למימוש נפח של 75%, ו-100% מהחבילה, וכן בסיום תקופת החבילה. במקרה בו תעודכן החבילה במנוי המקושר למחשב נייד/טאבלט, תישלח הודעה על סיום תקופת החבילה למנוי שבחבילה או למספר נוסף שמסר המנוי בעת ההצטרפות. מבלי לגרוע מהאמור, פלאפון רשאית לשלוח הודעות SMS נוספות בקשר עם המימוש או החבילה או התכנית, לפי שיקול דעתה, למכשיר או למספר הנוסף.
32. מובהר כי הודעות מימוש הנפח, עשויות לכלול לפי שיקול דעת פלאפון, גם הצעה לרכישת חבילות חבילות נוספות וזאת גם אם הלקוח חסום לקבלת מידע שיווקי בפלאפון. ההצטרפות לחבילה זו מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי כאמור.

הערות כלליות:
33. התעריפים לעיל כוללים מע"מ.
34. על אף האמור בטופס הגישה לשירותים, עקב הנחיות חדשות של משרד התקשורת, מנוי פרטי ועסקי מפוצל ללא חבילה/מסלול גלישה בחו"ל ייחסמו לגלישה בחו"ל. בנוסף, מנוי פרטי ללא חבילה/מסלול גלישה בארץ ייחסם לגלישה בארץ אלא אם יפנה בבקשה אל מוקד שירות הלקוחות ב*166 להסרת החסימה".
35. לידיעתך, עבור התשלום החד פעמי, היומי ו- דקות שיחה/SMS במסלול, חל מע"מ בשיעור 0% .
36. מנויי פריפייד או מנוי GSM וירטואלי או מנויים בחבילות גלובל פס אחרות אינם יכולים להנות מתנאי המסלול, גם אם צורפו אליו, מכל סיבה שהיא.
37. הבהרה: פלאפון מציעה, מעת לעת מסלולים/חבילות בתעריפים שונים, לפי שיקול דעתה. מומלץ ללקוח לבדוק את תעריפי מסלוליו, תמהיל השימוש שלו וכו'. באחריות הלקוח להתעדכן על חבילות או מסלולי חו"ל חדשים שיוצאים מעת לעת עם תעריפים ורכיבים אחרים.
38. אין כפל הטבות עם חבילות/הנחות אחרות.
39. שרותי פלאפון חו"ל ניתנים בכפוף לתנאי, תעריפי ואזורי הכיסוי של שירות פלאפון חו"ל, כפי שמתעדכן מעת לעת.
40. אזורי כיסוי: הלקוח מודע לכך כי פלאפון רשאית לשנות את אזורי הכיסוי בשירות פלאפון חו"ל , לפי שיקול דעתה, ללא הודעה. במסגרת כך, פלאפון רשאית לצמצם אזורי כיסוי כך שבחלק מהמדינות בהן ניתן שירות לא יתאפשר כלל שימוש בשירות פלאפון חו"ל החל ממועד עליו תחליט. באחריות הלקוח להתעדכן באזורי הכיסוי טרם השימוש בפועל בשירות באמצעות מוקד פלאפון חו"ל או אתר האינטרנט. צמצום אזורי כיסוי כאמור, לא יהווה עילה כלשהי מצד הלקוח כלפי פלאפון.
41. מימוש השירותים שבחבילה ובמסלול כפוף לתמיכת המכשיר שברשותך.
42. התעריפים שבנספח זה רלוונטיים ותקפים למנוי על השירות שמספרו מצוין בנספח זה בלבד.
43. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נספח זה לבין הוראות ההסכם או כל מסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות נספח זה.
44. פלאפון רשאית לשנות את תנאי ותעריפי המסלול מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
הסכמה לקבלת מידע שיווקי בהצטרפות באתר:
לתשומת ליבך, במסגרת ההצטרפות לחבילה זו באתר פלאפון וכנגד קבלת הטבה, הינך מאשר לקבל מפלאפון ו/או מגופים הקשורים עמה עסקית (לרבות חברות קבוצת בזק, כגון די.בי.אס שירותי לווין ובזק בינלאומי), מידע שיווקי ופרסומי, כולל הצעות למוצרי ושירותי פלאפון ו/או של הגופים הללו וכן הטבות המגיעות לך כלקוח פלאפון (לרבות על פי סעיף 30א לחוק התקשורת) וזאת באמצעות פרטי הקשר שמסרת. כמו כן, הינך מאשר לפלאפון להעביר את פרטי הקשר שלך לגופים אלה לצורך משלוח הודעות ועדכונים כאמור על ידם אליך.
, הרשאה זו תהיה בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות בין פלאפון ובינך ותשמש גם לצורך פנייה מטעם פלאפון אליך בהצעות התקשרות חדשות או הצעות שיווק אחרות, באמצעים הנ"ל. באפשרותך לשנות את בחירתך בכל עת באמצעות פניה אל מוקד השירות.
לתשומת ליבך, באפשרותך להצטרף לחבילה זו ללא הסכמה לקבלת מידע שיווקי וללא ההטבה הנ"ל
וזאת, באמצעות מוקד שירות הלקוחות *166 או באחד ממרכזי השירות של פלאפון המפורטים באתר פלאפון.
כתובת מייל למצטרפים באתר:
כתובת המייל שהוזנה תעודכן במערכת לצורך קבלת עדכונים על מבצעים/הטבות/הצעות שיווקיות מחברת פלאפון ו/או מצדדים שלישיים ותחליף כתובת אחרת שהיתה מעודכנת למנוי בפלאפון לצורך זה.
קבלת עדכונים על שירותים והטבות במסגרת ההצטרפות:
בנוסף על האמור, מובהר ללקוח כי ההצטרפות לחבילה זו, כוללת הסכמה לקבלת עדכונים מפלאפון שיישלחו באמצעות הודעות למכשיר ולמייל בנוגע להטבות ו/או שירותים נלווים או מתאימים לנסיעה לחו"ל וכד' לרבות הטבות ושירותים של צדדים שלישיים. עדכונים אלה יישלחו לך גם במקרה בו ביקשת להיחסם למידע שיווקי לאחר ההצטרפות לחבילה זו כאמור לעיל. מובהר כי פלאפון אינה מחויבת למתן הטבות מעין אלו בכלל או להשארת הטבות שהוצעו בתוקף במשך תקופת החבילה/התכנית, ככל שהוצעו כאלו. מובהר כי שירותים והטבות של צדדים שלישיים המוצעים למצטרפים לחבילה/תכנית, אינם באחריותה של פלאפון.

אפשרויות דרכי הביטול:
• ניתן לבטל את המסלול באמצעות מתן הודעה מראש.
• ביטול המסלול על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") יתאפשר עד 14 יום ממועד ההצטרפות כל עוד לא נעשה בו שימוש..
• על אף האמור, בביטול שירות תוך 14 יום במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע (כגון:דקות/SMS/MMS/ גלישה), ובוצע שימוש ביחידות הכלולות או בחלק מהן, יחויב הלקוח בתשלום חודשי מלא בגין השירות.
• ביטול המסלול על ידי צרכן כאמור לעיל או שינוי מסלול יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות:
• בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, שלמה שמלצר 94, קרית אריה, פתח תקווה - לתפעול
• פקס: 050-7048053
• טלפון: מוקד שירות לקוחות 444* מהמכשיר או בחיוג 1800-050-166 מכל טלפון בישראל.
• מרכז שירות.
• Contact@pelephone.co.il
• בטופס מקוון באתר _www.pelephone.co.il לכל לקוח אחר-ביטול יעשה על פי נהלי פלאפון כפי שיהיו מעת לעת.
בנספח זה הכוונה גם ללשון זכר, נקבה או רבים. בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה.
חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 511076572