נספח הצטרפות לשירות: "חבילת חו"ל ביג אמריקה" (להלן" החבילה", "התכנית", לפי העניין).
(תקף למצטרפים מיום (06.06.19).
אני/נו הח"מ מסכים/ים להצטרף לשירותים הנ"ל על פי התנאים שלהלן:

חבילת חו"ל ביג אמריקה באתר מחיר החבילה: 299 ₪
כמות יחידות כלולות בארצות הברית:
דקות שיחה (דקת שיחה יוצאת בשירות חיסכון/ דקת שיחה נכנסת): 500
כמות הודעות SMS : 500
תעריף דקת שיחה יוצאת בשירות חיסכון/ דקת שיחה נכנסת/ הודעת SMS מעבר ליחידות הכלולות: 1.90 ₪
תעריף דקת שיחה שאינה כלולה בחבילה בין היתר שיחה מקומית/ דקת שיחה בינלאומית/ דקת שיחה יוצאת לישראל בחיוג ישיר: 4.90 ₪
נפח גלישה כלול בארצות הברית: 100GB
בסיום נפח הגלישה הכלול בחבילה, הגלישה תיחסם. ללקוחות עסקיים לא מפוצלים הפתוחים לגלישה סלולארית בחו"ל, הגלישה תימשך במסגרת תכנית חו"ל בתעריף מוזל של 1 ₪ עבור כל MB1 עד לסיום תוקף החבילה ולאחר מכן, הגלישה תחוייב לפי מחירון פלאפון חו"ל התקף באותה עת.
השימוש ביחידות הכלולות בחבילה ותעריפי התוכנית הינם בארצות הברית בלבד,
בכל מדינה אחרת יחלו תעריפי פלאפון חו"ל כפי שיתעדכנו מעת לעת.
החבילה והתוכנית בתוקף למשך 45 ימים ממועד תחילת תוקף החבילה.
התנאים והתעריפים הנ"ל הינם בכפוף לתנאי החבילה שלהלן:

1. התשלום בגין החבילה יחול מכניסת החבילה לתוקף ואינו מותנה בשימוש בפועל. החבילה לשימוש חד פעמי.
א. יחידות כלולות לשימוש בארצות הברית : דקת שיחה יוצאת לארץ בשירות חסכון, דקת שיחה נכנסת ,משלוח הודעת SMS ונפח גלישה .היחידות אינן ניתנות למימוש בחיוג/שליחת הודעת SMS אל שירותים, מספרים מיוחדים וכו' ו/או אל יעדים אחרים. שיחה שלא בוצעה באמצעות שירות פלאפון חו"ל חסכון (כלומר, השבת שיחה ע"י המערכת למנוי המבקש), תחויב כשיחה ישירה מחו"ל לארץ ותחויב בתעריף המפורט בטבלה שלעיל עבור שיחות שאינן כלולות בחבילה (גם אם בוצעה באמצעות אפליקציית פלאפון חו"ל חיסכון שבמכשיר).
ב. תעריף ליחידה בשימוש מעבר ליחידות הכלולות: התעריף יחול במקרה של שימוש מעבר לכמות היחידות הכלולות.
ג. תעריף דקת שיחה שאינה כלולה בחבילה: התעריף יחול על דקת שיחה לארץ בחיוג ישיר (לא במסגרת שירות חסכון), , דקת שיחה בינלאומית או דקת שיחה מקומית. תעריף ליחידה בשימוש מעבר לחבילה או תעריף לדקת שיחה שאינה כלולה בחבילה יחולו כל עוד החבילה בתוקף.
2. תנאי ותעריפי החבילה תקפים בשימוש בחו"ל באמצעות כרטיס ה-SIM המקושר/ים למנוי שבחבילה.
3. במסגרת הצטרפותך לחבילה, שרות פלאפון חו"ל חיסכון יופעל באופן אוטומטי ויישאר פעיל במכשיר אלא אם ביטלת אותו. ניתן לבטל באמצעות המכשיר או באמצעות פניה למוקד השירות. פלאפון רשאית לשלוח, לפי שיקול דעתה, הודעת SMS בדבר הפעלת שירות החיסכון בסמוך למועד ההצטרפות. יש לוודא כי אפליקציית החיסכון פעילה טרם ביצוע השיחה אחרת תחוייב בתעריפים שלא במסגרת שירות החיסכון..
4. תעריפי החבילה אינם חלים על שיחות וידאו אשר יחוייבו בהתאם לקבוע במחירון פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת.
5. תעריפי החבילה אינם תקפים בשימוש המבוצע- בספינות (גם בלב ים)/ בטיסות/בשירות לוויני- גם אם שימוש זה נעשה בטריטוריה של ארצות הברית. במקרה של שימוש כאמור, יש לברר את התעריפים והתנאים טרם השימוש.
6. לתשומת ליבך, לא תתאפשר גלישה סלולארית במטוסים וספינות .
7. יחידות זמן לחיוב בשיחות: החיוב במסגרת שירות פלאפון חו"ל יבוצע על בסיס יחידות החיוב הקבועות במחירון שירות פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכן מעת לעת. בהעדר קביעה כאמור במחירון הנ"ל, יחויב הלקוח, בשיחות על פי זמן השימוש, על בסיס יחידה של דקה שלמה (קרי- עיגול שיחה הקצרה מדקה לדקה שלמה-60 שניות). החיובים ישולמו בש"ח.
8. לתשומת ליבך, ייתכן כי במספר יעדים ספציפיים, תעריף דקת שיחה ישירה לישראל הינה כתעריף דקת שיחת חיסכון. מומלץ לבצע שיחה ישירה באותם יעדים. מידע על המדינות נמצא באתר פלאפון . פלאפון רשאית לשנות את המדינות או לבטלן מעת לעת. בעת ההגעה ליעד שאינו נכלל ביעדים אלה, יש לוודא כי אפליקציית פלאפון חו"ל חיסכון מופעלת על מנת שתהנה מתעריפי החיסכון.

9. במשלוח הודעות טקסט (SMS) ארוכה מ-70 תווים בעברית ו- / 160 תווים באנגלית, תחולק ההודעה למספר הודעות מתאים, ותחויב בגין אותה כמות הודעות. לדוג': הודעה בעברית בת 90 תווים תחולק לשתי הודעות והחיוב יהיה בגין שתי הודעות .
במקרים מסוייימים (על פי קביעת המכשיר/האפליקציה) כגון אלו שלהלן , הודעה ת טקסט הנכתבת כ- SMS במכשיר , תישלח ותחוייב כהודעת MMS ולא כ- SMS . ברוב המכשירים תופיע הודעה על כך. ( כגון: "ממיר להודעת מולטימדיה " או הצגת נפח הודעה) לפירוט נוסף יש לעיין בחוברת תנאי ההתקשרות שבאתר פלאפון.
הערות והגדרות לשירות הגלישה שבחבילה:
10. במסגרת החבילה, גלישה בכל מדינה אחרת מלבד ארצות הברית באמצעות רשתות אחרות שאינן הרשתות שבחבילה, לא תתאפשר כלל, גם לא ע"י בחירה באופן ידני בהן וגם אם לאותן רשתות יש הסכם עם פלאפון באותה מדינה בנוגע לשירותים אחרים של פלאפון חו"ל. לקוח המצטרף לחבילה יקובע על אותן רשתות מראש וזאת, גם בהתייחס לשירותי פלאפון אחרים שאינם במסגרת החבילה. העובדה כי בארצות הברית קיימת רשת התומכת בגלישה בדור 4, אינה מבטיחה כי הלקוח יקובע על רשת זו או על רשת אחרת התומכת בגלישה בדור 4. למידע עבור הרשתות בכל מדינה ומדינה ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון *444.
11. בגלישה בכל מדינה מלבד ארצות הברית לקוח פרטי או עסקי מפוצל או עסקי שאינו פתוח לגלישה בחו"ל- לא יוכלו לגלוש במסגרת חבילה זו, לקוח עסקי הפתוח לגלישה בחו"ל- בהעדר הסדר אחר שחל עליו באותה מדינה, החיוב יהיה על פי תנאי ותעריפי מחירון פלאפון חו"ל כפי שיתעדכן מעת לעת.
12. על פי הנחיית משרד התקשורת , תישלח הודעת SMS אל המכשיר בסמוך ככל הניתן למימוש נפח של 75%, ו-100% מהחבילה, וכן בסיום תקופת החבילה. במקרה בו תעודכן החבילה במנוי המקושר למחשב נייד/טאבלט, תישלח הודעה על סיום תקופת החבילה למנוי שבחבילה או למספר נוסף שמסר המנוי בעת ההצטרפות. מבלי לגרוע מהאמור, פלאפון רשאית לשלוח הודעות SMS נוספות בקשר עם המימוש או החבילה או התכנית, לפי שיקול דעתה, למכשיר או למספר הנוסף.
מובהר כי הודעות מימוש הנפח, עשויות לכלול לפי שיקול דעת פלאפון, גם הצעה לרכישת חבילות חבילות נוספות וזאת גם אם הלקוח חסום לקבלת מידע שיווקי בפלאפון. ההצטרפות לחבילה זו מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי כאמור.
13. נפח גלישה שלא מומש אינו ניתן לצבירה או להעברה.
14. שירותי הדור השלישי ו/או הדור הרביעי בחו"ל ניתנים במכשירים תומכים ובהתאם לאזורי הכיסוי של רשת דור שלישי ו/או דור רביעי במדינות היעד ולהסכם של פלאפון עם רשתות אלה. למנוי בחבילה/תכנית- ע"פ רשימת הרשתות שבחבילה במדינות שבחבילה/תכנית.
15. מקטעי חיוב בשירות גלישה: תקשורת נתונים בחו"ל מחושבת ביחידות של 100KB (כל SESSION תקשורת נתונים מעוגל כלפי מעלה ליחידות 100KB הקרובה), וזאת אלא אם קיימת קביעה אחרת לעניין יחידות העיגול (שונה מ-100KB) במחירון פלאפון חו"ל העדכני.
16. נפח הגלישה בארץ אינן תקף לגלישה בחו"ל ולהיפך.
17. הערה מיוחדת לבעלי מכשיר BlackBerry:
אם הינך מנוי בעל מכשיר BlackBerry הנהנה מחבילת גלישה בחו"ל ייחודית ל BlackBerry, במדינות בהן המסלול בתוקף חבילת ה BlackBerry תהיה קודמת לנפח הגלישה הכלול במסלול. כלומר, רק בסיום מימוש נפח הגלישה הכלול בחבילת ה BlackBerry, תוכל לממש את הגלישה במסלול. לא ניתן לממש את שני נפחי הגלישה במקביל.
18. הסכומים/ תעריפים שבנספח זה כוללים מע"מ בשיעור 0%
הערות כלליות:
19. "הסכומים/ תעריפים כוללים מע"מ (ככל שחל).
20. על אף האמור בטופס הגישה לשירותים, עקב הנחיות חדשות של משרד התקשורת, מנוי פרטי ועסקי מפוצל ללא חבילה/מסלול גלישה בחו"ל ייחסמו לגלישה בחו"ל. בנוסף, מנוי פרטי ללא חבילה/מסלול גלישה בארץ ייחסם לגלישה בארץ אלא אם יפנה בבקשה אל מוקד שירות הלקוחות ב*166 להסרת החסימה".
21. מנויי פריפייד או מנוי עם חבילת חו"ל או מנויים בחבילות Unlimited All In One / Unlimited All In וואלה אחרות אינם יכולים ליהנות מתנאי החבילה והתכנית, גם אם צורפו אליו, מכל סיבה שהיא.
22. הבהרה: פלאפון מציעה, מעת לעת מסלולים/חבילות בתעריפים שונים, לפי שיקול דעתה. מומלץ ללקוח לבדוק את תעריפי מסלוליו, תמהיל השימוש שלו וכו'. באחריות הלקוח להתעדכן על חבילות או מסלולי חו"ל חדשים שיוצאים מעת לעת עם תעריפים ורכיבים אחרים.
23. אין כפל הטבות עם חבילות/הנחות אחרות.
24. שרותי פלאפון חו"ל ושירות החיסכון ניתנים בכפוף לתנאי, תעריפי ואזורי הכיסוי של שירות פלאפון חו"ל, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
25. אזורי כיסוי: הלקוח מודע לכך כי פלאפון רשאית לשנות את אזורי הכיסוי בשירות פלאפון חו"ל או בשירות חיסכון, לפי שיקול דעתה, ללא הודעה, לרבות צמצום של אזורי כיסוי כך שבחלק מהמדינות בהן ניתן שירות לא יתאפשר כלל שימוש בשירות פלאפון חו"ל החל ממועד עליו תחליט. באחריות הלקוח להתעדכן באזורי הכיסוי טרם השימוש בפועל בשירות באמצעות מוקד פלאפון חו"ל או אתר האינטרנט. צמצום אזורי כיסוי כאמור, לא יהווה עילה כלשהי מצד הלקוח כלפי פלאפון.
26. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נספח זה לבין הוראות ההסכם או כל מסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות נספח זה.
27. פלאפון רשאית לשנות את תנאי ותעריפי החבילה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
28. מידע שיווקי למצטרפים באתר:
לתשומת ליבך, ההצטרפות לחבילה זו באתר פלאפון ,כוללת הצטרפות לקבלת מידע שיווקי כאמור לעיל כנגד קבלת הטבה של GB 1/2 לגלישה סלולארית בישראל, באמצעות מכשיר הפלאפון, למימוש במשך החודש הראשון. ההטבה מותנת בצריכה בפועל ואינה ניתנת לצבירה או להעברה. באפשרותך לבטל את קבלת המידע השיווקי, בכל עת לאחר ההצטרפות וזאת, בפניה אל מוקד שירות הלקוחות *166 מהפלאפון או פניה ביתר דרכי הביטול המפורטות בנספח זה.
כמו כן, לתשומת ליבך, באפשרותך להצטרף לחבילה זו ללא הסכמה לקבלת מידע שיווקי וללא ההטבה הנ"ל וזאת, באמצעות מוקד שירות הלקוחות *166 או באחד ממרכזי השירות של פלאפון המפורטים באתר פלאפון. כתובת מייל למצטרפים באתר:
כתובת המייל שהוזנה תעודכן במערכת לצורך קבלת עדכונים על מבצעים/הטבות/הצעות שיווקיות מחברת פלאפון ו/או מצדדים שלישיים ותחליף כתובת אחרת שהיתה מעודכנת למנוי בפלאפון לצורך זה.

אפשרויות דרכי הביטול:
29. ביטול החבילה/התכנית על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") יתאפשר עד 14 יום ממועד ההצטרפות כל עוד לא נעשה שימוש
30. ביטול על ידי צרכן כאמור יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות:
• בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, שלמה שמלצר 94, קרית אריה, פתח תקווה - לתפעול
• פקס: 050-7048053
• טלפון: מוקד שירות לקוחות 444* מהמכשיר או 1-800-050-166 / 050-7077766 מכל טלפון בישראל.
• מרכז שירות.
• Contact@pelephone.co.il
• בטופס מקוון באתר _www.pelephone.co.il
• לכל לקוח אחר-ביטול יעשה על פי נהלי פלאפון כפי שיהיו מעת לעת.
בנספח זה הכוונה גם ללשון זכר, נקבה או רבים.

בעסקה טלפונית אין צורך בחתימה.

חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 511076572