תקנון מועדון לקוחות
תקנון מועדון לקוחות דור 5- פלאפון תקשורת בע"מ
 
1. כללי:
1.1 תקנון זה נועד להסדיר את התנאים והכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות דור 5 (להלן: "מועדון הלקוחות" או "המועדון") של פלאפון תקשורת בע"מ (להלן: "פלאפון").
1.2 פלאפון שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן
לרבות הקריטריונים לחברות במועדון, ההטבות, הזכאות להן וכו' וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ניסוחו המחייב של התקנון יהיה התקנון המצוי באתר פלאפון.
1.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בגין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון , אשר יגברו על הוראות התקנון שקדמו להם.
1.4 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
1.5 כל התנהגות של פלאפון ו/או מי מטעמה לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תחשב כוויתור של פלאפון על האמור בתקנון.
1.6 מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות
https://www.pelephone.co.il/digitalsite/heb/self-service/contact-us/.

2. הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות:
2.1 ההצטרפות למועדון פתוחה ללקוחות פלאפון העונים על הקריטריונים הבאים במצטבר (להלן: "לקוח" ,"תנאי ההצטרפות למועדון"):
• לקוח בעל מנוי סלולארי פוסטפייד פרטי
(שאינו פריפייד), לקוח פרטי במבצע עובדים או מנוי בן מפוצל המשלם את החשבון או חלק ממנו מאמצעי התשלום שלו
• נמצא באחד ממסלולי דור 5 בפלאפון
• לא נמצא בחוב/בהליכי גבייה/טיפול משפטי
/הפסקת שירות זמנית או חלקית.
2.2 ההצטרפות למועדון הינה באופן אוטומטי לכלל לקוחות פלאפון העומדים בתנאי ההצטרפות למועדון ואין צורך בהרשמה מוקדמת למועדון.
2.3 תוקף החברות במועדון הינו כל עוד הלקוח עומד בכל תנאי ההצטרפות למועדון והזכות לבחירת הטבות מותנית בחברות בתוקף.
2.4 מימוש הטבה שנבחרה זה מכבר על ידי הלקוח יתאפשר גם במקרה בו פג תוקף זכאות הלקוח להיות חבר מועדון ובכפוף לכך שההטבה שנבחרה אינה מחייבת את הלקוח להיות מנוי סלולארי בפלאפון לצורך מימושה וכל עוד ההטבה בתוקף לפי תנאיה.

3. הטבות המועדון:
3.1 חברי המועדון והמצטרפים החדשים ייהנו מההטבות ברמת מנוי כפי שיעודכנו באתר פלאפון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פלאפון וללא הודעה מוקדמת (להלן: "הטבות המועדון"). מנוי הינו מספר הטלפון הסלולארי של הלקוח ברשת פלאפון 
העומד בקריטריונים לחברות  (להלן: "מנוי").
3.2 הלקוח הזכאי הינו בעל הזכויות במנוי אשר התקשר עם פלאפון בהסכם התקשרות. חברות מנוי במועדון, מקנה זכאות לבחור הטבה אחת בלבד כל ארבעה חודשים קלנדריים לפי החלוקה שלהלן (להלן: "תקופת הבחירה") ובסך הכל שלוש הטבות בשנה
וכל עוד החברות בתוקף:
• בחירת הטבה ראשונה מינואר -אפריל (כולל)
• בחירת הטבה שניה ממאי – אוגוסט (כולל)
• בחירת הטבה שלישית מספטמבר – דצמבר (כולל)
3.3 ככל שלא נבחרה הטבה בתקופת הבחירה לא תתאפשר בחירת הטבה כפולה בתקופת הבחירה הבאה.
3.4 בחירת ההטבה תתאפשר לאחר ביצוע אקטוב של כרטיס הסים במסלול דור 5 או לאחר כניסה לתוקף של תכנית דור 5 (לפי העניין).
3.5 הבחירה תיעשה בתקופת הבחירה בלבד ללא קשר למועד ההצטרפות של המנוי לתוכנית דור 5. לדוגמא, מנוי שהצטרף ב1.3.24 יוכל לבחור הטבה ראשונה עד 30.4.24 .
3.6 ההטבות מפורטות בעמוד ההטבות באתר פלאפון, כפי שיתעדכן מעת לעת. באחריות חבר המועדון להתעדכן מעת לעת בהטבות ובזכאותו ופלאפון רשאית אך אינה מחויבת לעדכן אותו בדבר זכאות או הטבות.
3.7 הבחירה תיעשה מבין ההטבות המוצעות לבחירה במועד בחירת ההטבה (ולא במועד התגבשות הזכאות להטבה).
3.8 ניתן לממש כל הטבה תוך המועד המצוין לצידה ובכפוף לתנאיה.
3.9 לא ניתן לבטל הטבה שנבחרה.
3.10 כמות ההטבות מוגבלות, במקרה של גמר המלאי של הטבה לא ניתן יהיה לבחור את ההטבה.
3.11 בחירת ההטבה תתאפשר באתר פלאפון לאחר זיהוי ובדיקת זכאות. לאחר בחירת ההטבה על הלקוח לאשר את תנאי ההטבה כתנאי לקבלתה. אופן הזיהוי יהיה על ידי קבלת קוד OTP אל המנוי הזכאי והקלדתו כתנאי להמשך תהליך ההרשמה להטבה. ייתכן ובחלק מההטבות ייקבע על ידי פלאפון אופן זיהוי אחר, הכל על פי שיקול דעתה של פלאפון בהתאם להטבה.
3.12 לא ניתן להצטרף להטבה במקרה בו חבר המועדון מנוי על השירות שניתן במסגרת ההטבה- קבלת ההטבה תתאפשר רק לאחר ביטול השירות.

4. קניין רוחני:
4.1 הבעלות במלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולתוכנו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת, הינה של פלאפון. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור.
4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ, ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים מטעם המועדון ו/או לעשות בהם כל פעולה , במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של פלאפון.

5. מדיניות הפרטיות:
לפרטים בנושא הגנת הפרטיות יש לקרוא בעיון את האמור בפרק "מדיניות הגנת הפרטיות" במסמך תנאי ההתקשרות עם חברת פלאפון שהינו חלק מהסכם ההתקשרות וכן את תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות שבאתר פלאפון. מבלי לגרוע מהאמור, לתשומת ליבך, פלאפון רשאית לאסוף, לתעד ולעשות שימוש בפרטי הלקוח ו/או המשתמש ו/או פרטים שייאספו מפעילותו לרבות במסגרת צריכת שירותים סלולריים או אינטרנטיים, ולמסור את המידע לצדדים שלישיים בכפוף לכל דין ,ולבצע בו שימושים שונים, הכל על-פי מדיניות הגנת הפרטיות כמפורט בפרק "מדיניות הגנת הפרטיות" במסמך תנאי ההתקשרות. בנוסף, פלאפון רשאית לבצע פניה מטעמה ו/או מי מטעמה אל הלקוח/המשתמש מעת לעת, ואף לאחר סיום ההתקשרות עימו, הכל בכפוף לכל דין וכל עוד לא הודיע הלקוח על סירובו. תנאים אלה אינם גורעים מ"תנאי שימוש ומדיניות פרטיות" שבאתר פלאפון.

6. קבלת מידע שיווקי:
6.1 במקרה בו בחרת לקבל מידע שיווקי בתהליך בחירת ההטבה באתר– בחירה זו מהווה הסכמה לקבל מפלאפון ו/או מגופים הקשורים עמה עסקית (לרבות חברות קבוצת בזק, כגון די.בי.אס שירותי לווין-yes ובזק בינלאומי), מידע שיווקי ופרסומי, כולל הצעות למוצרים ושירותים שפלאפון ו/או שהגופים הללו משווקים מעת לעת וכן הטבות המגיעות לך כלקוח/ת פלאפון (לרבות על פי סעיף 30א לחוק התקשורת), וזאת באמצעות פרטי הקשר שמסרת ו/או שתמסור בעתיד. ההצעות תישלחנה למכשיר, לרבות ב- WhatsApp, לכתובת דוא"ל וכיוצ"ב. כמו כן, הינך מאשר/ת לפלאפון להעביר את פרטי הקשר שלך לגופים אלה לצורך משלוח הודעות ועדכונים כאמור על ידם אליך. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות בין פלאפון ובינך ותשמש גם לצורך פנייה מטעם פלאפון אליך בהצעות התקשרות חדשות או הצעות שיווק אחרות, באמצעים הנ"ל. באפשרותך לשנות את בחירתך בכל עת באמצעות פניה אל מוקד השירות.
6.2 קבלת עדכונים על שירותים והטבות במסגרת ההצטרפות: בנוסף על האמור, מובהר כי במסגרת החברות במועדון , יישלחו אל המנוי עדכונים מפלאפון שיישלחו באמצעות הודעות למכשיר ולמייל בנוגע להטבות ו/או שירותים במסגרת המועדון או נלווים לאלה לרבות הטבות ושירותים של צדדים שלישיים. עדכונים אלה יישלחו לך גם במקרה בו ביקשת להיחסם למידע שיווקי מפלאפון לפני או לאחר ההצטרפות למועדון. מובהר כי פלאפון אינה מחויבת למשלוח עדכונים כאלה והדבר ייעשה על פי שיקול דעתה. מובהר כי שירותים והטבות של צדדים שלישיים המוצעים למצטרפים למועדון הלקוחות, אינם באחריותה של פלאפון אלא באחריות הצדדים השלישיים בלבד.

7. אחריות:
7.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי פלאפון אינה אחראית להטבות הניתנות על ידי צדדים שלישיים ולכל הקשור בהן במישרין או בעקיפין, לרבות מימושן, איכותן או איכות המוצרים והשירותים במסגרתן וכיוצ"ב למעט אחריותה של פלאפון לעצם הענקת ההטבה על ידי אותם צדדים שלישיים, על פי תנאי תקנון זה. במקרה בו במסגרת המועדון ניתנת הטבה המסופקת על ידי צד שלישי, פלאפון לא תהיה אחראית על מימוש ו/או אי מימוש ההטבה ועל טיבה על כל המשתמע מכך.
7.2 פלאפון אינה מתחייבת כי המועדון ימשיך לפעול ו/או כי הפעילות בו תימשך באופן רציף או זמני ושומרת לעצמה את הזכות לסגור ו/או להפסיק את הפעילות של המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה בהקשר זה.
7.3 פלאפון לא תישא באחריות מכל סוג בקשר למימוש ו/או אי מימוש ההטבות, לרבות אובדן הזדמנות עסקית, אובדן רווחים ו/או כל נזק שיגרם לחבר מועדון הלקוחות במישרין ובעקיפין בכל הקשור לחברותו במועדון הלקוחות.
7.4 פלאפון לא תהיה אחראית לכל תקלהו/או שיבוש במועדון ו/או בהטבות במועדון, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, במערכות האינטרנט ו/או ברשת הסלולאר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, בין היתר בשל כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה של פלאפון, אירועים מסוג זה לא יחשבו כהפרת התקנון ולא יזכו את חברי המועדון בכל סעד.


8. חשד להונאה
פלאפון רשאית לבטל חברותו של לקוח בכל מקרה בו יעלה חשד לביצוע מעשה הונאה או לשימוש שלא בתום לב או לניצול לרעה של החברות במועדון ו/או מימוש ההטבות וכל הקשור בכך, לרבות ביצוע עסקאות במטרה לזכות בהטבות.

9. שימוש אישי
ההטבות נועדו לשימוש אישי של הלקוח או המנוי וחל איסור על שימוש בחברות במועדון לצורך מסחרי וכן חל איסור על העברת ההטבות לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה או ובין ללא תמורה.