נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

טופס הצטרפות להטבת נגישות-נפח גלישה נוסף

קובץ להדפסה

ההטבה
נפח גלישה נוסף של 500GB הניתן ללקוחות פלאפון בעלי מוגבלות בשמיע ה, בדיבור ובראייה (להלן: "ההטבה") בכפוף לתנאים המפורטים להלן .
פלאפון+.5G 1000GB
 
תנאי קבלת ההטבה:
א. ההטבה תינתן ללקוחות פלאפון שהינם בעלי מוגבלות בשמיעה, בדיבור ובראייה (להלן: "לקוח זכאי"), בהצטרפות לתכנית ""פלאפון+.5G 1000GB "שהינה התכנית המוצעת ללקוחות פרטיים, או כל תכנית שתבוא במקומה, הכוללת את נפח הגלישה הגדול ביותר. ;
ב. ההטבה תינתן בכפוף להצגת תעודה המעידה על מוגבלות על פי רשימת התעודות המופיעה באתר האינטרנט של פלאפון בכתובת www.pelephone.co.il
ג. ההטבה הינה חד פעמי ת. במעבר למסלול/תכנית אחרת, תתבטל ההטבה אוטומטית .
 
הצטרפות להטבה:
א. ההצטרפות להטבה הינה בכפוף לחתימת הלקוח על טופס זה בצירוף תעודת המעידה על מוגבלות .
ב. את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת שלעיל ולמסור במרכזי השירות של חברת פלאפון. במקרה זה תעודכן ההטבה עד 3 ימים מיום מסירת הטופס .
ג. ניתן לשלוח את הטופס בצי רוף תעו דה המעידה על המוגבלות לפקס מס' 050-7548642 ,ובמקרה זה תעודכן ההטבה בתוך 5 ימים מיום קבלתו בפלאפון .
 
הערות חשובות:
א. הנפח הניתן במסגרת ההטבה הינו מתחדש מידי חודש ויתווסף לנפח הקיים בחבילת הגלישה בתכנית המפורטת לעיל. כל תנאי חבילת הגלישה אליה הצטרף המנו י, יחולו על הטבה זו .
ב. קצב העברת נתונים הנתמך בהטבה הינו קצב העברת הנתונים חבילת הגלישה הקיימת למנוי המצטרף להטבה.
ג. ההטבה אינה ניתנת לצבירה במקרה בו לא מומשה בחודש מסויים ואינה ניתנת להעברה .
ד. כחלק מהשירות, פלאפון תהיה רשאית (אך לא חייבת) לשלוח אל המכשיר המק ושר למנוי הנ"ל ו/או להציג באמצעותו, הודעות שירותיות ( ב- SMS או מדיה אחרת), בדבר אחוז ניצול הנפח הגלישה הנוסף שבמסגרת ההטבה (בטרם סיומו והאטת קצב/עצירת הגלישה למנוי) ו/או בדבר אפשרות נגישה לרכישה מיידית של נפח נוסף בטרם האטת קצב/ עצירת הגלישה למנוי. הלקוח מודע לכך שהודעות אלו, ככול שיימסרו, מהוות חלק מהשירות ובבקשתו להצטרף לשירות זה נותן את הסכמתו לקבלת הודעות אלו .
ה. ההטבה תתאפשר רק למנוי שהצטרף  לחבילת גלישה. 
ו. אין כפל הטבות. במקרה של הצטרפות להטבה זהה או דומה תתבטל הטבה זו.
ז. במקרה בו בעתיד תוצע על ידי פלאפון תכנית/מסלול הכולל נפח גלישה ללא הגבלה, תהיה פלאפון רשאית לבטל הטבה זו .
 
 
הבהרות חשובות לעניין קצב העברת נתונים: 
א. חישוב נפח הגלישה כולל הורדת והעלאת נתונים (ביחד).
ב. מהירות העברת הנתונים המקסימאלית הנתמכת  בשירות זה, הינה לפי חבילת הגלישה אליה הצטרפת (אם קיימת) . עם זאת, חשוב לדעת כי המהירות בפועל מושפעת מתמיכת המכשיר שברשותך, מתמיכת הרשת, מאזורי הכיסוי של הרשת המשודרגת כפי שהינם מעת לעת, ומגורמים נוספים כגון אך לא רק, מיקום, עומסים ברשת, ביצועי רשת האינטרנט, סוג העזרים, התוכנות וכיוצ"ב. למען הסר ספק, מובהר כי פלאפון איננה יכולה להתחייב  לקצב העברת נתונים כפי שיהיה בפועל בכל עת, ואין בקיומן של חבילות גלישה/שירות עם קצבים מקסימאליים שונים או  הכוללים האטת קצב, כדי ללמד על קצב ההעברה בפועל בכל חבילה. ייתכן כי מהירות הגלישה בחלק ניכר מהזמן ובמיוחד בשעות השיא תהיה נמוכה משמעותית מהמהירות המוצהרת.  בכלל זה לא תשמע טענה כי קצב ההעברה בפועל בחבילה מסוימת היה נמוך מהקצב המקסימאלי באותה חבילה / שירות או חבילות / שירותים אחרים. 
 
ביטול ההטבה:
הלקוח יכול לבטל את הצטרפותו להטבה בכל עת.
במקרה בו יתברר כי הלקוח אינו זכאי לקבלת ההטבה מכל סיבה שהיא, גם במקרה בו עודכנה, תתבטל ההטבה ותשלח הודעה למנוי המצטרף להטבה בגין אי עדכון ההטבה. פלאפון תהיה רשאית לעדכן את הלקוח באמצעות שיחה טלפונית. הלקוח מודע לכך שהודעות/שיחות אלו, מהוות חלק מההטבה ובבקשתו להצטרף להטבה זו נותן את הסכמתו לקבלת הודעות/שיחות אלו.
 
אני, החתום מטה, מאשר את בקשתי להצטרף להטבה המופיעה לעיל:

 
____________                                       ____________
שם הלקוח                                            חתימת הלקוח
 
 
חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 511076572

 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי