נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

כתב אחריות אוזניות מתוצרת Huawei

הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
" Huawei Technologies " (להלן: "HUAWEI ") - יצרן המוצר 
"פלאפון תקשורת בע"מ" (להלן: "פלאפון") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
המוצר" – אוזניות    FreeBuds מתוצרת HUAWEI (1)
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י פלאפון בלבד. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי פלאפון.
"מערכת רט"ן" - מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולארית.
"תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים 
לטלפונים סלולאריים מתוצרתHUAWEI  ולאביזרים נלווים מאושרים, ומורשת לעסוק בכך. רשימת תחנות השירות המורשות מצורפת לתעודת אחריות זו.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.

פלאפון אחראית כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות HUAWEI  ו/או פלאפון.
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות"). על אף האמור, בכל הנוגע ללקוח שאינו בגדר "צרכן" כמשמעותו של מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, האחריות לסוללה לגביו הינה 6 חודשים  בלבד. תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. אביזרים נלווים נוספים בערכה, מלבד המטען, ניתנים במתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד מסירתם ללקוח.
2. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי פלאפון.
3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה  בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פלאפון ו/או מי מטעמה ועל חשבונן, ופלאפון ו/או מי מטעמה תמסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – פלאפון ו/או מי מטעמה תספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב ללקוח את התמורה ששילם בעדו, הכל  לפי בחירת פלאפון ו/או מי מטעמה. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו: לרבות מסך, אנטנה, לוח מקשים וכו', הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
5. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה, המוצר המתוקן או המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר  המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש פלאפון ו/או מי מטעמה.
6. הוצאות הובלה/משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הלקוח.
7. המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר לתחנת השירות המורשת, או לחילופין בתוך ארבעה עשר יום מיום שנמסר לנקודת המכירה. שבתות וחגים  לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
8. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
9. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע תחנת השירות המורשת על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הלקוח חייב לשלם לפלאפון  ו/או מי מטעמה ו/או לתחנת השירות המורשת מטעמן בגין הנסיעה, הובלה, דמי  משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף בפלאפון ו/או מי מטעמה באותה עת:
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות HUAWEI ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות HUAWEI ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה, לרבות מקרים בהם מתקיים במוצר אחד או יותר מאלה, הגורם לליקוי או המונע מפלאפון ו/או מי מטעמה את היכולת לתקנו: (1) הקבצים הטוענים את מערכת ההפעלה (Bootloader) לא נעולים (או נעשה ניסיון לשנותם / לפרוץ אותם) (2) מערכת ההפעלה שונתה (או נעשה ניסיון לשנותה) (3) בוצעה גישה לקבצים (או שינוי בהרשאות גישה אליהם) הגורמים לשינוי בתצורת גרסת התוכנה ו/או מערכת ההפעלה.
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי HUAWEI ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי HUAWEI ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל HUAWEI ו/או לפלאפון ו/או מי מטעמה.
10. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ב. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ג. המספר הסידורי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר או קוד התאריך שעל האביזר - הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.
ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.
11. האחריות הכוללת של פלאפון לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחי ר הרכישה המקורי של המוצר. פלאפון לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/ או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. למעט התחייבותה המפורשת של פלאפון כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של פלאפון. כל אחריות למוצרים א ו לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
12. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  300 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מפלאפון ו/או מי מטעמה חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום.
13. באחריות הלקוח להסיר כל אביזר המחובר (ושאינו מחובר) למוצר טרם מסירתו לתיקון (ובכלל זאת: כיסוי, מדבקה, מגן מסך, אוזניות וכיוב') וידוע ללקוח כי במהלך תיקון המוצר עשוי להיגרם נזק בלתי הפיך לכל אביזר שכזה ופלאפון ומי מטעמה לא תחוב בכל נזק ישיר או עקיף בשל כך.
14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי פלאפון לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי,  אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה מצורפת או לנקודת המכירה. לפני כן - אנא עין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה לתחנת השירות.
17. באפשרותך לבדוק את מועד סיום תוקף אחריות היצרן של המכשיר והסוללה הנמצאים בערכה זו באחת מהדרכים הבאות וללא תשלום, ישירות ממכשיר הפלאפון:
א. בחיוג למספר: 1800-050-501
ב. בשליחת הודעת SMS: שליחת המספר האלקטרוני המופיע על גבי המכשיר באמצעות הודעת SMS למספר 050-5005010. בסיום השליחה תתקבל הודעה עם פרטי תוקף האחריות.
ג. באתר פלאפון באינטרנט: www.pelephone.co.il בתפריט שירות לקוחות.
 
פרטי המוצר
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
מספר סידורי: _____________________________________________
שם הדגם: ________________________________________________
תאריך הרכישה: _____/_____/______
פרטי החנות המוכרת________________________________________
חתימת תחנת השירות/מכירה: __________________________________
חתימת נציג וחותמת: ________________________________________
 
רשימת תחנות שירות מורשות (פלאפון):
 
• חיפה חוצות המפרץ – רח' החרושת 50, קניון לב המפרץ
• חדרה – רח' יהודי פקיעין 1 שערי חדרה
• פתח תקווה – רח' בן ציון גליס 9, בניין סגולה 2000 אזור התעשיה 
• ירושלים – רח' שרי ישראל 15, מרכז סיטי
• באר שבע – שד' טוביהו 125 , גרנד קניון קומה 1
• תל אביב– רח'  החשמונאים 96 קניון TLV
• רמת גן– רח' דרך ששת הימים30, בניין צ'מפיון
 
פירוט עדכני של מרכזי שירות נוספים ושעות פעילות ועדכונים לגבי מיקום ושעות פעילות  תחנות השירות שלעיל, ניתן לקבל בטלפון 198* (מהפלאפון) או 1-800-050-199 או באתר החברה  www.pelephone.co.il
 
פרטי היבואן והעוסק:
פלאפון תקשורת בע"מ 
דרך שלמה שמלצר 94, פתח תקווה 
ח.פ. 511076572
פקס: 0507078000
www.pelephone.co.il
 
(1) כל האמור בתעודת אחריות זו יחול על כל אחד מהדגמים הבאים: 
Walrus- CT025 ,  CM-H1C  
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי