כפתור נגישות לתמיכה בתוכנות הקראה
שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש


 

מדיניות הפרטיות של פלאפון:

פלאפון רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע בלתי מזוהה אשר נאסף או הצטבר אודות הלקוח/ה ו/או המשתמש/ת (להלן יחדיו "המשתמש/ת" או "המשתמשים") בשירות משירותי פלאפון,
לרבות שירותים נלווים המסופקים על-ידה באמצעים מקוונים/דיגיטליים/סלולריים ואחרים, ולרבות תוך גלישה באתר החברה (להלן יחדיו "השירותים"), למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ו
למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים ו/או המוצגים בהם או באמצעותם,
וכן על מנת לעדכן את המשתמש/ת באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי פלאפון, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, והכל בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו (להלן "התקנון") כפי שיעודכנו מעת לעת.

כמו כן, אם וככל שנאסף או נאגר מידע אישי אודות משתמש/ת, בכל שירות מהשירותים כהגדרתם לעיל, פלאפון רשאית להפוך מידע אישי זה לבלתי מזוהה (אנונימי) ואגרגטיבי, בכפוף לאמצעי אבטחת מידע מחמירים ומתקדמים, על מנת לאפשר פעילות עיבוד מידע לצרכים סטטיסטיים ומסחריים של פלאפון, לטובת פרוייקטים ציבוריים, מחקרים שונים ושיתופי פעולה עסקיים, סיוע לרשויות, ארגונים וגופים אחרים שעשויים להסתייע בתובנות סטטיסטיות שעל בסיס עיבודי המידע המצרפיים.
פלאפון לא תמסור את פרטיו/ה האישיים של המשתמש/ת למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים, אלא בהסכמתו/ה או לפי תנאי תקנון זה, וכמפורט להלן.

מידע שייאסף אגב או עקב פעולותיך במסגרת השירותים, עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את פלאפון, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ושיפור הקשר והשירות עם המשתמשים ו/או בשירותים אחרים של פלאפון ו/או באמצעותה ו/או עם גופים הקשורים עימה עסקית, כמו גם לצורכי מחקר, בקרה וסטטיסטיקה, קידום וייעול מטרותיה העסקיות של פלאפון. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי עליך בידי פלאפון, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות באתר או לצורך מיקוד, ייעול ושיפור שירותים של החברה, ובעצם שימושך בשירותים אלו, לרבות רישום, זיהוי, גלישה או ביצוע פעולות אחרות בשירותים המסופקים, ככל שתתבצענה, הנך מאשר/ת את הסכמתך לכך.

תשומת ליבך, כי ייתכן שחלק מהשימושים ו/או שירותים המוצעים ו/או נגישים במסגרת השירותים טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה את/ה עשוי/ה להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטים מזהים או אפיונים אישיים אחרים. ייתכן כי בלי למסור נתונים אשר יהיו דרושים לצורך מתן שירות מסוים, לא תוכל/י להירשם לשירות הרלוונטי, ובמקרה כזה, אנא פנה/י אלינו על מנת לסייע לך בדרכים חלופיות, ככל הניתן. לגבי חלק מהשירותים, כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה אליהם ולשימוש בהם, ייתכן כי פלאפון תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך. עם רישומך לשירות המוצע באמצעות מסירת פרטיך בחלוניות או בטפסים המיועדים לכך, ייתכן כי פרטי הרישום שלך יזוהו אגב כך עם פרטי השימוש שלך בשירות מן השירותים, ככל שפרטיך אומתו מולך, וייעשה בהם שימוש בהתאם לתנאי תקנון זה כפי המפורט לעיל ולהלן.

שירותים הדורשים רישום לאתר יחייבו אותך להזדהות ולקבוע סיסמא ושם משתמש אישיים לאתר, וכן יידרשו אימות פרטים באמצעות קוד חד ערכי שיישלח למכשירך ו/או באמצעים נוספים, ייתכן כי הן בעת הרישום והן בעת ביצוע כניסה (Login) מעת לעת, הכל לפי שקול דעתה הבלעדי של פלאפון ובהתאם לנוהלי האבטחה שלה ו/או ככל שיעלה חשש לשימוש לרעה ו/או הונאה. פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה ו/או לדרוש פרטי אימות וזיהוי נוספים ככל שיאותר חשש כאמור.
בהירשמך לאתר, הינך מצהיר כי אתה בעל המנוי בפלאפון ו/או מורשה במפורש מטעם בעל המנוי לגשת לנתונים ולמידע אישי תחת המנוי, ולרבות לגשת לאזור ניהול מידע אישי, לעיין במצב חשבון, אחזור חשבוניות ותשלומים, תפעול חשבון וקווים תחת החשבון/מנוי ולרבות ביצוע פעולות, שינוי חבילות ועדכון פרטים אישיים בקשר עם קווים וכרטיסים תחת המנוי וכיו"ב.

תשומת ליבך כי כל פעילות במסגרת החשבון באתר, לאחר ביצוע הזדהות ו/או כניסה (Login), לרבות אופן השימוש בשירותים האישיים, אפיוני הגלישה באזורים האישיים ו/או בשירותים המוצעים בהם, ביצוע פעולות וחשיפה לתכנים – מנוטרת בידי פלאפון ומתועדת, לצורכי אבטחה, שמירה על פרטיותך, מניעת הונאות ו/או מניעת ביצוע פעולות שלא בשמך או עבורך, וכן לשם ייעול שירות הלקוחות מולך, זיהוי ואימות פרטים, ואספקת מידע ושירותים הרלבנטיים לצרכייך ובכל אמצעי בו ניתן השירות (מוקד שירות לקוחות, מרכז שירות וכו').
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש/ת כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו/ה ובהסכמתו/ה. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליכי רישום שונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים או פונקציות מסוימות, לרבות באתר או דרכו. המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי כל מידע שיימסר ו/או יעודכן על ידו/ה במסגרת השירותים, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי תבוצע הרשמה ו/או יימסר המידע בשמו/ה ועבורו/ה עצמו/ה בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה/תה לעשות כן במפורש.
במסגרת שימושך בשירותים השונים, עשויים להיאסף ולהישמר באופן אוטומטי גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם ממנו התבקשה ו/או התקבלה גישה לשירות המסופק (דיגיטלי, אינטרנטי או סלולרי), מיקום ופרטי המכשיר או המחשב בו נעשה שימוש בגישה לשירות, לרבות שירותי אינטרנט ו/או סלולר ו/או תוך גלישה באתר, זמני השימוש בהם ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש בשירות הרלוונטי, לרבות מידע על רישום לשירותים אחרים דרך האתר ו/או מכשיר הקצה ושימוש בהם באמצעות המכשיר ו/או המחשב שברשותך.

אתר החברה ושירותים מקוונים אחרים שלה נעזרים בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, ביניהן גם Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לצורכי אבטחת מידע, תפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמשים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי פלאפון ו/או באמצעותה ו/או בקשר עימה. העוגיות אלו קבצי טקסט או שורות קוד, שהדפדפן שלך יוצר אוטומטית, במידה שלא חסמת זאת, ואשר נאסף באמצעותם מידע על אופן השימוש שלך באתר, משך השהייה באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה - IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר/מחשב, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים שבאמצעותם מנותח המידע דרך העוגיות, וכן, מסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר ייסגר את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב שלך.

לידיעתך, ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם את/ה צופה בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons  במודעות הפרסומת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ישירות. למדיניות הפרטיות של Google ראה/י www.google.com/intl/en/policies/privacy; ושל פייסבוק ב- www.facebook.com/policies/cookies.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן ו/או במכשיר/מחשב שלך. את/ה גם יכולה למחוק את ה Cookies - במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, ייתכן גם שנטרול ה-Cookies  עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, בדוק/י בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.

כמו כן, תוכל/י אף להסיר עצמך משימוש בשירותי צד ג' אחרים (כגון Google analytics), על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך גם מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם. שימושך בשירות המקוון (באתר או באפליקציה או אחר) מעיד על הסכמתך להתקנת ה- Cookies, ככל שלא מחקת/חסמת אותם, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
ככלל, פלאפון נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמשי האתר בשמם ו/או בפרטי זהותם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו, ולמי שהוסמך על ידך לשם כך.
מקום בו העברת המידע מתבקשת לשם עמידה בחוזה או הסכם אל מול גוף שבשיתוף פעולה עסקי עם פלאפון, בתוך אותה קבוצת חברות, ותוך שמירה על סודיות המידע ואבטחתו במסגרת זו.
במקרה בו נדרשת העברת פרטיך לספקי תוכן או שירותים על מנת להשלים בקשה או פניה שלך.

במקרה בו הפרת את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין. 
בשל צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק המורה לפלאפון למסור את המידע לצדדים שלישיים, ו/או לשם מניעת ביצוע עבירה.
בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך לבין פלאפון ו/או מטעמך לבין פלאפון ו/או מי מטעמה.

במקרה בו תסבור פלאפון כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אנשים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי פלאפון ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של פלאפון.
במקרה בו העבירה ו/או המחתה פלאפון לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של פלאפון להעביר לצדדים שלישים מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את הגולש/ת בשמה ו/או בפרטי זהותה באופן ישיר או באופן סביר, לרבות הפיכת מידע אישי (אם ישנו) לאנונימי לצורך מחקר וסטטיסטיקה ולמען המטרות המנויות לעיל.


תנאי השימוש באתר האינטרנט של פלאפון ובשירותים המופיעים בו:


כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון נקבה - אף זכר במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

חברת פלאפון תקשורת בע"מ (להלן "פלאפון") מעמידה לרשותך (להלן "הגולשת" או "המשתמשת") אתר אינטרנט זה (להלן "האתר") ובו מגוון עשיר של שירותים ומוצרים (לרבות משחקים) ומידע (להלן "השירותים"). כל שימוש באתר ובשירותים, לרבות שימוש עתידי, מהווה את הסכמתך לכלל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (להלן יחד "התקנון"), כפי שיעודכנו מעת לעת וייעשה בכפוף להם. הנך מתבקשת לקרוא את התנאים בעיון.

כל עוד תוסיפי למלא אחר ההוראות המפורטות להלן תאפשר לך פלאפון ליהנות מאספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בטקסטים, גרפיקה, צלמיות, תמונות, צילומים, וידאו, קול, צלילים, צילצולים, משחקים, ומנגינות הכלולים בשירותים, וכל שילוב ביניהם.

השימוש בשירותים מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש בשירותים.
אם תתבקש לאשר תנאים אלה באופן פוזיטיבי בעת רישום כלשהו שתבצע באתר או בכל אופן אחר, תנאים אלה יהיו בתוקף לכל דבר ועניין הקשור לגלישתך כגולש מזדמן באתר ואין בקשת האישור המאוחר יותר תגרע מתחולתם.
למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאית להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת פלאפון מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותים.
פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכימה לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנעי מהמשך שימוש באתר או פני אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

תוכן ומידע באתר וזמינותו
האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי פלאפון במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available').
פלאפון אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן "המידע"). הגולשת פוטרת בזאת את פלאפון מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או באתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר. כמו כן, כל התמונות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.
כל שימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, וההחלטה בעניין הינה של הגולשת ונעשית על אחריותה בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כלשהי. לפיכך, הגולשת מוותרת מראש על כל טענה או דרישה כלפי פלאפון בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע.

מודעות הדרושים באתר כוללות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת בפלאפון, ואין בהן כדי להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או לשנות מהליך המיון הנעשה בפלאפון. המודעות מופנות לשני המינים,  וזאת אף אם לא צוין בהן מפורשות.
פלאפון רשאית להתיר או לאסור את הגלישה ו/או השימוש באתר בכל זמן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ומבלי שתהיה לגולשת כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

שירותים באתר או דרכו
על השירותים חלים תנאי תקנון זה ובנוסף, תנאי השימוש הספציפיים לכל שירות (להלן "התנאים הספציפיים"), אם ישנם כאלה (כגון במסגרת IVR של השירות או דף השירות שבאתר). תקנון זה והתנאים הספציפיים מהווים הסכם בין פלאפון לבין הגולשת ביחס לכל שירות ושירות. פלאפון לא תהיה אחראית כלפי הגולשת במקרה של הפרת התנאים הנ"ל על ידי גולשת אחרת, ובמקרה כזה, לא תהיה לגולשת כל טענה ו/או דרישה כלפי פלאפון. במקרה של סתירה בלתי ניתנת לישוב בין הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראה מהוראות התנאים הספציפיים של שירות מסוים, תגבר ביחס לאותו שירות ההוראה שבתנאים הספציפיים לו.

חברת פלאפון מסיבה את תשומת ליבך במפורש לכך שחלק מן השירותים הינם בתשלום כמפורט בדף "תעריפי השירות" ו/או בתנאים הספציפיים, ובכלל זה חיוב בגין שימוש בשירותים, העברת נתונים, חבילות גלישה, חבילות עדכונים, תמונות וכו'. החיוב בגין השימוש בשירותים כאמור יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון שברשותך.

הגולשת אחראית לשמירה על סודיות סיסמתה בשירות, אם קיימת, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונה ו/או במאגר הנתונים האישי שלה / המוקצה לה על ידי פלאפון במסגרת השירות (לדוגמא: מאגר בו הגולשת מציבה מספרי טלפון, תמונות וכו') (מאגר נתונים כאמור יקרא להלן ("מאגר נתונים לשימוש אישי"), בין אם נעשו בסמכות הגולשת ובידיעתה ובין אם לאו. הגולשת מתחייבת לדווח מיידית לפלאפון על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונה ו/או במאגר הנתונים לשימוש אישי שלה, על מנת שפלאפון תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.

כל גולשת בשירות הינה האחראית הבלעדית לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידה, לרבות נתונים שתשלב במאגר הנתונים לשימוש אישי שלה, ולתוצאות שינבעו מאלה.
הגולשת מתחייבת שלא להשתמש בשירותים למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר שיכול להתפרש כבלתי חוקי, טורדני, שקרי, עוין, מזיק, מאיים, גס או מעורר התנגדות. כמו כן, מתחייבת הגולשת שלא להשתמש בשירותים ו/או במידע למטרות מסחריות אלא לאחר ובכפוף לקבלת אישור פלאפון מראש ובכתב (האמור איננו חל על שימוש בשירותים בין עובדי גוף כלשהו לבין עצמם).
לגבי שירותים מבוססי מיקום: ידוע לגולשת כי לצורך הפעלת שירותים אלה נעשה שימוש במיקומה הגיאוגרפי (מיקום מכשיר הפלאפון), וזאת בהתאם למאפייני כל שירות. ההצטרפות מהווה הסכמה למסירת המיקום לצדדים שלישיים, וזאת במסגרת תפעול ומתן השירות. לדוגמא, במסגרת שירותFRIENDZ  נמסר מיקום הגולשת לחברי הקהילה אשר אושרו / נתבקשו על ידה. כמו כן, הגולשת נותנת הסכמתה לכך שפלאפון תאפשר לגורמים מטעמה (כגון גורם המתפעל את השירות) לעשות שימוש במידע הנוגע למיקומה לצורך אספקת השירות.

לגבי שירותים הכוללים שימוש ביצירות מוזיקליות (טרוטונים, רינגטונים, פןטונים וידיאו קליפ, קליפטונים וכיוב'): ניתנת לגולשת רשות לשימוש ביצירות מוזיקליות באופן אישי ופרטי בלבד. אין לעשות שימוש ביצירות מוזיקליות לכל מטרה אחרת ואין להעתיק, להשכיר, לבצע בפומבי, לשדר או להפיץ אותן ללא רשות מבעל הזכויות. זכויות היוצרים ביצירות מרפרטואר אקו"ם שייכות לאקו"ם בע"מ (אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל) ו/או מיוצגות על ידה. קצב ההורדה של שירים מן האתר לטלפון הסלולארי הינו שווה או פחות מ- KBpS128. הגולשת לא תמכור, תשדר, תעביר, תשמיע, תעתיק, תקליט, תשכיר, תשאיל, תבצע בפומבי,  ו/או תטביע את היצירות המוזיקליות הכלולות בשירותים, בין לבד ובין כחלק ובמסגרת תכנים אחרים המסופקים על-ידי פלאפון, ללא אישור מראש ובכתב של בעל הזכויות, אלא לצורך שימושה הפרטי והלא מסחרי.
לתנאי שימוש בשירות הצ'אט לחץ כאן

שימושים אסורים באתר
נוסף ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי פלאפון, אינך רשאית לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:
• לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
• להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
• להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
• להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
• לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על משתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
• לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
• שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

אחריות
פלאפון לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, פלאפון לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או בכל הקשור בהם, לרבות העלמות או אי יכולת לאחסן הודעות דואר אלקטרוני, מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של הגולשת, וכיו"ב.
פלאפון לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע ו/או השירותים לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית של פלאפון, ולרבות במקרה של אי יכולת לטעון נתונים מהאתר ישירות אל מכשיר הפלאפון (הטענת מכשיר הפלאפון "AIR ON )
פלאפון לא שולטת, לא מפקחת ולא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים בשירותים, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. פרסום התכנים במסגרת השירותים לא יתפרש כהצעה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פלאפון לתכנים אלה.

פלאפון אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות או תקלות ו/או יהיו  חסינים מפני גישה לא חוקית, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, או היעדר כיסוי וכשלים של הרשת הסלולארית, ופלאפון לא  תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו לך עקב כך.
מובהר כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת פלאפון על פי כל הסכם אחר הקיים בין הגולשת ו/או הלקוח לבין פלאפון (לרבות על פי הסכם למתן שירותי רדיו טלפון), ו/או הקיים על פי כל דין.

ידוע לגולשת כי במהלך רישומה לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיה ופרטי השירות ו/או הזנת נתונים במאגר הנתונים לשימוש אישי שלה, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. פלאפון תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, הגולשת מסכימה לכך שתהיה מנועה מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי פלאפון בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
הגולשת מתחייבת לשמור גיבוי נוסף ונפרד (שלא במסגרת האתר או השירותים) של כל הנתונים המוצבים על ידה במאגר הנתונים לשימוש אישי שלה.
פלאפון משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר והנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של הגולשת. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה של פלאפון, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של הגולשת, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. הגולשת מתחייבת שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי פלאפון ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי שלגולשת אחרת, או לסייע בפעולות כאמור.

פלאפון תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.
הגולשת לא תעלה ו/או תזין לאתר תוכן כלשהו שהינו גזעני, מאיים, אלים או מעודד לביצוע עבירות, בלתי  מוסרי, מעליב, מטריד, שעלול לפגוע ברגשות הציבור, מזיק בכל דרך, המהווה לשון הרע, הפוגע בצנעת הפרט, שעלול להוות הפרה בדרך אחרת כלשהי של החוק ו/או שעלול לפגוע בגולשות האחרות באתר.

כמו כן לא תעלה ו/או תזין הגולשת לאתר תוכן כלשהו הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.
כל מידע שיועלה ויועבר על ידך, ככל שיהיה, הינו באחריות הגולשת בלבד, ובהעלאתו הינך מתחייבת כי אין ולא יהיה בו כדי להפר כל דין או לפגוע בכל אדם או צד שלישי כמפורט לעיל.
הגולשת תהא אחראית לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם לפלאפון, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת איזו מן הוראות תקנון זה, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תקנון זה או על פי כל דין. הגולשת תשפה את פלאפון בגין כל חיוב או תשלום שפלאפון תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
נוהל הודעה והסרה

אם הנך סבורה, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים / מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פני באופן מיידי לפלאפון באמצעות מייל website@pelephone.co.il  וצייני את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עימך. פלאפון תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

פרסומות או קישורים באתר
באתר עשויים להיכלל פרסומות ו/או קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י פלאפון (להלן יחד "קישורים"). הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותך ולידיעתך. קישורים אלו אינם בשליטתה של פלאפון והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים דרכם. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של פלאפון לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. פלאפון אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

פלאפון רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. פלאפון אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי פלאפון (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמשת לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כנגד פלאפון בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי פלאפון ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

קניין רוחני, זכויות באתר ובתוכנו
סימן המסחר "פלאפון" הינו קניינה הבלעדי וסימן מסחר רשום של פלאפון. כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר קניינים של פלאפון ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן  בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים ויצירות מוזיקליות כמבואר להלן), הינן רכושם הבלעדי של פלאפון ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של פלאפון או של צד שלישי אשר פלאפון מורשה לעשות בהם שימוש בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור פלאפון לכך מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מהאמור, השם "פלאפון", סימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין פלאפון, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של פלאפון ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב מראש מפלאפון.

התיישנות
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הגולשת מודעת, מסכימה ומאשרת בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד פלאפון ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי הגולשת ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

כללי
תקנון זה וכלל התנאים המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין הגולשת לבין פלאפון.
פלאפון רשאית לסרב להעניק לגולשת גישה לאתר ולשירותים או לחלקים מהם, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותה של גולשת או את הרשאתה להשתמש בשירותים או בכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולגולשת לא תהיה טענה כנגדה.
המידע וכן השימוש בו ובשירותים, כפופים לתנאים המפורטים בהסכמים שבין הגולשת ו/או הלקוח לבין פלאפון (לרבות על פי ההסכם למתן שירותי רדיו טלפון) ותכנית התעריפים שבינך לבין פלאפון.
פלאפון שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, התעריפים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. לגולשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פלאפון בגין ביצוע האמור.
הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר

 

אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
סמסו לנו שירות אישי
במייל
צ'אט ב-
WhatsApp
זימון תור ואיתור
מרכזי פלאפון
צ'אט
ושרות עצמי
מוקדים
טלפוניים
פלאפון נערכת להשקת "Pelephone smart data" , ומחויבת לשמירה על פרטיותך. לפרטים