נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


כתב אחריות לטלפון חכם  מתוצרת Samsung 

הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
"SAMSUNG" – (להלן: "היצרן") - יצרן טלפון סלולארי חכם   
"פלאפון תקשורת בע"מ" –  (להלן: "היבואן" או "פלאפון") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר"- טלפון חכם מתוצרת SAMSUNG  מדגם:
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר SAMSUNG אשר יובא ארצה ע"י פלאפון בלבד. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי פלאפון.
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
"תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר, המורשת לעסוק בכך.

פלאפון אחראית כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות SAMSUNG  ו/או פלאפון.
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) (להלן: "תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. 
 
2. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי פלאפון.
 
3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה בעבודה ו/או חומרים, יתוקן על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה, פלאפון ו/או מי מטעמה תספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב ללקוח את התמורה ששילם בעדו, הכל  לפי בחירת פלאפון ו/או מי מטעמה. ההתחייבות להחלפה כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
5. היה והמוצר הוחלף על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה, המוצר המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר  המקולקל אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש פלאפון ו/או מי מטעמה.
 
6. המוצר יתוקן בתוך עשרה ימים מיום שנמסר לתחנת השירות המורשת, או  לחילופין בתוך ארבעה עשר יום מיום שנמסר לנקודת המכירה. שבתות וחגים  לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
7. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
8. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, המוצר לא יוחלף במסגרת האחריות שניתנה מטעם פלאפון:
 
א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות SAMSUNG ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות SAMSUNG ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה.
ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים )כגון מטען ו/או סוללה( לא מאושרים על ידי SAMSUNG ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי SAMSUNG ו/או פלאפון ו/או מי מטעמה ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל SAMSUNG ו/או ל פלאפון ו/או מי מטעמה.
 
9. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הלקוח לא מסר את המוצר להחלפה במהלך תקופת האחריות.
ב. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ג. המספר הסידורי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר - הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.
 
10. האחריות הכוללת של פלאפון לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. פלאפון לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
11. למעט התחייבותה המפורשת של פלאפון כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של פלאפון. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
12. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  300 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מפלאפון ו/או מי מטעמה חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום (לפי המחירון שיהיה נהוג באותה העת אצל פלאפון ו/או אצל מי מטעמה).
 
13. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי פלאפון לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
14. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
 
15. לקבלת שירות יש לפנות למוקד השירות  של פלאפון שפרטיו מופיעים למטה. לפני כן - אנא עין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה למוקד.
 
 
16. באפשרותך לבדוק את מועד סיום תוקף אחריות היצרן של המוצר באחת מהדרכים הבאות וללא תשלום, ישירות ממכשיר הפלאפון:
 
א. בחיוג חינם למספר: 1-800-050-501
ב. בשליחת הודעתSMS: שליחת המספר האלקטרוני המופיע על גבי המכשיר באמצעות הודעת SMS למספר 050-5005010. בסיום השליחה תתקבל הודעה עם פרטי תוקף האחריות.
ג. באתר פלאפון באינטרנט: www.pelephone.co.il בתפריט שירות לקוחות.
 
 
 
פרטי המוצר
 
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
 
מספר סידורי: _____________________________________________
 
תאריך הרכישה: _____/_____/______
 
פרטי החנות המוכרת________________________________
 
 
חתימת נציג וחותמת: ________________________________________
 
 
רשימת תחנות שירות מורשות:
 
• חיפה חוצות המפרץ – רח' החרושת 50 - מתחם חוצות המפרץ

• חדרה – רח' יהודי פקיעין 1, שערי חדרה

• פתח תקווה – רח' בן ציון גליס 9, בניין סגולה 2000 אזור התעשיה

• ירושלים – רח' שרי ישראל 15, מרכז סיטי

• באר שבע – שד' טוביהו 125 , גרנד קניון קומה 1

• תל אביב– החשמונאים 96, קניון TLV
 
פירוט עדכני של מרכזי שירות נוספים ושעות פעילות ועדכונים לגבי מיקום ושעות פעילות תחנות השירות שלעיל, ניתן לקבל בטלפון *>1>9>8 מהפלאפון או 1-800-050-199
 
פרטי היבואן והעוסק:
פלאפון תקשורת בע"מ
דרך שלמה שמלצר 94, פתח תקווה
ח.פ. 511076572
פקס: 0507078000
www.pelephone.co.il
 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי