נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


תנאים כלליים לשירות Pelephone IOT in a box


 
1. חברת פלאפון תקשורת בע"מ ("פלאפון") תנגיש ללקוח את מוצרי Pelephone IOT in a box, הכולל מגוון פתרונות IOT מתקדמים, הניתנים על ידי מגוון יצרנים, לפי שיקול דעתה של פלאפון. 
2. פלאפון תהא רשאית, בכל עת, לשנות את מגוון השירותים הנ"ל, להוסיף ו/או לגרוע מהם. עם זאת, מוצרים שנרכשו על ידי הלקוח ישארו בבעלותו והשימוש בהם, ימשך כל עוד משולמים גמי השימוש בגינם.
3. מובהר, כי הוראות מסמך זה תחולנה על כלל מוצרי Pelephone IOT in a box ו/או כל חלק מהם לרבות מוצר בודד ("המוצר" ו- "המוצרים"), הן על מוצרים אותם רכש הלקוח במעמד הרכישה הראשונית והן על מוצרים אותם רכש הלקוח בזמן כלשהו לאחר מכן, למעט מקום בו נרשם להלן מפורשות אחרת. פרטי כל מוצר ותעריפיו, הינם כמפורט בהזמנת כל מוצר ומוצר.
4. מובהר כי המוצרים מסופקים בפועל על ידי חברת קומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מ ("קומפיוטרגרד") ו/או על ידי חברת ראדגרין בע"מ ("ראדגרין") ו/או על ידי חברת גלקון אחזקות בע"מ ("גלקון") (להלן יחדיו: "ספקי המוצרים") וכפופים לתנאי השימוש ולמגבלות האחריות של ספקי המוצרים, ולא על ידי פלאפון, וכי תפקידה ואחריותה של פלאפון מתמצים בהתקנת המוצרים, הנגשתם ללקוח, ובסיוע בקבלת תמיכה מספק המוצר, כמפורט בתנאים הכלליים. 
5. השימוש במוצרים, כפוף לעיקרי התנאים הכלליים שבמסמך זה להלן, וכן לתנאי הרישיון של ספקי המוצרים, ככל וישנו, המהווה את השירות End User License Agreement, המסופקים על ידי ספקי המוצרים הרלוונטיים באופן דיגיטלי לאחר ההתקנה וההרשמה ביישומון של ספק המוצר (להלן: "היישומון").  
6. התנאים הכלליים שבמסמך זה ותנאי הרשיון של ספקי המוצרים (ככול שרלוונטים למוצר הנרכש), יכונו יחדיו: "התנאים הכלליים", אלא מקום בו נרשם מפורשות אחרת. אין באמור בתנאי הרישיון של ספקי המוצרים כדי לגרוע מתנאי פלאפון שבמסמך זה ולהפך וכן להטיל אחריות כלשהי על פלאפון.
7. קבלת התנאים הכלליים במעמד הרכישה/מכירה או לחילופין, לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, בעקבות הרשמתו ו/או קודם להרשמתו ו/או הפעלת המוצרים, תהווה את אישור הלקוח לקריאת התנאים הכללים, הסכמתו להם והתחייבותו לפעול לפיהם. הלקוח מתחייב להתעדכן בנוסח התנאים הכלליים, כפי שיהיו מעת לעת. פלאפון ו/או ספקי המוצרים רשאים לפי שיקול דעתם לשנות את התנאים הכלליים.
8. מובהר ללקוח כי אחריות בגין המוצרים ניתנת על ידי ספקי המוצרים ובאמצעותם ובכפוף לתקופה ולתנאים המפורטים בתעודת האחריות בנוגע לכל מוצר ומוצר.
9. חיוב הלקוח יחל עם סיום ביצוע ההזמנה וללא תלות בשימוש במוצר. 
10. פלאפון ו/או מי מטעמה תסייע ללקוח בקבלת תמיכה מספקי המוצרים (לפי העניין), ככל שתהיינה תקלות בעת השימוש במוצרים. ידוע ללקוח כי התמיכה הינה בהתאם למדיניות ולתנאי ספקי המוצרים, כפי שיהיו מעת לעת, ואיננה בשליטת פלאפון.
11. מוקד שירות לקוחות ותמיכה בתקלות פעיל בימים א' - ה', בין השעות 9:00-17:00, באמצעות: 3720*. התשלום בגין המוצרים אינו כולל סיוע בקבלת תמיכה טכנית בגינה ייתכן כי יחול תשלום נוסף.
12. אורך חיי המוצר: מובהר ללקוח, כי אורך חיי המוצרים של קומפיוטרגרד המהווים את רכיבי הניטור (להלן: מוצר הניטור") תלוי באורך חיי הסוללה המותקנת בתוכם ונע בין שנה אחת לשלוש שנים, בהתאם למפורט במפרט הטכני. לאחר התרוקנות הסוללה, לא ניתן להחליף בסוללה חדשה אלא יש לרכוש מוצר חדש
13. זכאות לשימוש במוצר: 
13.1. מוצרים של ראדגרין: מובהר ללקוח, כי התמורה המשולמת על ידי הלקוח בגין המוצרים של ראדגרין, כוללת את המוצר הנרכש וזכאות לשימוש בו לתקופה של שנה. לאחר תקופה זו, וככל והלקוח מעוניין להמשיך את השימוש במוצר, ידרש לשלם בעבור הזכאות לשימוש במוצר וביישומון בהתאם לתעריפים המעודכנים לאותו מועד.
13.2. מוצרים של קומפיוטרגרד: מובהר ללקוח, כי התמורה המשולמת על ידי הלקוח בגין המוצרים של קומפיוטרגרד, כוללת את המוצר הנרכש וזכאות לשימוש בו לתקופה של בין שנה לשלוש שנים (בהתאם למפורט בקטלוג המוצרים). לאחר תקופה זו, וככל והלקוח מעוניין להמשיך את השימוש במוצר, ידרש לשלם בעבור הזכאות לשימוש במוצר וביישומון בהתאם לתעריפים המעודכנים לאותו מועד.
14. על אף האמור בסעיף 12 לעיל, ייתכן מצב בו מוצר הניטור ימשיך לעבוד אף לאחר התקופה המפורטת בסעיף 12 לעיל ו/או במפרט הטכני בנוגע לאותו מוצר. במרה זה, יידרש הלקוח לשלם בעבור השימוש בשירות בהתאם למפורט בסעיף 13 לעיל.
15. השירות יימשך ללא קשר לקיום ו/או לסיום התקשרות עם פלאפון בנוגע לשירותי רט"ן, ככל וישנם. השימוש בשירות הינו בתשלום בגין המכשיר ותשלום רישוי בגין השימוש בשירות, הכל כפי שנמסר ללקוח בעת ביצוע הזמנת השירות וככול שהמחיר עודכן לאחר מכן. 
16. השימוש במוצרים מצריך חיבור לשקע חשמל סטנדרטי ורשת אינטרנט אלחוטית זמינה. מובהר, כי התמורה בגין המוצרים אינה כוללת חיבור לרשת האינטרנט או אספקה של תקשורת נתונים. האחריות על כל הדרוש לצורך חיבור כאמור ותשלום לספקים הרלבנטיים, לרבות תשתית חומרה מתאימה וקבלת שירותי תשתית וגישה לאינטרנט, חלה על הלקוח. עם זאת, וכל עוד לא שונו התנאים הכלליים, האריזה אותה יקבל הלקוח במסגרת רכישת המוצרים, כוללת מודם אלחוטי נייד וכרטיס סים של חברת פלאפון הניתן להפעלה והטענה של חבילת גלישה על ידי הלקוח באתר פלאפון. התשלום בגין חבילת הגלישה הינו תשלום נפרד ואינו תלוי בשימוש במוצרים ו/או בהפסקתו על ידי הלקוח וכפוף לתנאי השימוש של החבילה הנבחרת ולתעריפיה. 
17. הלקוח מאשר כי יסיר את היישומון ככל שזכאות השימוש שלו תסתיים, כולל אך לא רק, בעת סיום תקופת הזכאות לשימוש, ככל שחדל מלשלם עבור השימוש וכיוצ"ב. במקרה כזה, פלאפון ו/או ספקי המוצרים רשאיות גם להפוך את היישומון לבלתי זמין. 
18. הזכויות המוקנות ללקוח לגשת או לעשות שימוש במוצרים, בכל התקן שהוא, אינן מעניקות ללקוח זכות כלשהי ליישום הפטנטים של ספקי המוצרים או קניין רוחני אחר כלשהו של ספקי המוצרים בתוכנות או בהתקנים שניגשים להתקן זה.
19. הלקוח יפצה וישפה את פלאפון ו/או צדדים שלישיים בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לפלאפון ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו בקשר עם השימוש במוצרים לרבות, מעשה ו/או מחדל העומדים בניגוד להצהרותיו ולהתחייבויותיו המפורטות בתנאים הכלליים ו/או בניגוד לכל דין. 
20. מובהר ללקוח כי העברות של זכויות שימוש אינן מותרות.
21. ידוע ללקוח, כי פלאפון מספקת לו הנגשה בלבד לשימוש במוצרים וכן סיוע בקבלת תמיכה למוצרים, לנוחותו של הלקוח וחלף פניה ישירה של הלקוח לספקי המוצרים, וכי השימוש במוצרים אינם ניתנים ו/או מסופקים ו/או שייכים לפלאפון. לאור זאת, ידוע ללקוח והוא מאשר כתנאי יסודי לשימוש במוצרים, כי המוצרים והשירות הנלווה להם מסופקים "As Is" ופלאפון איננה מתחייבת ואינה יכולה להבטיח או לוודא, כי הם יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא הפרעות. כמו כן, פלאפון איננה מתחייבת, כי המוצר ו/או תוצריו ישביע את רצון הלקוח ו/או ימלא אחר כל דרישותיו ו/או צרכיו. פלאפון איננה מתחייבת כי המוצר מתאים לצרכי הלקוח ו/או לצרכים ספציפיים כלשהם. הלקוח מאשר כי בדק את המוצרים ואת צרכיו ומצא כי המוצרים תואמים את צרכיו ו/או את חלקם, לפי שיקול דעתו ובאחריותו.
22. הלקוח מודע לכך כי פלאפון לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ולכל נזק עקיף (לרבות, אך לא רק, אובדן ו/או פגיעה במידע ו/או אובדן רווחים ו/או פגיעה במוניטין ו/או נזק לרכוש מכל מין וסוג) שייגרם ללקוח ו/או לצדדים שלישיים שעלול לנבוע מהמוצר ו/או מההתקנה ו/או מהתמיכה, לרבות מחוסר יכולת להשתמש במוצר או משיבוש בו, כתוצאה מהתקנת המוצר, איחור בתיקון תקלה, פעילות בלתי תקינה של המוצר, חדירה בלתי מורשית למערכות, תקלות, שיבוש במידע, אי זמינות וכו'.
על אף האמור, אחריותה של פלאפון למעשה ו/או מחדל שלה בקשר עם המוצרים ו/או התמיכה, תוגבל לסכום החודשי ששולם על ידי הלקוח בגין אותו מוצר בחודש בו ארע המעשה/מחדל שגרם לנזק כאמור.
23. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר כי פלאפון לא תהיה אחראית להגבלות בתקשורת נתונים ו/או ברשת האינטרנט שעשויים להשפיע על השימוש במוצר, לנזקים שיגרמו כתוצאה מהתקנות ציוד ו/או תוכנות, לתקלות ולוירוסים וכיוצ"ב.  
24. בכל הנוגע למוצרים של ראדגרין, יובהר כי המוצר מספק תוצאות ניטור והמלצות כלליות לפעילות בלבד. תוצאות אלו אינן חלק ממערך ניטור האוויר הארצי של המשרד להגנת הסביבה. אין לראות בהמלצות אלו כל חלופה לפנייה לגורמים בריאותיים מוסמכים לקבלת המלצה רפואית מניעתית או אחרת. בנוסף, ניתן לעיין בתנאי השימוש של ראדגרין בלחיצה כאן. יובהר, כי תנאי השימוש של קומפיוטרגארד באים להוסיף על כל האמור במסמך זה ולא לגרוע ממנו
25. בכל הנוגע למוצרים של קומפיוטרגארד, ניתן לעיין בתנאי השימוש של המוצרים כאמור בלחיצה כאן ("תנאי השימוש של קומפיוטרגארד"). יובהר, כי תנאי השימוש של קומפיוטרגארד באים להוסיף על כל האמור במסמך זה ולא לגרוע ממנו.
26. בכל הנוגע למוצרים של גלקון, ניתן לעיין בתנאי השימוש של המוצרים כאמור בלחיצה כאן ("תנאי השימוש של גלקון"). יובהר, כי תנאי השימוש של גלקון באים להוסיף על כל האמור במסמך זה ולא לגרוע ממנו.
27. הלקוח מאשר ומסכים שפלאפון תהיה רשאית למסור לכל אדם ו/או לכל גוף אחר פרטים של הלקוח ו/או מי מטעמו לפי צו שיפוטי ו/או ככל שיעלה חשד כי הלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו/מבצעים שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או שימוש לרעה במוצר וזאת, בכפוף לכל דין.
28. לצורך אספקת המוצרים ללקוח והשימוש בהם כסדרו, הלקוח מאשר לפלאפון להעביר מטעמו את פרטיו, לרבות, פרטי הקשר שלו, כפי שעודכנו במערכות פלאפון, לספקי המוצרים.
29. פלאפון רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נאסף או הצטבר אודות הלקוח במסגרת השימוש במוצר, לרבות שירותים נלווים המסופקים על-ידה באמצעים מקוונים/דיגיטליים/סלולריים ואחרים, למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים ו/או המוצגים בהם או באמצעותם.
30. כמו כן, אם וככל שנאסף או נאגר מידע אישי אודות הלקוח, בבמסגרת השימוש במוצרים, פלאפון רשאית להפוך מידע אישי זה לבלתי מזוהה (אנונימי) ואגרגטיבי, בכפוף לאמצעי אבטחת מידע מחמירים ומתקדמים, על מנת לאפשר פעילות עיבוד מידע לצרכים סטטיסטיים ומסחריים של פלאפון, לטובת פרוייקטים ציבוריים, מחקרים שונים ושיתופי פעולה עסקיים, סיוע לרשויות, ארגונים וגופים אחרים שעשויים להסתייע בתובנות סטטיסטיות שעל בסיס עיבודי המידע המצרפיים.
31. מידע שייאסף אגב או עקב פעולות הלקוח במסגרת השימוש במוצרים, עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את פלאפון, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ושיפור הקשר והשירות עם המשתמשים ו/או בשירותים אחרים של פלאפון ו/או באמצעותה ו/או עם גופים הקשורים עימה עסקית, כמו גם לצורכי מחקר, בקרה וסטטיסטיקה, קידום וייעול מטרותיה העסקיות של פלאפון. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי עליך בידי פלאפון, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות באתר או לצורך מיקוד, ייעול ושיפור שירותים של החברה, ובעצם שימוש הלקוח במוצרים, לרבות רישום, זיהוי, גלישה או ביצוע פעולות אחרות במסגרת השימוש במוצרים, ככל שתתבצענה, הנו מאשר את הסכמתו לכך.
32. הלקוח מודע ומאשר, שהמידע שבו נעשה שימוש במסגרת השימוש במוצרים עשוי להיאגר על שרתי צדדי ג'. 
33. השימוש בכל מוצר מותנה בתמיכת ציוד הקצה, סביבת העבודה והרשתות בהם נעשה שימוש במסגרת השמוש במוצר. באחריות הלקוח להתעדכן בנושא זה מראש במוקד שירות לקוחות. 
34. ידוע ללקוח והוא מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכוללים הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מפלאפון ו/או מטעם ספקיה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר הפלאפון, למייל, לחשבונית וכיוצ"ב, והכל בכפוף לכל דין. 
כמו כן, בעצם רכישת המוצרים, הלקוח מאשר- קבלת הודעות שירותיות בדבר השימוש במוצרים בכל אמצעי התקשורת. 
35. עדכון תנאים ותעריפים: פלאפון רשאית לעדכן את תעריפי המוצרים ודמי ההפעלה לשימוש בהם מעת לעת, ו/או כל תעריף אחר שיהיה במסגרת השימוש במוצרים, לפי שיקול דעתה, בהודעה שתמסר ללקוח. בנוסף, פלאפון רשאית לשנות את תנאי השירותים, לרבות את הוראות מסמך זה, מעת לעת לפי שיקול דעתה. 
36. פלאפון ו/או מי מטעמה רשאית לבטל ו/או להפסיק את השימוש בשירות, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא בכל עת וללא מתן הודעה מראש וכן, שלא לאפשר מלכתחילה את השימוש בשירות. 
37. הדין החל בין הצדדים בנוגע למסמך זה הינו הדין הישראלי וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
38. כתובת הדוא"ל האלקטרוני של הלקוח, תשמש את פלאפון ככתובת למשלוח הודעות ועדכונים בקשר עם השימוש במוצרים. על הלקוח לוודא תקינות הכתובת ועדכניותה בכל עת, ובכל מקרה של שינוי, לעדכן את פלאפון ללא דיחוי. 

 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי