נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

תנאי שירות pelephone eSIM לשעון

עודכן בתאריך: 23.5.2023
לקוח/משתמש יקר,
שירות  Pelephone eSIM לשעון ("השירות") מאפשר למנוי פלאפון להגדיר שעון חכם כשלוחה של קו הפלאפון הראשי שברשותו. 
ההצטרפות לשירות מחייבת כי במכשיר הראשי עליו מופעלת אפליקציית השעון יותקן SIM / eSIM פלאפון.
טרם הפעלת השירות תתבצע בדיקה במערכות פלאפון האם קיימת מגבלה להגדרת השעון כשלוחה. 
בתהליך ההצטרפות השעון יוגדר כשלוחה ע"י תכונה ייעודית שתתווסף למנוי ותאפשר שיתוף בין חבילת הגלישה של המכשיר לבין השעון, קבלת והוצאת שיחות דרך השעון החכם ועוד.
לאחר הגדרת השעון כשלוחה יתאפשר למנוי לקבל שיחות והתראות לשעון ללא תלות במיקומו של הפלאפון, וכן לבצע פעולות רבות נוספות:
 
קבלת והוצאת שיחות טלפוניות ישירות מהשעון.
קבלת והוצאת  מסרונים והודעות באפליקציות שונות ישירות מהשעון.
גישה לאנשי הקשר השמורים בפלאפון בכל רגע.
להיות מחוברים לאינטרנט להשתמש באפליקציות, לשמוע מוזיקה, ספרים קוליים ולענות למיילים מתי שנוח.
 
1. השימוש בשירות Pelephone eSIM – לצורך השימוש בשירות pelephone eSIM עליך להפעיל במכשירך הראשי את אפליקציית השעון החכם שרכשת ולבצע צימוד מבוסס Bluetooth בין המכשיר לשעון. לאחר השלמת הצימוד תתבקש במידה ותהיה מעוניין (אופציונאלי) להגדיר את השעון כשלוחה.
 
2. החיבור בין השעון למכשיר הפלאפון – שעונים מסוג Apple Watch ניתן לצמד למכשירים בעלי מערכת הפעלה IOS בלבד. שעונים מסוג Galaxy Watch ניתן לצמד למכשירים התומכים במערכות הפעלה IOS ואנדרואיד. בכל מקרה, מידת ההתאמה של השעון למכשיר הטלפון תלויה באופן בלעדי ביצרן המכשיר בלבד ולפלאפון אין כל נגיעה לדבר. פלאפון לא תישא בכל אחריות במקרה בו המכשיר שברשות הלקוח אינו תומך בהפעלת השעון ועל הלקוח האחריות הבלעדית לוודא את מידת התאמת מכשירו לשעון בטרם הרכישה ו/או ההצטרפות לשירות.
 
3. שימוש בשעון אשר לא נרכש בחברת פלאפון – ניתן להתחבר לשירות pelephone eSIM גם באמצעות שעון אשר לא נרכש בחברה פלאפון ובלבד, שהשעון תומך בתדרים הנתמכים ברשת פלאפון (דור 4 – 1800MHz) לצורך התחברות לשירות. פלאפון לא תהא אחראית לבעיות התחברות של מכשירים שאינם נרכשו דרכה. 
 
4. השירות אינו פועל בחו"ל  
 
5. הערות לשירות pelephone eSIM :
5.1. צריכת תקשורת נתונים / DATA, שיחות ומסרונים במכשיר ראשי ובו Sim  / eSIM פלאפון:
5.1.1. צריכה בהתאם למסלול הלקוח כפי שמוגדר במערכות פלאפון למספר המנוי של הסים שבפלאפון.
5.2. צריכת תקשורת נתונים ושיחות בשלוחה (שעון):
5.2.1. ניתן יהיה לקבל / להוציא שיחות VOICE מהשלוחה (גם במידה והפלאפון הראשי כבוי).
5.2.2. דקות ונפח גלישה יגרעו מהמכסה המוגדרת במסלול של המנוי הראשי.
5.3. הודעות טקסט SMS/WhatsApp
5.3.1. קבלת הודעות SMS ו/או הודעות WhatsApp בשלוחה תתאפשר רק במידה והמכשיר הראשי פועל ואינו במצב טיסה.
5.3.2. הודעות SMS יוצאות יגרעו מהמכסה המוגדרת במסלול של המנוי הראשי.
5.4. למען הסר ספק מובהר, כי השירות אינו פועל בחו"ל.
 
6. הערות לחבילת הגלישה במסלול (או במסגרת הרחבות/תוספות):
6.1. חישוב נפח הגלישה כולל הורדת והעלאת נתונים (ביחד).
6.2. למעט במסלול prepaid, המנוי יקבל הודעת SMS בסמוך לאחר שמערכת פלאפון איתרה כי הגיע למימוש של 75% ו-100% מנפח הגלישה המקסימאלי (נפח הגלישה הכלול (לרבות כל הרחבה לו ככל שנרכשה). ההודעות תישלחנה אל המנוי וכן אל המשתמש הראשי. ההודעה תישלח בכפוף לכך שמערכת פלאפון איתרה את שיעורי המימוש הנ"ל ובסמוך ככל הניתן לאחר איתור (יתכן גם איחור של מספר שעות או יותר). מובהר כי משלוח ההודעה/ות מותנה בפעילות התקינה של המערכת וכן בתקינות המכשיר וכי אי משלוח או אי קבלת הודעה בפועל, מכל סיבה שהיא, לא יקים עילת תביעה כלפי פלאפון. במקרה זה הלקוח יהיה חייב בתשלום עבור נפח/י הגלישה הנוסף/ים בהתאם לתעריפי המסלול.
 
מעבר בין חבילות הגלישה יהיה על פי נהלי פלאפון ויתעדכן החל ממחזור החיוב הבא לאחר העדכון.
 
7. עדכון תנאים ותעריפים:
7.1. השירות ניתן תמורת תשלום בהתאם למפורט בטופס ההצטרפות ובנוסף, חיוב עבור העברת נתונים במסגרת השימוש בשירות.
7.2. תשלום חודשי קבוע - תשלום זה ייגבה החל ממועד ההצטרפות לשירות גם אם לא בוצע כל שימוש בשירות, לרבות בשל אי תמיכת המכשיר. 
7.3. חיוב עבור העברת נתונים במסגרת השימוש בשירות - בעבור כל העברת נתונים מהמכשיר במסגרת השימוש בו קיים חיוב עבור העברת נתונים בהתאם לתעריפי העברת נתונים החלים על המנוי וכפי שיתעדכנו מעת לעת. ללקוח המנוי על חבילת גלישה, יקוזז נפח העברת הנתונים מנפח הגלישה הכלול בחבילה.
7.4. הטבה במועד ההצטרפות - ככל וניתנה למנוי לשירות הטבה ביחס לתשלום החודשי הקבוע לתקופה מוגבלת, ההטבה תהיה בהתאם לתנאיה אותם ניתן לקבל במוקד *160. לאחר תום תקופת ההטבה ימשיך ויסופק השירות והמנוי יחויב בתשלום חודשי קבוע כאמור לעיל. 
7.5. פלאפון רשאית לעדכן את תנאי ותעריפי השירות מעת לעת.
 
8. מדיניות הגנת הפרטיות - יובהר כי באישור תנאי שירות אלו הינך מאשר לפלאפון לאסוף ולעשות שימוש במידע בלתי מזוהה אשר נאסף או הצטבר אודות המנוי והמשתמשים המורשים אגב שימושם בשירות Pelephone eSIM (לרבות מידע שהועבר באמצעות ההתקן לפלאפון אף אם לא נעשה בו שימוש על ידי המנוי וזאת למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את שירות Pelephone eSIM  או שירותים נלווים לו וכן ע"מ לעדכן את הלקוח ו/או המשתמשים המורשים באשר למבצעים או שירותים המוצעים לו ע"י פלאפון או צד ג'. מידע שייאסף כאמור עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את פלאפון, המיועדים, בין היתר לצורך שיפור שירותיה של פלאפון, או גופים אחרים הקשורים עימה, כמו גם לצורכי מחקר, בקרה וסטטיסטיקה, קידום וייעול מטרותיה העסקיות של פלאפון. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי עליך בידי פלאפון, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות באתר או לצורך מיקוד, ייעול ושיפור שירותיה, ובאישור תנאי שירות אלו, הנך מאשר את הסכמתך לכך.  כמו כן, הינך מאשר לפלאפון לאסוף, לתעד ולעשות שימוש בפרטי הלקוח ו/או המנוי ו/או המשתמשים המורשים פרטים שייאספו מפעילותו של המנוי ו/או המשתמשים המורשים (לרבות במסגרת צריכת שירותים סלולאריים או אינטרנטיים על ידי המנוי), ולמסור את המידע לצדדים שלישיים בכפוף לכל דין, ולבצע בו שימושים שונים. בנוסף, פלאפון רשאית לבצע פניה אל הלקוח/המשתמש המורשה מעת לעת, ואף לאחר סיום ההתקשרות בין פלאפון ללקוח, בכדי לעדכן בקשר למבצעים ושירותים שונים המוצעים על ידי פלאפון ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים הכל בכפוף לכל דין וכל עוד לא הודיע הלקוח על סירובו. האמור לעיל בא להוסיף על הוראות "תנאי שימוש ומדיניות פרטיות" שבאתר פלאפון והאמור בפרק "הגנת הפרטיות" שבחוברת תנאי ההתקשרות עם חברת פלאפון אשר נמסרה ללקוח עם התקשרותו בהסכם לרכישת השירות (לעיל ולהלן: "החוברת").
 
9. ביטול עסקה- אם הנך לקוח פרטי שהינו "צרכן" עפ"י חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "צרכן") תוכל לבטל את העסקה: בהתקן- עד 14 יום מקבלתו / בשירות- עד 14 יום מעשיית העסקה (במסלול prepaid הביטול נעשה מול הרשת בו נקנה הרכיב). צרכן  בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק רשאי לבטל עסקה שהינה עסקת רוכלות או מכר מרחוק בתוך 4 חודשים מיום העסקה, מיום קבלת ציוד הקצה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה (לפי המאוחר). פלאפון תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודה לצורך אפשרות ביטול העסקה לפי סעיף זה. ביטול עסקה בה ניתנה ללקוח מתנה/הטבה: מחויב הלקוח, כתנאי לביטול, להשיב את המתנה כשהיא תקינה, בשלמותה ובאריזתה המקורית ובלא שנעשה בה שימוש. במקרה בו פלאפון תחליט לפנים משורת הדין, לאפשר ביטול העסקה ללא השבת המתנה, יחויב הלקוח בשווי המתנה לפי המחירון הרשמי של פלאפון במועד ביצוע העסקה. אם מבטל העסקה אינו הרוכש הוא יידרש להציג חשבונית רכישה בנוסף לעמידה בשאר הקריטריונים לביטול. במקרה של רכישת מכשיר/התקן נוסף בהנחה/במתנה, ביטול רכישת המכשיר/ההתקן הראשון יביא לביטול רכישת/קבלת המכשיר/ההתקן הנוסף. ניתוק שירות- על אף האמור בתנאי ההתקשרות, ניתוק שירות ייכנס לתוקף תוך יום עבודה ממועד קבלת הבקשה או במועד המצוין בבקשה, ככל שצוין מועד. בניתוק שירות בודד במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע (כגון: דקות/SMS/MMS/ גלישה), ובוצע שימוש ביחידות הכלולות או בחלק מהן, יחויב הלקוח בתשלום חודשי מלא בגין השירות. בניתוק של כלל השירותים במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע כאמור לעיל,  יחויב הלקוח  בגין השירות לפי חלק היחסי עד מועד הביטול- לפי מס' הימים בהם היה בשירות עד למועד הניתוק או לפי כמות יחידות השירות שנצרכה -לפי הגבוה מבניהם. אם הלקוח מנוי על שירות תיקונים ו/או שירות אחר אשר על פי תנאיו יימשך גם לאחר סיום ההתקשרות, החיוב בגינו יימשך כל עוד לא בוטל. הודעה על ביטול עסקה /ניתוק שירות/סיום התקשרות לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, ייעשה לאחר מסירת שם הלקוח ומספר תעודת זהות ובפניה אל מוקד השירות  166* מהמכשיר או  1800-050-166 מכל טלפון בישראל / במרכז שירות / בדואר רשום לדרך יצחק רבין 33 גבעתיים-לתפעול, בדוא"ל Contact@pelephone.co.il/ בפקס 03-5728045 / טופס מקוון באתר פלאפון www.pelephone.co.il
לתשומת ליבך, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה (באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) וכן סוכם על ביטול שירות באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה. יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין. לכל לקוח אחר שאינו צרכן כאמור לעיל- ביטול השירות ייעשה בנוסף על פי נוהלי פלאפון, כפי שיהיו מעת לעת. למידע על נוהלי פלאפון ניתן לפנות באחד מהאמצעים הנ"ל. ניתוק אובדן/גניבה וחסימת ציוד קצה רט"ן - בהמשך לאמור בחוברת לעניין חסימת ציוד קצה רט"ן עקב אובדן/גניבה – ציוד קצה לעניין זה - הינו המכשיר/ההתקן שהמנוי עושה בו שימוש. הפסקת שירות לכלל השירותים באמצעות חסימת כרטיס ה-SIM לשיחות יוצאות או לשיחות יוצאות ונכנסות, באופן מיידי וללא תשלום. בכל מקרה, לאחר 3 ימים ינותק כרטיס הSIM גם לשיחות נכנסות. לאחר 12 שעות מביצוע החסימה, יכנס המכשיר/ההתקן לרשימה שחורה. ניתן לחפש מכשירים הנמצאים ברשימה השחורה באתר האינטרנט של פלאפון www.pelephone.co.il. החיפוש יעשה על ידי הקשת מס' סריאלי של המכשיר. ניתן לחסום את המכשיר או להסיר חסימה שבוצעה באמצעות דרכי הפניה לסיום התקשרות שלעיל וכן לבצע חסימה באתר האינטרנט של פלאפון. ניתן לבטל את החסימה בכל עת. הביטול יעשה לאחר מסירת אמצעי זיהוי או על ידי גורם מורשה. מידע נוסף בחוברת ובאתר פלאפון.
 
חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 51-107657-2
 
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי