נגישות Accessibility איפוס Reset En עב

שינוי רקע Background change
שינוי גודל טקסט Resize text

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

 
תאריך: _______
 

אחריות נוספת מוגבלת מפלאפון

(בכפוף להחרגות בסעיפים 3 ו-4)
 

שם הלקוח :      
שם מנוי:      
דגם:      
 
מס' אלקטרוני:      
מרכז שירות/ נקודת מכירה:      
שם הנציג:      
 
 
           
אני הח"מ מבקש להנות מאחריות נוספת מוגבלת מפלאפון  למכשיר הפלאפון אשר פרטיו לעיל (להלן:" אחריות פלאפון", "המכשיר"- לפי העניין) ועל פי התנאים שלהלן:
 
1. במסגרת התכנית, תעניק לי פלאפון הטבה הכוללת אחריות נוספת מוגבלת של פלאפון למכשיר לתקופה המפורטת בהסכם רכישת המכשיר. בשנה הראשונה ממועד רכישת המכשיר האחריות הינה אחריות יצרן והחל מהשנה השניה האחריות הינה אחריות של פלאפון. 
 
2. התכנית מיועדת ללקוחות פרטיים, סוהו ו-  SME, אסטרטגי כהגדרתם בפלאפון.
 
3. אחריות פלאפון תינתן רק למכשיר טלפון סלולארי שנקנה כמכשיר חדש בפלאפון או באחד ממותגי המשנה שלה ובלבד שצוין כך בהסכם הרכישה של המכשיר הכולל את נספח זה (לא כולל מכשיר רכב, מכשירים ייעודיים לתמיכה בשירות ,PTT טאבלטים, מודמים, לפטופים, מכשירים מחודשים, מסך כפול נשלף, קונסולת משחקים ,וכו'). 
 
4. האחריות לא תינתן למכשירים שנקנו מבית עסק אחר עם חשבונית שאינה של פלאפון ולא תחול לגביהם גם אם קיבלו טופס זה עם הסכם הרכישה. 
 
5. ההצטרפות לאחריות פלאפון הינה במעמד רכישת המכשיר החדש. 
 
6. אחריות פלאפון תיכנס לתוקף בכפוף לחתימת מסמך זה ואישורו על ידי פלאפון באמצעות חתימת נציג פלאפון וחותמת.
 
7. אחריות פלאפון ניתנת למכשיר בלבד ללא אביזרים נלווים וללא סוללות, כולל במקרה של סוללה מובנית במכשיר.
 
8. במכשיר מדגם LG G8X - האחריות הנוספת המוגבלת אינה חלה על המסך המשני הנשלף, למסך המשני הנשלף אחריות יצרן של שנתיים על פי תנאי כתב האחריות.
 
9. אחריות פלאפון ניתנת למכשיר הנ"ל בלבד ולא למכשירים שישודרגו במקומו או יקושרו לכרטיס ה-SIM המקושר לו. 
 
10. אחריות פלאפון אינה חלה אם המכשיר תוקן אצל גורם אחר שאינו מורשה על ידי פלאפון.
 
11. אחריות פלאפון כוללת את התנאים הרשומים באחריות היצרן בהתאם לכתב האחריות שנמסר במצורף למכשיר בעת הרכישה. על אף האמור בכתב האחריות, בתקופת אחריות פלאפון יחולו התנאים הבאים-
- במסגרת תיקונים הכלולים באחריות רשאית פלאפון לבצע את התיקון  בחלפים הזמינים בפלאפון לצורך כך ושאינם בהכרח חלפים חדשים ומקוריים. 
- אספקת חלקי חילוף ללקוח תמורת תשלום תהיה למשך שנה אחת ממועד תום תקופת שנת אחריות היצרן.  . למען הסר כל ספק מובהר כי, אחריות פלאפון אינה מהווה אחריות יצרן על פי חוק ואינה כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
- פלאפון אינה מתחייבת לבצע איטום של מכשיר המוגדר על ידי היצרן כמכשיר עמיד במים לאחר שבוצע בו תיקון. 
 
12. מובהר כי אחריות פלאפון יכול ותבוצע על ידי פלאפון ו/או על ידי גורם אחר מטעמה והאמור בתעודת האחריות בקשר לכך יחול בשנויים המחויבים.
 
13. יתר התנאים שבתעודת אחריות היצרן של המכשיר יחולו למעט השינויים המחויבים בטופס זה.
 
פלאפון רשאית לשנות את תנאי האחריות מעת לעת, או לסיים את תקופת האחריות לגבי מכשיר/ים מדגם/מים מסויימים ואף לאחר הצטרפותם לתכנית זו. מכשיר שמסיבה כלשהי צורף לאחריות אך לא עומד בתנאי הזכאות לא יוכל לממש אותה.
 
במקרה בו הח"מ אינו הלקוח, הוא מתחייב ומצהיר בזאת כי חתימתו הינה בהרשאת הלקוח.
 
לפרטים נוספים חייג למוקד שירות לקוחות 166 * חינם מהפלאפון או 050-7077766 או באתר פלאפון WWW.PELEPHONE.CO.IL
 
 
___/___/___                ________________         ____________        ___________
       תאריך                                 שם הלקוח                            ת.ז / ח.פ            חתימה
 
** במקרה שהלקוח הינו תאגיד תוטבע חותמת התאגיד בנוסף לחתימת מורשי החתימה. במקרה והחותם אינו
מורשה חתימה מטעם התאגיד, הוא מתחייב אישית לקיום ההתחייבות שבטופס זה.
 
________________         ________________      
      שם נציג פלאפון                     חתימת נציג פלאפון             
 
 
חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ. 511076572
אנחנו כאן בשבילך
איך נוח לך ליצור איתנו קשר?
WhatsApp WhatsApp SMS מייל הזמנת שיחה הזמנת שיחה טסים לחו"ל פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פעולות בשירות העצמי פעולות בשירות העצמי