שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.

כתב אחריות למוצרים מתוצרת SOUL  
 
הגדרות:
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
SOUL  " (להלן: "Soul")- יצרן מדגם אוזניות אלחוטיות Soul ST-XS / Soul ST-XS 2
"אס אנד טי יבוא והפצה בע"מ" - (להלן: " אס אנד טי ")- החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" - אוזניות מתוצרת Soul מדגם אוזניות אלחוטיות Soul ST-XS / Soul ST-XS 2
"לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה ע"י אס אנד טי בלבד ונמכר על ידי העוסק. 
"משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי אס אנד טי.
"מערכת רט"ן" - מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולארית.
"תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר, מורשת לעסוק בכך. 
"נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
"העוסק"  - העוסק שפרטיו מופיעים בתחתית תעודה זו.

אס אנד טי אחראית כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות Soul ו/או אס אנד טי.
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים: 

האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח.
האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי אס אנד טי.

 
1. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה  בעבודה וחומרים, יתוקן על ידי אס אנד טי ו/או מי מטעמה, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אס אנד טי ו/או מי מטעמה ועל חשבונן, ואס אנד טי ו/או מי מטעמה תמסור ללקוח אישור על ביצוע התיקון הכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו. לא תוקן המוצר כאמור – אס אנד טי ו/או מי מטעמה תספק ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב ללקוח את התמורה ששילם בעדו, הכל לפי בחירת אס אנד טי ו/או מי מטעמה. ההתחייבות לתיקון כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
2. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
3. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי אס אנד טי ו/או מי מטעמה, המוצר המתוקן או המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר  המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש אס אנד טי ו/או מי מטעמה.
 
4. האחריות כוללת אפשרות של איסוף והחזרה באמצעות שליח מבית הלקוח בישראל ללא כל עלות נוספת.
 
5. המוצר יתוקן בתוך 10 ימי עסקים מהיום בו נאסף המוצר באמצעות שליח. שבתות וחגים לא יבואו במניין ימים אלו.

6. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.

7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, תודיע אס אנד טי על כך ללקוח קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הלקוח חייב לשלם לאס אנד טי  ו/או מי מטעמה בגין דמי  המשלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף באס אנד טי ו/או מי מטעמה באותה העת:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות Soul ו/או אס אנד טי ו/או מי מטעמה ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות Soul ו/או אס אנד טי ו/או מי מטעמה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי אס אנד טי ו/או מי מטעמה.

ב. תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי Soul ו/או אס אנד טי ו/או מי מטעמה ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל Soul ו/או לאס אנד טי ו/או מי מטעמה.

8. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
ב. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ג. המספר הסידורי המזהה שעל תווית הזיהוי או המוטבע על המוצר הוסר ו/או נמחק ו/או שונה.
ד. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או של תקלות במערכות הרט"ן ו/או כיסוי של השירות הסלולארי המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

9. האחריות הכוללת של אס אנד טי לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. אס אנד טי לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
10. למעט התחייבותה המפורשת של אס אנד טי כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל  אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של אס אנד טי. כל אחריות למוצרים או  לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

11. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  300 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מאס אנד טי ו/או מי מטעמה חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום.

12. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.

13. לקבלת שירות יש לפנות למוקד התיקונים של אס אנד טי שפרטיו מופיעים למטה. לפני כן - אנא עין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה למוקד.

14. באפשרותך לבדוק את מועד סיום תוקף אחריות היצרן של המוצר הנמצא בערכה זו באחת מהדרכים הבאות וללא תשלום, ישירות ממכשיר הפלאפון:
א. בחיוג למספר: 1800-050-501
ב. בשליחת הודעת SMS: שליחת המספר האלקטרוני המופיע על גבי המכשיר באמצעות הודעת SMS למספר 050-5005010. בסיום השליחה תתקבל הודעה עם פרטי תוקף האחריות.
ג. באתר פלאפון באינטרנט: www.pelephone.co.il בתפריט שירות לקוחות.
 
פרטי המוצר
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
מספר סידורי: _____________________________________________
תאריך הרכישה: _____/_____/______
פרטי החנות המוכרת________________________________________
חתימת נציג וחותמת:  ________________________________________
 
פרטי העוסק :
פלאפון תקשורת בע"מ
ח.פ. 51-107657-2
דרך שלמה שמלצר 94, פתח תקווה 
בטלפון 198* (מהפלאפון)
או 1-800-050-199
www.pelephone.co.il
 
פרטי היבואן :
אס אנד טי יבוא והפצה בע"מ 
רחוב מוהליבר 2ב' יהוד
ח.פ. 51461046
פקס: 03-5368559
טל' מוקד תיקונים – 03-5466886 יש להתקשר בימים א-ה בין השעות 8:00 – 17:00
www.sandt.co.il
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.