שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
בת"צ 3504-03-17 בבית המשפט המחוזי בחיפה ("ביהמ"ש")
 
מובא בזאת לידיעת הציבור, בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ("החוק"), כי לביהמ"ש הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ("ההסדר") בתובענה לעיל ("הבקשה").
 
הצדדים להסדר: בניה בן דוד ("התובע"), המיוצג ע"י עוה"ד ניזאר טנוס והאני טנוס ("ב"כ התובע"); פלאפון תקשורת בע"מ ("פלאפון"), המיוצגת ע"י עוה"ד ברקמן ושות' ועו"ד דן חי.
 
עיקרי הסדר הפשרה:
1. עניינו של ההליך בטענה כי פלאפון שלחה לתובע הודעה המהווה דבר פרסומת בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"), ללא הסכמתו ובניגוד לדין, וכי פלאפון נוהגת לשלוח מסרונים פרסומיים ("מסרונים פרסומיים") ללקוחות פוטנציאליים. 
 
2. פלאפון חלקה על כך וטענה שאין בסיס עובדתי ומשפטי לבקשה. בין היתר טענה שבמערך השיווק הטלפוני הפנימי שלה מתבצעות שיחות טלפוניות בלבד, והוא אינו כולל שיווק באמצעות מסרונים פרסומיים, ואף אוסר על כך. חרף זאת, עובד החברה שלח באופן פרטי לתובע, בניגוד לנהלים, מסרון. פלאפון טענה עוד, כי מדובר במקרה חריג ונקודתי ולא ידוע לה על מקרים אחרים בהם עובדי שיווק טלפוני שלחו מסרונים דומים.
 
3. ב- 6.12.17 ניתנה החלטת ביהמ"ש ("ההחלטה"), אשר אישרה את בקשת האישור. 
 
4. בחודשים האחרונים, ובין היתר נוכח הסדר פשרה שאושר בתיק אחר בו פלאפון הינו צד (ת"צ 50447-06-15), שעסק אף הוא בעילת הפרת חוק הספאם, התקיימו הליכי הידברות בין הצדדים וגובש ההסדר. 
 
5. הקבוצה הרלוונטית עליה חל ההסדר הינה כל מי שקיבל לטלפון הסלולארי מעובד של פלאפון, מסרון פרסומי שיש בו משום דבר פרסומת עבור פלאפון, החל מיום 19.03.2010.
 
6. מובהר, כי אין בהסדר כדי למנוע את המשך בירורם של הליכים נוספים שעניינם, לפי הנטען, בהפרת חוק הספאם (ת"צ 64816-01-17 דור לב נ' פלאפון; ת"צ 37976-12-17 הס נ' פלאפון; ות"צ 4288-10-17 גוהר נ' פלאפון), או לפגוע בזכות כלשהי של מי מחברי הקבוצות הנטענות שם. 
 
7. עוד מובהר, כי ההסדר לא יהווה מעשה בית דין ביחס לתביעות פרטניות (להבדיל מייצוגיות) של מי מחברי הקבוצה כנגד פלאפון, בגין מסרון פרסומי שנשלח אליו באופן אישי על ידי נציגי פלאפון, בניגוד לדין. אין באמור כדי להוות השתק או למנוע מפלאפון לטעון כל טענה ככל שתוגש נגדה תביעה פרטנית.
 
8. במסגרת ההסדר התחייבה פלאפון לנקוט פעולות שיש בהן כדי לצמצם את הסיכוי לשיגור מסרון פרסומי על ידי נציגי השירות בפלאפון, בניגוד לדין, בעתיד, ובנוסף, להעמיד תרומה לציבור בסך 400,000 ₪.
 
9. עם אישור ביהמ"ש את ההסדר יתגבש אוטומטית ויתור וסילוק (כהגדרתם בהסדר) ביחס לענייני התביעה הייצוגית ולכל עילות התביעה והבקשה (כהגדרתן בהסדר), וייוצר מעשה בית דין ביחס לכל הקבוצה הרלוונטית, למעט אלו שנתנו הודעות יציאה מהקבוצה [בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק], ויציאתם אושרה ע"י ביהמ"ש, ובכפוף לאמור בסעיפים 6 ו- 7 לעיל.
 
10. בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק - אדם הנמנה עם הקבוצה בשמה הוגשה הבקשה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, והיועמ"ש, רשאים להגיש לביהמ"ש בכתב, תוך 45 ימים מפרסום זה, התנגדות מנומקת להסדר ולהמלצה בעניין גמול ושכ"ט (עם העתק לב"כ הצדדים); לא תינתן ארכה; התנגדות תכלול שם מלא, ת.ז., כתובת, ראיה על הימנות בקבוצה, מספר טלפון. 
 
11. בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק - חבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו ההסדר, רשאי לבקש מביהמ"ש (עם העתק לב"כ הצדדים), תוך 45 ימים מפרסום זה, להתיר לו לצאת מהקבוצה, ולא - הוא ייחשב לעניין הסדר זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר, ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו, אוטומטית, ויתור וסילוק (כהגדרת מונח זה בהסדר); לא תינתן ארכה; הבקשה תכלול שם מלא, ת.ז., כתובת, ראיה על הימנות בקבוצה, ומספר טלפון. אדם / גורם שביהמ"ש לא יאשר את בקשתו כאמור גם כן ייחשב לעניין הסדר זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו, ויתור וסילוק (כהגדרתם בהסדר).

שונות:
12. הנוסח המלא של ההסדר ונספחיו, הוא המחייב; בכל סתירה בין מודעה זו ו/או כל הודעה / מודעה / פרסום אחר לבין האמור בנוסח המלא של ההסדר, יחייב נוסח ההסדר. 
 
13. ההסדר עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות ביהמ"ש בין השעות 08:30 ל- 12:30 וכן בתיאום מראש אצל ב"כ התובע, עוה"ד טנוס בטל' 04-8880860.
 
14. תוקף ההסדר מותנה בקבלת אישור ביהמ"ש.
 
 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.