שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


תנאים כלליים לשירותי מחשוב ענן

1 .חברת פלאפון תקשורת בע"מ ("פלאפון") תנגיש ללקוח את מכלול שירותי מחשוב הענן, הכוללים מגוון שירותים, לפי שיקול דעתה של פלאפון. פלאפון תהא רשאית, בכל עת, לשנות את מגוון השירותים הנ"ל, להוסיף ו/או לגרוע מהם.
הלקוח יהיה רשאי להצטרף לפי שיקול דעתו ובכפוף לתנאים כלליים אלה ולנהלי פלאפון העדכניים, לכלל שירותי מחשוב הענן אשר יונגשו מעת לעת ו/או לחלק מהם. מובהר, כי הוראות מסמך זה תחולנה הן על שירותים אליהם הצטרף הלקוח במעמד צירופו כלקוח לשירותי הענן והן על שירותים אליהם הצטרף בזמן כלשהו לאחר מכן. פרטי כל שירות ותעריפיו, הינם כמפורט בהזמנת כל שירות ושירות.

במסמך זה, "השירות" ו- "השירותים", במשמע כלל שירותי מחשוב הענן ו/או כל חלק מהם לרבות שירות בודד, למעט מקום בו נרשם להלן מפורשות אחרת.
מסמך זה חל על כלל שירותי מחשוב הענן, למעט הוראות ספציפיות לגביהן נרשם מפורשות להלן כי הן חלות על שירות ספציפי כזה או אחר.

2 .מובהר כי השירותים מסופקים בפועל על ידי ספק התוכנה הרלוונטית לשירות ו/או על ידי חברת טריפל סי מחשוב ענן בע"מ (כמפורט במייל הנשלח ללקוח עם תום ביצוע ההזמנה), ולא על ידי פלאפון, וכי תפקידה ואחריותה של פלאפון מתמצים בהנגשת השירותים ובסיוע בקבלת תמיכה מספק השירות, כמפורט בתנאים הכלליים.

3 .השימוש בשירותים, כפוף לעיקרי התנאים הכלליים שבמסמך זה להלן, וכן ל"הסכם רישיון למשתמש קצה" של חברת טריפל סי מחשוב ענן בע"מ (המצורף להלן לתנאי שירות אלו) וכן, לתנאי הרישיון של ספק התוכנה, המהווה את השירות (Agreement (License User End ככל שתנאי רשיון של ספק התוכנה קיימים במהלך התקנתה וכן, ל"הסכם עבור סביבת ענן של מייקרוסופט" ללקוחות הרוכשים/שירכשו מוצרי מיקרוסופט (ההסכם מצורף להלן לתנאי שירות אלו).

4 .התנאים הכלליים שבמסמך זה, הסכם רשיון למשתמש קצה, תנאי הרשיון של ספק התוכנה (ככול שרלוונטים לשירות הנרכש) והסכם עבור סביבת ענן של מיקרוסופט, יכונו יחדיו: "התנאים הכלליים", אלא מקום בו נרשם מפורשות אחרת. אין באמור בתנאי "הסכם רישיון למשתמש קצה" של טריפל סי כדי לגרוע מתנאי פלאפון שבמסמך זה ולהפך.

5 .קבלת התנאים הכלליים לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח בעקבות הרשמתו לשירות ו/או קודם להרשמתו לשירות (במקרה של הרשמה מאוחרת לשירותים נוספים) ו/או הפעלת השירותים, תהווה את אישור הלקוח לקריאת התנאים הכללים, הסכמתו להם והתחייבותו לפעול לפיהם. הלקוח מתחייב להתעדכן בנוסח התנאים הכלליים, כפי שיהיו מעת לעת. התנאים שיחולו על הלקוח יהיה התנאים הכלליים העדכניים בעת חידוש תק' השירות, כמפורט בסעיף 8 להלן. עם זאת, פלאפון רשאית לפי שיקול דעתה לשנות את התנאים הכלליים כך שתחולתם על הלקוח והשירות תהיה מיידית.

6 .חיוב הלקוח יחל עם סיום ביצוע ההזמנה וללא תלות בשימוש בשירות. החל ממועד זה, יתאפשר ללקוח להשתמש בשירות. באפשרות הלקוח להתעדכן בפרטי ההזמנה באיזור האישי (Panel Control) של הלקוח במערכת CloudIt בקישור .https://login.pelephonecloudit.co.il/single.html

7 .פלאפון ו/או מי מטעמה תסייע ללקוח בקבלת תמיכה מספק התוכנה ו/או מטריפל סי )לפי העניין(, ככל שתהיינה תקלות בעת השימוש בשירות. ידוע ללקוח כי התמיכה הינה בהתאם למדיניות ולתנאי ספק התוכנה ו/או טריפל סי, כפי שיהיו מעת לעת, ואיננה בשליטת פלאפון. לעניין תמיכה עבור מוצרי מיקרוסופט: התמיכה תעשה ישירות באמצעות פלאפון ו/או מי מטעמה ולא על ידי הלקוח.

8 .מוקד שירות לקוחות ותמיכה בתקלות פעיל בימים א' - ה', בין השעות 8:00-17:00,  באמצעות 3720* או 03-614-2829 או ב cloudit@pelephone.co.il. תמיכה בתקלות משביתות תנתן 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. התשלום בגין השירות כולל גם סיוע בקבלת תמיכה טכנית.

9 .השירות חודשי (ממועד ביצוע ההזמנה) ומתחדש אוטומטית לתקופות נוספות של חודש כל אחת. השירות יימשך כל עוד לא בוטל על ידי הלקוח ו/או על ידי פלאפון, וזאת אף וללא קשר לקיומם ו/או לסיום התקשרות עם פלאפון בנוגע לשירותי הרט"ן. השימוש בשירות הינו בתשלום דמי הקמה (ככל שקיים) ובתשלום חודשי קבוע, הכל כפי שנמסר ללקוח בעת ביצוע הזמנת השירות וככול שהמחיר עודכן לאחר מכן מעת לעת. החיוב בגין השירות יתבצע במועד החיוב הקרוב של הלקוח בפלאפון.

10 .ביטול השירות יבוצע על פי נוהלי פלאפון כפי שיהיו מעת לעת. כמו כן, ניתן לבטל את השירות באופן עצמאי דרך מערכת CloudIt (באמצעות כניסה לקישור המפורט לעיל).
ביטול שירות יבוצע יום עבודה אחד לאחר קבלת בקשת הלקוח בכתב ו/או על פי הודעת פלאפון ללקוח במקרה של ביטול על ידי פלאפון. בוטל השירות על ידי הלקוח, לא יהא הלקוח זכאי להחזר תשלומים ששולמו עבור השירות.

לעניין שירות רישום דומיינים:
תוקף הרישום הינו בהתאם לתקופה שהוגדרה על ידי הלקוח עם ביצוע ההזמנה.
הלקוח יהיה אחראי לפנות לפלאפון לצורך חידוש רישום הדומיין, אולם פלאפון תהיה רשאית לחדש את הרישום לתקופות נוספות זהות, אלא אם הלקוח פנה בבקשה שלא לחדשו, לכל הפחות, יום עסקים אחד טרם החידוש.
פלאפון תהיה רשאית לשלוח ללקוח התראות בדבר חידוש הרישום.
החיוב בגין רישום הדומיין הינו חד פעמי וישולם מראש עם הרישום וחידושו.
לידיעת הלקוח, נגישות לאתר הנושא את שם הדומיין על ידי צדדים שלישיים תתאפשר רק לאחר כ- 48 שעות ממועד רכישת הדומיין.
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בעניין העדר אחריות פלאפון שעל פי תנאים כלליים אלה, מובהר כי כל הוראות התנאים הכלליים לרישום שמות מתחם המסירות ו/או מסייגות מאחריות טריפל סי ו/או איגוד האנטרנט הישראלי, יחולו גם ביחסים שבין פלאפון לבין הלקוח, באופן בו מקום בו טריפל סי ו/או האיגוד אינם אחראים כלפי הלקוח, מתוקף התנאים הכלליים לרישום שמות מתחם, גם פלאפון לא תהא אחראית כלפיו.

אם הלקוח הצטרף לשירות במסגרת מבצע מיוחד, יחולו תנאי המבצע כפי שנמסרו לו בעת ההצטרפות.

11 .עם רישום הלקוח כלקוח שירותי ענן, ישלח אליו SMS הכולל את שם המשתמש והסיסמא לצורך כניסתו למערכת ה- Cloudit. 

12. השירותים אינם כוללים חיבור לרשת האינטרנט או אספקה של תקשורת נתונים. האחריות על כל הדרוש לצורך חיבור כאמור ותשלום לספקים הרלבנטיים, לרבות תשתית חומרה מתאימה וקבלת שירותי תשתית וגישה לאינטרנט, חלה על הלקוח.

13 .הלקוח מאשר, כי ככל שיחדל לשלם עבור השירות, יחדלו הלקוח ומי מטעמו המשתמש בשירות ("המנויים") להשתמש בשירות ויסירו את תוכנת השירות לצמיתות ממערכותיהם (ככל שקיימת).

14 .הלקוח יפצה וישפה את פלאפון ו/או צדדים שלישיים בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לפלאפון ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם מעשה או מחדל שלו ו/או של המנויים בקשר עם השירות לרבות, מעשה ו/או מחדל העומדים בניגוד להצהרותיו ולהתחייבויותיו המפורטות בתנאים הכלליים ו/או בניגוד לכל דין.

15 .ידוע ללקוח, כי פלאפון מספקת לו הנגשה בלבד לשירותים וכן סיוע בקבלת תמיכה לשירותים, לנוחותו של הלקוח וחלף פניה ישירה של הלקוח לספקים השונים של השירותים, וכי השירותים והתוכנות אינם מבוצעים ו/או מסופקים ו/או שייכים לפלאפון. לאור זאת, ידוע ללקוח והוא מאשר כתנאי יסודי לקבלת השירותים, כי השירותים מסופקים "Is As " ופלאפון איננה מתחייבת ואינה יכולה להבטיח או לוודא, כי הם יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא הפרעות. כמו כן, פלאפון איננה מתחייבת, כי השירות ו/או התמיכה ישביע את רצון הלקוח ו/או ימלא אחר כל דרישותיו ו/או צרכיו. פלאפון איננה מתחייבת כי השירות מתאים לצרכי הלקוח ו/או לצרכים ספציפיים כלשהם. הלקוח מאשר כי בדק את השירותים ואת צרכיו ומצא כי השירותים תואמים את צרכיו ו/או את חלקם, לפי שיקול דעתו ובאחריותו.

16 .הלקוח מודע לכך כי פלאפון לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ולכל נזק עקיף (לרבות, אך לא רק, אובדן ו/או פגיעה במידע ו/או אובדן רווחים ו/או פגיעה במוניטין) שייגרם ללקוח ו/או למנויים ו/או לצדדים שלישיים שעלול לנבוע מהשירות ו/או מהתמיכה, לרבות מחוסר יכולת להשתמש בשירות או משיבוש בו, כתוצאה מהתקנת תוכנת השירות, איחור בתיקון תקלה, פעילות בלתי תקינה של השירות, חדירה בלתי מורשית למערכות, תקלות, שיבוש במידע, אי זמינות וכו'.
על אף האמור, אחריותה של פלאפון למעשה ו/או מחדל שלה בקשר עם השירותים ו/או התמיכה, תוגבל לסכום החודשי ששולם על ידי הלקוח בגין אותו שירות בחודש בו ארע המעשה/מחדל שגרם לנזק כאמור.
לעניין הגבלת אחריותם של טריפל סי מחשוב ענן בע"מ ו/או של ספק התוכנה – ראה "הסכם רישיון למשתמש קצה" של חברת טריפל סי ו/או תנאי הרישיון של ספק התוכנה
(License Agreement End User ), לפי העניין, המהווים חלק מהתנאים הכלליים כאמור לעיל.

17 .מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר כי פלאפון לא תהיה אחראית להגבלות בתקשורת נתונים ו/או ברשת האינטרנט שעשויים להשפיע על השירות, לנזקים שיגרמו כתוצאה מהתקנות ציוד ו/או תוכנות, לתקלות ולוירוסים וכיוצ"ב.

18 .באחריותו הבלעדית של הלקוח לדאוג לאבטחת המידע בשרתיו ולגבות כל תוכן אשר נעשה בו שימוש במסגרת השירות, לרבות לצורך מניעת חדירה לא מורשית, מחיקת ו/או שינוי מידע בו עושה הלקוח שימוש במסגרת השירותים וכו'.

19 .מחיקת התכנים שגובו בשירותים גיבוי ו 
Hosted Exchange של טריפל סי מחשוב ענן בע"מ ו File Drop של חברת Rush Files :ביטול השירות, מכל סיבה שהיא, תוביל לחסימת הגישה לתכנים שגובו/נשמרו במסגרת השירותים הנ"ל ולמחיקתם. עם זאת, פלאפון רשאית שתבוצע שמירה של התכנים לתקופה של עד שלושים ימים וזאת לצורך מתן אפשרות ללקוח לשחזר תכנים אלו במקרים של ביטול השירות מחמת טעות וכיוצ"ב. שחזור הנתונים כרוך בעלות חד פעמית, כפי שתהיה מעת לעת. לפרטים בדבר העלות יש לפנות למוקד השירות והתמיכה, שפרטיו מצויינים לעיל.

20 .הלקוח מאשר ומסכים שפלאפון תהיה רשאית למסור לכל אדם ו/או לכל גוף אחר פרטים של הלקוח ו/או המנויים לפי צו שיפוטי ו/או ככל שיעלה חשד כי הלקוח ו/או מנוייו ביצעו/מבצעים שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או שימוש לרעה בשירות וזאת, בכפוף לכל דין.

21 .לצורך אספקת השירותים ללקוח כסדרם, הלקוח מאשר לפלאפון להעביר מטעמו את פרטיו, לרבות, פרטי הקשר שלו, כפי שעודכנו במערכות פלאפון, לחברת טריפל סי ו/או ליצרנית התוכנה.

22 .הלקוח מודע ומאשר, שהמידע שבו נעשה שימוש במסגרת השירות עשוי להיאגר על שרתי צדדי ג', כחלק מאספקת השירות. ככל שנדרש על פי כל דין, מתחייב הלקוח לבצע רישום של מאגרי מידע (לרבות, מחזיק של מאגר מידע), בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו.

23 .השימוש בכל שירות מותנה בתמיכת ציוד הקצה, סביבת העבודה והרשתות בהם נעשה שימוש במסגרת השירות. באחריות הלקוח להתעדכן בנושא זה מראש במוקד שירות לקוחות.

24 .להסר ספק, השירות וכל הקשור בו, איננו מסופק בקשר ו/או כחלק מהשירותים שמספקת פלאפון על פי ו/או מכוח הרשיון הניתן לה על ידי משרד התקשורת לאספקת שירות סלולארי ובכלל זאת אינם מהווים "שירות בעל הרישיון" כהגדרתו ברישיון פלאפון.

25 .במידה ובמועד עתידי כלשהו יבחר הלקוח להצטרף לשירות נוסף, הרי שמלבד תחולת התנאים הכלליים כמפורט לעיל, ככל שיהיו לשירות האמור תנאים נוספים ספציפיים ו/או "הסכם רישיון למשתמש קצה" של חברת טריפל סי מחשוב ענן בע"מ ו/או תנאי רישיון של ספק התוכנה (Agreement License User End) יעודכן על כך הלקוח בהודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שלו ו/או במהלך התקנת התוכנה, לפי העניין. הלקוח מאשר לקבל עדכון כאמור לתיבת הדוא"ל שלו וכי קבלת הודעת הדוא"ל ו/או הפעלת השירות הנוסף יהוו הסכמה לתנאים הנוספים הנ"ל.

26 .ידוע ללקוח והוא מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכוללים הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מפלאפון ו/או מטעם ספקיה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר הפלאפון, למייל, לחשבונית וכיוצ"ב, והכל בכפוף לכל דין . כמו כן, בעצם הצטרפותו לשירות, הלקוח מאשר- קבלת הודעות שירותיות בדבר השירות בכל אמצעי התקשורת.

27 .עדכון תנאים ותעריפים: פלאפון רשאית לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, לרבות התשלום החודשי הקבוע בגין השירות, ו/או כל תעריף אחר שיהיה במסגרת השירות, לפי שיקול דעתה, בהודעה שתמסר ללקוח. בנוסף, פלאפון רשאית לשנות את תנאי השירותים, לרבות את הוראות מסמך זה, מעת לעת לפי שיקול דעתה.

28 .פלאפון ו/או מי מטעמה רשאית לבטל ו/או להפסיק את השימוש בשירות, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא בכל עת וללא מתן הודעה מראש וכן, שלא לאפשר מלכתחילה את השימוש בשירות.

29 .הדין החל בין הצדדים בנוגע למסמך זה הינו הדין הישראלי וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

30 .כתובת הדוא"ל האלקטרוני של הלקוח, תשמש את פלאפון ככתובת למשלוח הודעות ועדכונים בקשר עם השירות. על הלקוח לוודא תקינות הכתובת ועדכניותה בכל עת, ובכל מקרה של שינוי, לעדכן את פלאפון ללא דיחוי. פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ: 511076572


הסכם רישיון למשתמש קצה (EULA ) של חברת טריפל סי מחשוב ענן בע"מ

הסכם רישיון זה למשתמש קצה (EULA) (להלן: "ההסכם") בין הלקוח ובין טריפל סי מחשוב ענן בע"מ מסדיר את רישיון השימוש של שירות משירותי המחשוב של טריפל סי, לרבות שירותי אחסון בענן ו/או כל שירות, תוכנה, יישום, מרכיב, פונקציונלי (להלן "השירותים") או תוספת הניתנת על ידי החברה בשיתוף עם השירותים. בהסכם זה, הלקוח מתייחס לכל מי שמשתמש בשירותים ובשימוש בשירותים, מסכים הלקוח שהסכם זה יחול עליו.

1 .ההסכם
1.1 .ההסכם, כאמור, הינו ההסכם המחייב היחיד שבין הצדדים. החברה אינה מחויבת לכל הצהרה ו/או מצג ו/או הסכמה אחרת שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם כן נעשו על ידי החברה בכתב בהודעה ללקוח לאחר תחילת הסכם זה.
1.2 .החברה רשאית לשנות את הוראות ההסכם מעת לעת, כולן או חלקן. במקרה כזה, רשאי הלקוח להודיע על ביטול ההסכם באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים. הלקוח אינו רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת החברה.
1.3 .הלקוח מצהיר כי יש לו הסמכות והזכות להתקשר בהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר הלקוח כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי התאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותו בהסכם זה. במקרה של לקוח שהוא יחיד, הלקוח מצהיר כי הוא בגיר.

2 .השירות
2.1 .יובהר כי היה והשירות שהוזמן, הינו שירות אשר מוגבל בהיקפו, והלקוח חרג מהיקף השירות כפי שהוגדר בהזמנת השירות, לרבות תעבורת הנתונים, נפח הזיכרון, נפח דיסק או כל מגבלה אחרת, רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום לפי התעריפים המקובלים אצלה במועד ביצוע החריגה, או להגביל את הלקוח להיקף השימוש או להודיע ללקוח על ביטול ההסכם והשירות.
2.2 .אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות הלקוח על פי ההסכם.
2.3 .קווי התשתית המשמשים לצורך מתן השירותים, יישום האפליקציה, אביזרים, ציוד קצה וציוד אחר – הנמצאים ברשות הלקוח אינם נכללים במסגרת השרות ו/או האחריות הניתנים על ידי החברה אלא אם נרכשו מאת החברה ותחת תנאי האחריות והתמיכה בהם נרכשו.
2.4 .מבלי לגרוע באמור בהסכם, בכל הנוגע לשירותי רישום דומיינים, הלקוח בנוסף יהיה כפוף לאמור ב"תנאים הכלליים לרישום שמות מתחם" הנשלחים ללקוח במועד הצטרפותו לשירות הנ"ל.
http://www.pelephone.co.il/uploadfiles/Cloudit_domain_terms.pdf  .

3. קניין רוחני
3.1 .במסגרת השירות שמספקת החברה ללקוח, עושה החברה שימוש במערכות מחשב, בתוכנות מחשב, ובידע טכנולוגי, המוגנים בזכויות קניין רוחני, כגון זכות יוצרים, פטנטים, וסודות מסחר(להלן: קניין רוחני מוגן), הלקוח מקבל זכות שימוש בקניין הרוחני המוגן בהיקף הדרוש לצורך קבלת השירות, אך אינו מקבל כל זכות בקניין הרוחני של החברה, ואסור לו לעשות בעצמו, או להרשות לאחרים, לעשות כל שימוש בקניין הרוחני המוגן של החברה החורג ממטרת קבלת השירות בתקופת השירות.
3.2 .שם החברה, סימני מסחר שלה, רשומים ושאינם רשומים, וכן שמות וסימנים של מוצרים ושירותים שהחברה מספקת, הם רכושה של החברה. בכפוף להוראות כל דין, הלקוח אינו רשאי לעשות ברכוש האמור כל שימוש ללא רשותה של החברה בכתב ומראש.
3.3 .כל הזכויות בתכנים שמעלה הלקוח למחשבי החברה, נותרות בידי הלקוח. הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתוכן כל פעולה הדרושה לשם מתן השירות, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (caching), וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.
3.4 .כל תגובה, הצעה, שאלה, נתון, רעיון, או כיוצא באלה, שימסור הלקוח לחברה בהתייחס לשירותים שהחברה מספקת, הרי מסירתו לא תחשב לסודית, והחברה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש שתמצא לנכון ולכל מטרה, לרבות פרסומו.
3.5 .החברה היא הבעלים של כל המספרים וכתובות האינטרנט (מספר IP) שהיא מעמידה לרשות הלקוח בתקופת השירות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות ולהחליף מספרים וכתובות אלה.

4 .רישוי כשירות ותוכנה כשירות
4.1 .במסגרת השירותים המוצעים על ידי החברה קיימים גם שירותים המתייחסים את מוצרי תוכנה בשני מודלים. מודל רישוי כשירות ומודל תוכנה כשירות.
4.2 .מודל רישוי כשירות – במסגרת שירות זה מקבל הלקוח רישוי לשימוש בתוכנה לתקופה הנקובה במסלול בכפוף לתנאים הכלליים ולתנאים הייחודיים לתוכנה זו.
4.3 .מודל תוכנה כשירות – במודל זה מקבל הלקוח שירות של שימוש בתוכנה לתקופה הנקובה במסלול בכפוף לתנאים הכלליים ולתנאים הייחודיים לתוכנה זו.
4.4 .הרישוי עבור שירות זו מתבצע על ידי החברה ובאחריותה.
4.5 .שירות המוצע, בין אם רישוי כשירות ובין אם תוכנה כשירות, ניתן כמות שהוא (As Is) וללא כל התחייבות מצד החברה לגבי איכות השירות או טיבו.
4.6 .מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, השימוש בתכנה ובציוד המסופקים במסגרת השירות הינו בהתאם ובכפוף לתנאי רישיון השימוש למשתמשי קצה (EULA) של היצרן וכפי שישתנו מעת לעת. במסגרת רכישת השירות מתחייב הלקוח לתנאים הכלליים הצמודים לכל שירות. תנאים כלליים אלו עשויים להיות חלק מתנאי השירות של בית התוכנה והלקוח מתחייב לפעול לפיהם.
4.7 .השרות המוצע הוא עבור יחידת קצה אחת (Per-Seat) עבור כל יחידת קצה נוספת נדרש שירות נוסף, אלא אם כן צויין במפורש אחרת על ידי היצרן (בית התוכנה).
4.8 .הלקוח מתחייב שלא לשכפל או להעתיק ליחידת קצה אחרת או נוספת ולהשתמש בשירות בהתאם לתנאי השירות בלבד.
4.9 .בכל מקרה לאחר תום קבלת השירות מתחייב הלקוח להסיר מכל מערכות המחשוב שלו כל חלק תוכנה שהתקין.
4.10 .בנוסף לאמור בסעיף קניין רוחני, מובהר ללקוח כי זכויות היוצרים במוצר שייכים לבית התוכנה בלבד, והלקוח אינו רוכש בשום מקרה זכויות כלשהם במוצר.
4.11 .הלקוח אינו רשאי להפיץ את התוכנה בתמורה או שלא בתמורה לצד שלישי.
4.12 .הלקוח אינו רשאי להעתיק או להעביר את התוכנה או כל העתק, מלא או חלקי ממנה ,להעניק רישיון משנה לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
4.13 .הלקוח אינו רשאי לבצע ישירות או/ו באמצעות צד שלישי הנדסה לאחור, דה -קומפילציה, פירוק התוכנה למרכיבים או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד התוכנה, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק התוכנה או של כל קבצים או תרגומים הנכללים בתוכנה או נוצרים על ידה.
4.14 .ידוע ללקוח כי אינו רשאי לשנות, להתאים או לתרגם את התכנה, לכלול אותה בתוך תוכנה אחרת או לשלב אותה עם תוכנה אחרת, או ליצור כל תוצר נגזר המתבסס על כל חלק של התכנה לרבות , אך מבלי להגביל, כל מאגר נתונים הנכלל בתכנה והלקוח מסכים, שלא להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כל דבר מהאמור לעיל.
4.15 .ידוע ללקוח כי נאסר עליו להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם , להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, אפליקציות, המוצרים או השירותים שמקורם בתכנה זו.
4.16 .ידוע ללקוח, כי רישיון השימוש בתכנה על פי תנאי הסכם זה מוקנה ללקוח באופן אישי בלבד ; הלקוח מתחייב שלא לאפשר שימוש מכל סוג ומין שהוא בתוכנה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאחר.
4.17 .הלקוח מתחייב כי בכל מקרה לאחר תום קבלת השירות יסיר מכל מערכות המחשוב שלו כל חלק מהתוכנה שהתקין אצלו במחשבים.
4.18 .ללקוח ברור שזכויות היוצרים במוצר שייכים לבית התוכנה בלבד, והלקוח אינו רוכש בשום מקרה זכויות כלשהם במוצר.
4.19 .מבלי לגרוע באמור לעיל ובאמור בתנאים אלו, שירותי ו/או תוכנות חברת מיקרוסופט יהיו כפופים גם לתנאים המפורטים ב "
Software END USER LICENSE TERMS Microsoft-"ו/או ל"הסכם עבור סביבת הענן של מיקרוסופט" (תנאים אלו מצויים באתר החברה). תנאי הסכם זה יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות של החברה עם הלקוח.
4.20 .החברה איננה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת ו/או התקנת ו/או הפעלת ו/או השימוש בתוכנה ו/או הציוד המסופק במסגרת השירות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במחשב ו/או בציוד קצה ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהי. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכך והוא פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה ו/או אחריות לכל נזק בקשר עם כך והוא ישפה כל צד ג' שנפגע עקב זאת
4.21 .הלקוח ישפה ויפצה את החברה בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו לה ו/או למי מטעמה כתוצאה מהפרת הלקוח ו/או מי מטעמו את התנאים ובכלל ואת תנאי השימוש למשתמשי קצה של היצרן.
4.22 .מבלי לגורע מן האמור לעיל, מובהר כי הפרת התחייבויות והצהרות הלקוח תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה

5 .התנהגות הלקוח ברשת
1.5 .הלקוח מתחייב להשתמש במשאבי המחשוב הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה (להלן: "פעולות הלקוח"):
(א) פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים;
(ב) התחזות, גניבת זהות, או מרמה אחרת כלשהי;
(ג) ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות;
(ד) פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;
(ה) פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;
(ו) שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995;
(ז) הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (ספאם);
(ח) יבוא או יצוא אסורים;
(ט) פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
5.2 .בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים לשרתי החברה במסגרת השירות הניתן לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.
5.3 .במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח, בעקבות תלונה שקיבלה החברה או מיוזמתה של החברה, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מיידי את השירות הניתן ללקוח.
5.4 .הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, בקשר לפעולות הלקוח ו/או לשימוש של הלקוח במשאבי המחשוב של החברה

6 .פרטיות
6.1 .החברה לא תגלה לאדם אחר את שמו ו/או מענו ו/או פרטי זיהוי אחרים של הלקוח, אלא במקרים אלה:
(א) הלקוח נתן הסכמתו לכך.
(ב) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי;
(ג) לצורך גביית כספים המגיעים לחברה מהלקוח, ובלבד שהמידע שנמסר דרוש לשם גביית הכספים;
(ד) במקרה שהלקוח יפר את כללי ההתנהגות המפורטים לעיל.
6.2 .החברה מתחייבת לשמור בסודיות כל תוכן שיעלה הלקוח למחשבי החברה, תוכן זה לא תגלה החברה לאדם אחר כלשהו, אלא במקרים אלה:
(א) על פי בקשתו המפורשת של הלקוח;  
(ב) לצורך אספקת השירות על פי הזמנת השירות;
(ג) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי
6.3 .הלקוח מסכים ליצירת עותק מכל מסמך, מכתב, תשדורת, קובץ, שיחה, וכל מידע אחר שהלקוח ביצע או שמר על מחשבי החברה, וזאת לצורך גיבוי ו/או לצורך בקרה ושמירה על תקינות המערכת ו/או למתן השירותים שרכש.

7 .אחריות החברה
7.1 .החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות גבוהה, תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אמינות. עם זאת, בשים לב לאופי השירות, מוסכם בין הצדדים במפורש כלהלן:
7.1.1 .השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות כמובא להלן בהסכם. החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה, אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות.
7.1.2 .השירותים מוענקים כפי שהם (as is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.
7.1.3 .הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג ביחס לרשת האינטרנט, או ביחס לכל פעולת תקשורת המבוצעת באמצעותה או שירותים המסופקים באמצעותה. ובהתאם לכך החברה אינה אחראית לתוכנם, דיוקם, מהימנותם או התאמתם של התכנים.
7.1.4 .נעשתה על ידי הלקוח או כלפיו במסגרת השימוש בשירותים פגיעה בזכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות הפרת זכויות יוצרים לא תישא החברה בכל נזק או חבות לגבי, סימן מסחר, סוד מסחרי, פטנט, מדגם ו/או הוצאות לשון הרע או על נזק שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על שירותי התוכן .
7.1.5 .מבלי לגרוע מכלליות האמור, הלקוח מאשר כי הוא מודע לכך שהחברה אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי החברה על ידי הלקוח או עבורו, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי החברה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים. יובהר כי שירותי גיבוי של מידע הלקוח כלולים כחלק מחבילת השירות במקרים שבהם הדבר מפורט בהזמנת השירות, או ניתנים לרכישה בנפרד.
7.1.6 .בשים לב לאופי השירות הניתן על ידי החברה, ובכפוף לאמור בסעיף 11.3 להלן, על החברה לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נשוא הסכם זה או איכותם.
7.1.7 .מתוך הבנה של המגבלות הקיימות, בשים לב לפעילותו ו/או עסקיו, היה ולדעת הלקוח יש צורך בעשיית הפעולות המפורטות מטה או חלקן, מתחייב הלקוח לבצע פעולות אלו וזאת על מנת למנוע ו/או לצמצם ו/או להקטין את נזקיו:
(א) לערוך גיבוי של הנתונים השייכים לו, לרבות נתוני התקשרות עם צדדים שלישיים, וזאת בכל דרך שימצא לנכון, מחוץ למחשבי החברה;
(ב) להגן על הנתונים המאוחסנים באמצעות מערכות אבטחת מידע מתאימות.
(ג) לערוך פוליסת ביטוח עסק, ככל שהדבר נדרש, אשר תכלול ביטוח אובדן תוצאתי המבטח רווח גולמי של הלקוח. הביטוח יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף (שיבוב) כלפי החברה.
7.2 .הלקוח נדרש לשמור בסודיות את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המשמשים אותו לכניסה לתחום המוקצה לו במחשבי החברה, ולפקח על עובדיו או כל אדם אחר מטעמו העושה שימוש באמצעי הזיהוי והסיסמאות בהתאם לכך החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקב אובדן, גניבה או כל שימוש בלתי מורשה אחר לרבות במקרה בו אלו הועברו על ידך לצד ג' ,אשר בהם עליו להשתמש לצורך קבלת השירותים או כלחלק מהם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל פרטי כרטיס אשראי של הלקוח.
7.3 .בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי הגבלת האחריות המפורטות לעיל חלות על כל העילות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך עילות חוזיות ו/או נזיקיות והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרם ללקוח במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אבדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.
7.4 .כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על החברה עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי הלקוח ו/או כל מי שמטעמו.
7.5 .כל האמור בהסכם זה הינו בנוסף להגנות הניתנות לחברה מכח הדין, לרבות חוק התקשורת והרישיון אשר הוענק לחברה מכוח חוק זה.
7.6 .בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של הלקוח שגרמו נזק ללקוח עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות הלקוח תהא מוטלת על הלקוח בלבד.

8 .חבות החברה
בכל מקרה בו לא חל פטור מלא מאחריות ו/או נקבע כי חלה אחריות כלשהי על החברה מכל סיבה שהיא, החבות של החברה, תהא מוגבלת לסכום אשר שולם בפועל עבור השירותים המסופקים על ידה על פי הסכם זה וזאת עד לסכום של שלושה חודשי שירות (להלן: "הסעד"). למען הסר ספק יובהר כי זהו הסעד היחיד שהלקוח זכאי לו, ויהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החברה.

9 .הפסקה זמנית של השירות ביוזמת החברה
החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה ללקוח ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.

10 .הפסקה זמנית או קבועה של השירות עקב גורם שאינו בשליטת החברה
החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות החברה לבטל את ההסכם מעיקרו, כמפורט להלן.

11 .ביטול ההסכם ו/או הפסקת השירות בידי החברה
11.1 .החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם הלקוח, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
(א) הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים;
(ב) הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם;
(ג) החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה;
(ד) הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה;
(ה) קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות;
(ו) במקרה של תקיפה של הלקוח על ידי צד שלישי, אשר החברה סבורה לפי שיקול דעתה כי עלולה לגרום נזק למחשבי החברה או ללקוחותיה. במקרה כזה הפסקת השירות תהיה לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש כאמור;
11.2 .החברה רשאית, אך לא חייבת, להודיע ללקוח על ביטול החוזה. עם ביטול החוזה תישלל הגישה של הלקוח למשאבי המחשוב של החברה. לאחר 7 ימי עבודה, יימחק כל התוכן של הלקוח ממחשבי החברה.
11.3 .החברה רשאית להפסיק מתן שירות של שירות מסוים מהשירותים, משיקולים מסחריים ו/או טכניים, על פי שיקול דעתה. בכל מקרה כזה תודיע החברה ללקוח על מועד הפסקת השירות המתוכנן ותיתן ללקוח זמן סביר למציאת חלופה לחבילת השירות. על הפסקת שירות זו לא יחולו על הלקוח דמי ביטול, ככל שחלים.

12 .תוצאות ביטול החוזה ו/או סיום השרות
עם סיום החוזה/השירות או ביטולו או הפסקתו על ידי אחד הצדדים, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:
12.1 .כל השירותים הניתנים ללקוח יופסקו ועל הלקוח לדאוג להעברת נתוניו אליו כמו גם להודעה לאחרים על השינוי הנובע מכך לרבות שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, כתובות IP וכל שינוי אחר.
12.2 .על אף אחד מהצדדים לא יחולו חובות כלפי הצד השני אלא במידה שהדבר נקבע במפורש בהסכם זה.
12.3 .מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה אינה מחויבת (אף שהיא רשאית) לשמור נתונים של הלקוח לאחר ביטול החוזה ו/או סיום השרות.

13 .כללי .
13.1. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.
13.2 .הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי הסכם זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
13.3 .אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
13.4.למען הסר ספק, יובהר כי הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין הלקוח לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות, שמירה, או יחסי עבודה. התפקיד היחיד של החברה כלפי הלקוח הוא לספק שירותי מחשוב כמפורט בהסכם זה.
13.5 .הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

14 .הוראות מיוחדות בעניין הדין החל וסמכות שיפוט  
14.1 .בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך בפתח תקוה בלבד.
14.2 .הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וזאת למעט הוראות בעניין ברירת דין.
14.3 .מוסכם כי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה שנה אחת מעת קיום המעשה או המחדל נושא התביעה.Microsoft


הסכם עבור סביבת הענן של Microsoft

הסכם זה עבור סביבת הענן של Microsoft נערך בין הישות שאתה מייצג, או, אם אינך מייצג ישות ביחס לרכישה או חידוש של מנוי, בינך באופן פרטי (“אתה” או “שלך”), לבין Ireland Microsoft”) Microsoft ,“Operations Limited “אנחנו”, “אנו” או “שלנו”). הוא כולל את התנאים וההתניות שלהלן וכן תנאי השימוש בשירותים המקוונים ואת הסכם רמת השירות (במקובץ, “ההסכם”). ההסכם ייכנס לתוקף בתאריך שבו המשווק מקצה לך את המנוי. מונחי מפתח מוגדרים בסעיף 11 .
1 .שימוש בשירותים המקוונים.
a .זכות שימוש. אנו מעניקים לך את הזכות לגשת לשירותים המקוונים ולהשתמש בהם, להתקין את התוכנה הכלולה במנוי שלך ולהשתמש בה, כמתואר בהמשך הסכם זה .אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות האחרות.
b .בחירת משווק. עליך לבחור משווק מורשה באזורך ולשמור עליו. אם Microsoft או המשווק יחליטו להפסיק את הקשר העסקי ביניהם, עליך לבחור משווק חלופי או לרכוש מנוי ישירות מ- Microsoft ,שיחייב אותך לקבל תנאים שונים .
c .גישת מנהל למשווק ונתוני לקוח. אתה מאשר ומסכים כי (i) לאחר שבחרת משווק, משווק זה יהיה מנהל המערכת הראשי של השירותים המקוונים לאורך התקופה ויהיו לו הרשאות ניהול וגישה לנתוני הלקוח, עם זאת, אתה רשאי לבקש הרשאות ניהול נוספות מהמשווק (ii) נהלי הפרטיות של המשווק ביחס לנתוני הלקוח או לשירותים המסופקים על-ידי המשווק עשויים להיות שונים מנהלי הפרטיות של Microsoft ;וכן (iii) המשווק רשאי לאסוף, להשתמש, להעביר, לחשוף ולעבד בכל דרך אחרת את נתוני הלקוח, כולל נתונים אישיים. אתה מסכים ש- Microsoft תספק למשווק את נתוני הלקוח והמידע שסיפקת ל- Microsoft ,למטרות הזמנה, הקצאה וניהול השירותים המקוונים.
d .שימוש מקובל. אתה רשאי להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להסכם זה. אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק או עקיפה של מגבלות טכניות במוצר, למעט במידה שהדבר מותר על פי החוק החל למרות המגבלות כאמור. אינך רשאי להשבית, לשנות או לנסות בכל דרך אחרת לעקוף את מנגנוני החיוב הקשורים לשימושך בשירותים המקוונים. אינך רשאי להשכיר, להחכיר, להשאיל, להפיץ, להעביר או לארח את המוצר, או כל חלק שלו, אל גורמי צד שלישי או עבורם, למעט כפי שהותר במפורש ב'תנאי השימוש בשירותים המקוונים.'
e .משתמשי קצה. אתה שולט בגישה של משתמשי קצה ונושא באחריות לשימושם במוצר בהתאם להסכם זה. לדוגמה, עליך להבטיח כי משתמשי הקצה יצייתו למדיניות השימוש המקובל.
f .נתוני הלקוח. האחריות הבלעדית לתוכן של כל נתוני הלקוח מוטלת עליך. אתה תגן ותשמור על כל הזכויות שלנו לנתוני הלקוח הדרושות לנו כדי לספק לך את השירותים המקוונים, מבלי להפר זכויות כלשהן של צד שלישי, או לחייב בכל דרך אחרת את Microsoft כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו. Microsoft לא מקבלת ולא תקבל התחייבויות כלשהן ביחס לנתוני לקוח או לשימושך במוצר בדרך שונה מזו שצוינה במפורש בהסכם זה או כנדרש על-פי החוק החל.
g .אחריות לחשבונות שלך. אתה נושא באחריות לשמירה על הסודיות של אישורי אימות לא ציבוריים המשויכים לשימושך בשירותים המקוונים. עליך לדווח באופן מידי לצוות התמיכה של הלקוח על אפשרות שימוש לרעה בחשבונות או באישורי האימות שלך או על כל תקרית אבטחה הקשורה לשירותים המקוונים.
h .זכאות לגירסאות למוסדות אקדמיים וממשלתיים ולארגונים שאינם למטרות רווח. אתה מסכים לכך שאם אתה רוכש מוצר למוסד חינוך, למוסד ממשלתי או למוסד שאינו למטרות רווח, אתה עומד בדרישות הזכאות המתאימות המפורטות באתרים הבאים:
i .עבור מוצרים למוסדות אקדמיים, הדרישות למוסדות חינוך )כולל משרדי ניהול או חברי הנהלה של מוסדות חינוך) כמפורט בכתובת
http://go.microsoft.com/academic; ii .עבור מוצרים למוסדות ממשלתיים, הדרישות מפורטות בכתובת וכן;
http://go.microsoft.com/government iii .עבור מוצרים למוסדות שאינם למטרת רווח, הדרישות מפורטות בכתובת .ttp://go.microsoft.com/nonprofith Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הזכאות בכל עת ולהשעות את השירותים המקוונים אם דרישות הזכאות אינן מתקיימות.
i .מהדורות לתצוגה מקדימה. אנו עשויים להציע תצוגות מקדימות. התצוגות המקדימות מסופקות “כפי שהן”, “עם כל הליקויים” ו“כפי שזמינות”, ואינן נכללות בהסכמי רמת השירות ובכל כתבי האחריות המוגבלת המסופקים בהסכם זה. תצוגות מקדימות לא יהיו זכאיות לתמיכת לקוחות. תצוגות מקדימות עשויות להיות כפופות להתחייבויות אבטחה, תאימות ופרטיות מופחתות או שונות, כפי שיוסבר בתנאי השימוש בשירותים המקוונים בהודעות הנוספות המסופקות עם התצוגה המקדימה. אנו רשאים לשנות או להפסיק את התצוגות המקדימות בכל עת, ללא הודעה מראש. אנו עשויים גם לבחור שלא לפרסם תצוגה מקדימה ב“זמינות כללית”.
2 .מנויים, הזמנה.
a .הצעות זמינות למנויים. הצעות המנוי הזמינות לך יפורסמו על-ידי המשווק ובדרך כלל ניתן לסווגן לאחת מהקטגוריות הבאות או לשילוב שלהן:
i הצעת מחויבות. אתה מתחייב מראש לרכוש כמות ספציפית של השירותים המקוונים לשימוש במשך תקופה מסוימת ולשלם מראש או על בסיס תקופתי לפני השימוש.
ii הצעת צריכה (נקראת גם 'תשלום לפי שימוש'). התשלום מבוסס על השימוש בפועל, ללא התחייבות מראש.
iii הצעה מוגבלת. אתה מקבל כמות מוגבלת של השירותים המקוונים לתקופה מוגבלת ללא חיוב (לדוגמה, גירסת ניסיון בחינם) או כחלק מהצעה אחרת של Microsoft (לדוגמה MSDN .),ההוראות בהסכם זה ביחס להסכם רמת השירות ולשמירה על נתונים, אינן חלות.
b .הזמנה.
i יש לבצע הזמנות באמצעות המשווק הייעודי. אתה רשאי לבצע הזמנות עבור הנציגויות שלך בכפוף להסכם זה, ולהעניק לנציגויות אלה זכויות מנהליות לניהול המנוי שלהן, אך הנציגויות אינן רשאיות לבצע הזמנות בכפוף להסכם זה. אתה רשאי גם להקצות את הזכויות שהוענקו לך בסעיף 1.א. לצד שלישי, לשימוש על-ידי הצד השלישי בעסק הפנימי שלך. אם אתה מעניק זכויות כלשהן לנציגויות או לגורמי צד שלישי אחרים ביחס לתוכנה או למנוי שלך, נציגויות כאלה יהיו כפופות להסכם זה ואתה מסכים להיות אחראי, ביחד ולחוד, לכל פעולה שתבוצע על-ידי הנציגויות שלך או על-ידי כל צד שלישי בקשר לשימוש שלהם במוצרים.
ii ייתכן שהמשווק יתיר לך לשנות את כמות השירותים המקוונים שהוזמנו במהלך תקופת המנוי. כמויות נוספות של השירותים המקוונים שנוספו למנוי יפוגו בסיום התקופה של מנוי זה.
c .תמחור ותשלום. המחירים עבור כל מוצר והתנאים וההתניות לחיוב ותשלום ייקבעו על- ידי המשווק שלך.
d .חידוש.
i עם חידוש המנוי שלך, ייתכן שתידרש לחתום על הסכם חדש, על הסכם משלים או על תיקון להסכם זה.
ii המנוי שלך יתחדש באופן אוטומטי אלא אם תספק למשווק הודעה על כוונתך שלא לחדש לפני תפוגת התקופה.
e .מסים. הצדדים אינם נושאים באחריות למסים כלשהם של הצד השני, שאותם הצד השני מחויב לשלם על-פי חוק ביחס לעסקאות שבוצעו במסגרת הסכם זה, או בקשר אליהן, וכל המסים הללו יהיו באחריותו הכספית של הצד שמחויב על-פי חוק לשלם אותם.

3 .תקופת ההסכם, סיום ההסכם והשעיה.
a .תקופת ההסכם וסיום ההסכם. הסכם זה ימשיך להיות בתוקף עד לתפוגה או לסיום המנוי, המוקדם מביניהם. אתה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על-ידי יצירת קשר עם המשווק שלך. תפוגה או סיום של הסכם זה יביא רק לסיום זכותך לבצע הזמנות חדשות עבור מוצרים נוספים במסגרת הסכם זה .
b .ביטול או העברה של מנוי. המשווק יקבע את התנאים וההתניות, אם קיימים, שעל-פיהם תוכל לבטל או להעביר מנוי.
c .השעיה. אנו רשאים להשעות את השימוש שלך בשירותים המקוונים אם: (1) יש צורך סביר בכך כדי למנוע גישה בלתי מורשית לנתוני הלקוח ; (2)אינך מגיב לטענה של הפרה לכאורה לפי סעיף 6 בתוך פרק זמן סביר; או (3) אינך מציית למדיניות השימוש המקובל או שאתה מפר תנאים אחרים של הסכם זה. אם תנאי אחד או יותר מתנאים אלה מתרחש, אזי:
i עבור הצעות מוגבלות, אנו עשויים להשעות את שימושך בשירותים המקוונים או לסיים את המנוי ואת החשבון שלך באופן מידי, ללא הודעה מוקדמת.
ii עבור כל המנויים האחרים, השעיה תחול על החלק ההכרחי המינימלי של השירותים המקוונים ותיכנס לתוקף רק כאשר המצב או הצורך מתקיימים. אנו נודיע למנהלי המערכת ששמם צוין עבור המנוי שלך (אתה ו/או המשווק שלך), לפני שנשעה את המנוי, למעט כאשר תהיה לנו סיבה טובה להאמין כי עלינו להשעותו באופן מידי. אם לא תטפל בגורמים להשעיה במלואם בתוך 60 יום לאחר ההשעיה, אנו עשויים לסיים המנוי שלך ולמחוק את נתוני הלקוח שלך ללא תקופת שמירה. אנו עשויים גם לסיים את המנוי שלך אם שימושך בשירותים המקוונים יושעה יותר מפעמיים בתקופה של 12 חודשים.

4 .אבטחה, פרטיות והגנה על נתונים.
a .אתה מסכים לכך ש- Microsoft והסוכנים שלה יעבדו את הפרטים האישיים כדי לתמוך בנושא הנדון בהסכם זה. אתה רשאי לבחור לספק פרטים אישיים ל- Microsoft בשם גורמי צד שלישי )כולל אנשי הקשר, המשווקים, המפיצים, מנהלי המערכת והעובדים שלך(, כחלק מהסכם זה. לפני שתספק את הפרטים האישיים ל- Microsoft ,עליך לקבל את כל ההסכמות הדרושות מגורמי צד שלישי בכפוף לחוקים הרלוונטיים להגנה על הפרטיות ועל הנתונים.
b .פרטים נוספים על הפרטיות ועל האבטחה נמצאים תחת 'תנאי השימוש בשירותים המקוונים.' המחויבויות המפורטות במסגרת תנאי השימוש בשירותים מקוונים חלות על השירותים המקוונים שנרכשו במסגרת הסכם זה בלבד, ולא על שירותים או מוצרים שסופקו על-ידי המשווק.
c .אתה מסכים ומאשר כי Microsoft (וספקי השירות וקבלני המשנה שלה), על-פי הנחיית המשווק או כנדרש על-פי חוק, תיגש לנתונים ברשויות לאכיפת החוק או ברשויות ממשלתיות אחרות, אודותיך או קשורים אליך, לרבות תוכן של התכתבויות )או תספק לרשויות לאכיפת החוק או למוסדות ממשלתיים אחרים גישה לנתונים אלה(, או תחשוף נתונים אלה.
d .עד למידה הנדרשת על-ידי החוק החל, עליך להודיע למשתמשים הספציפיים בשירותים המקוונים כי ייתכן שהנתונים שלהם יעובדו למטרת חשיפתם בפני הרשויות לאכיפת החוק או רשויות ממשלתיות אחרות, על-פי הנחיית המשווק או כנדרש על-פי חוק, ולקבל את הסכמת המשתמשים לכך.
e .עליך למנות משווק כסוכן שלך למטרות יצירת קשר עם Microsoft ואספקת הוראות למטרות ביצוע סעיף 4 להלן.

5 .אחריות.
a .אחריות מוגבלת.
i שירותים מקוונים. אנו אחראים לכך שהשירותים המקוונים יעמדו בתנאי הסכם השירות במשך התקופה. התרופות היחידות המוקנות לך בעבור הפרת אחריות זו הן אלה המפורטות בהסכם רמת השירות.
ii התוכנה. אנו מספקים לך אחריות לשנה אחת מהתאריך שבו התחלת להשתמש בתוכנה, לכך שהיא תתפקד באופן מהותי כמתואר בתיעוד למשתמש הרלוונטי. במקרה שהתוכנה אינה עומדת בתנאי אחריות זו, על-פי שיקול דעתנו וכתרופה בלעדית עבורך, (1) נשיב לך את המחיר ששילמת עבור התוכנה או (2) נתקן או נחליף את התוכנה.
b .החרגות מהאחריות המוגבלת. האחריות המוגבלת כפופה להגבלות הבאות:
i כל אחריות, תנאי או חיוב מכללא, המחויבת מתוקף חוק, תינתן במשך שנה אחת מהתחלת האחריות המוגבלת;
ii אחריות מוגבלת זו אינה מכסה בעיות שנגרמו כתוצאה מתאונה, שימוש לרעה או שימוש במוצר בדרך שאינה תואמת להסכם זה או לתיעוד או להנחיות שפרסמנו, או כתוצאה מאירועים שמעבר לשליטתנו הסבירה ;
iii אחריות מוגבלת זו אינה חלה על בעיות שנגרמות כתוצאה מכך שדרישות המערכת המינימליות לא מולאו; וכן
iv אחריות מוגבלת זו אינה חלה על תצוגות מקדימות או מוצרים מוגבלים.
c .הגבלת אחריות. מלבד אחריות זו, איננו מספקים כל אחריות מפורשת או משתמעת, בין באופן מפורש, משתמע, סטטוטורי או אחר, לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. כתבי ויתור אלה יחולו, למעט במידה שבה הם אסורים על-פי חוק .

6 .הגנה מפני תביעות.
a .הגנה.
i אנו נגן עליך מפני תביעות שיוגשו על-ידי גורמי צד שלישי לא קשורים בטענה שמוצר כלשהו מפר אתזכויות הפטנטים, זכויות היצורים או הסימן המסחרי של גורם צד שלישי זה או שהמוצר עושה שימושלא חוקי בסוד מסחרי שלו .
ii אתה מתחייב להגן עלינו ועל הנציגויות שלנו מפני תביעות שיוגשו על-ידי גורם צד שלישי (1) בטענה שנתונים של הלקוח, פתרון של הלקוח, או מוצרים או שירותים שאינם של Microsoft שסיפקת במישרין או בעקיפין כחלק משימושך במוצר, מפרים את הפטנט, זכויות היוצרים או הסימנים המסחריים של הצד השלישי, או משתמשים באופן לא חוקי בסוד מסחרי של אותו גורם צד שלישי; או (2) כתוצאה מהפרה של מדיניות השימוש המקובל.
b .הגבלות. החובות שלנו בסעיף 6א לא יחולו על תביעה או פסק בוררות המבוססים על: (i) כל פתרון לקוח, נתוני הלקוח, מוצרים שאינם של Microsoft ,שינויים שתבצע במוצר או שירותים או חומרים שתספק או תהפוך לזמינים כחלק מהשימוש במוצר ;(ii) השילוב שלך של המוצר עם נתוני הלקוח או מוצר, נתונים או תהליך עסקי שאינם של , Microsoft או נזקים המבוססים על הערך שלהם ;(iii) השימוש שלך בסימן המסחרי של Microsoft ללא הסכמה מפורשת שלנו בכתב, או השימוש שלך במוצר לאחר שאנו מודיעים לך להפסיקו עקב תביעה של צד שלישי ;(iv) הפצה מחדש של המוצר על-ידיך לצד שלישי כלשהו שאינו נציגות שלך, או שימוש שלך בו לטובת צד שלישי כזה; או (v) מוצרים שסופקו בחינם.
c .תרופות. אם נראה לנו באופן סביר שתביעה בהתאם לסעיף (i.(a.6 עשויה למנוע את השימוש שלך במוצר, אנו נפעל כדי: (i) לקבל את הזכות עבורך כדי שתוכל להמשיך להשתמש בו; או (ii) לשנות או להחליף אותו במוצר שווה-ערך מבחינה פונקציונלית ולהודיע לך להפסיק את השימוש בגירסה הקודמת של המוצר. אם אפשרויות אלה אינן סבירות מבחינה מסחרית, אנו רשאים לסיים את הזכויות שלך לשימוש במוצר ולאחר מכן לזכות אותך בכל תשלום ששילמת מראש בעבור זכויות מנוי שלא מומשו.
d .התחייבויות. כל צד חייב ליידע את הצד השני מיידית על תביעה הקשורה לסעיף זה 6 .הצד המבקש הגנה חייב (i) לתת לצד השני שליטה בלעדית על ההגנה וההסדרה של התביעה; וכן (ii (לתת עזרה סבירה בהגנה מפני התביעה. הצד המספק את ההגנה (1) ישפה את הצד השני בעבור הוצאות סבירות שהוצאו מכיסו לצורך מתן עזרה זו (2) ישלם את הסכום של כל פסק-דין נגדי סופי או הסדר .הזכויות התואמות של הצדדים להגנה ותשלום על פסקי דין (או הסדרת הסכמות אחרות) במסגרת סעיף 6 זה חלות במקום החוק החל או זכויות לפיצוי על- פי דין או זכויות מקבילות, וכל צד מוותר על זכויות אלה המוענקות על-ידי החוק החל או על-פי דין.

7 .הגבלת חבות.
a .הגבלה. החבות המצטברת של כל צד במסגרת הסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים עד לסכום ששולם במסגרת הסכם זה עבור השירות המקוון במהלך 12 החודשים לפני שהתעוררה העילה לתביעה; זאת בתנאי שבשום מקרה החבות המצטברת של הצד עבור שירות מקוון כלשהו לא תחרוג מהסכום ששולם עבור שירות מקוון זה במהלך תקופת המנוי. עבור מוצרים המסופקים בחינם, החבות של Microsoft מוגבלת לנזקים ישירים בסכום של עד 00.000,5 דולר אמריקאי.
b .החרגה. אף אחד מהצדדים לא יישא בחבות כלפי אובדן רווחים או כלפי נזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, עונשיים או מופתיים, או נזקים בגין אובדן רווחים, הכנסות, הפרעה עסקית או אובדן מידע עסקי, גם אם אותו צד ידע על היתכנותם או שהם ניתנים לחיזוי באופן סביר.
c .חריגות להגבלות .הגבלות החבות בסעיף זה חלות עד למידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, אך אינן חלות על: (1) התחייבויות הצדדים בכפוף לסעיף 6 ;או (2) הפרה של זכויות הקניין הרוחני של הצד השני.

8 .התוכנה.
a .תוכנה נוספת לשימוש עם השירותים המקוונים. כדי לאפשר לך לגשת לשירותים מקוונים מסוימים ולהשתמש בהם בצורה אופטימלית, ייתכן שיהיה עליך להתקין תוכנה מסוימת ולהשתמש בה בקשר לשימוש שלך בשירות המקוון. מספר העותקים של התוכנה שבהם יותר לך להשתמש או מספר ההתקנים שבהם יותר לך להשתמש בתוכנה יהיו כמתואר בתנאי השימוש בשירותים המקוונים בתנאי הרשיון הספציפיים למוצר עבור השירות המקוון. אנו עשויים לבדוק את גירסת התוכנה שבה אתה משתמש ולהמליץ על עדכונים או להוריד אותם, עם או בלי הודעה, להתקנים שלך. אי התקנת העדכונים עלול להשפיע על יכולתך להשתמש בפונקציות מסוימות של השירות המקוון. עליך להסיר את התוכנה כאשר זכותך להשתמש בה מסתיימת. בשלב זה אנו רשאים גם להפוך אותה לבלתי זמינה. הזכויות המוקנות לך לגשת לתוכנה בכל התקן שהוא אינן מעניקות לך זכות כלשהי ליישם את הפטנטים של Microsoft או קניין רוחני אחר כלשהו של Microsoft בתוכנות או בהתקנים שניגשים להתקן זה .
b .אישור הרשיון. ההוכחות לרשיונות התוכנה שלך הן: (1) הסכם זה (2) אישור הזמנה כלשהו, וכן (3)הוכחת תשלום.
c .זכויות הרשיון אינן קשורות להשלמה של מדיית תוכנה. רכישה של מדיית תוכנה או של גישה למקוררשת שתבצע לא תשפיע על הרשיון שלך עבור תוכנה שהתקבלה במסגרת הסכם זה. אנו מעניקים לך אתתוכנת הלקוח ברשיון, איננו מוכרים אותה.
d .העברה והקצאה של רשיונות. העברות של רשיונות אינן מותרות.

9 .תמיכה.
שירותי התמיכה עבור המוצרים שנרכשו במסגרת הסכם זה יסופקו על-ידי המשווק שלך.

10 .שונות.
a .הודעות. עליך לשלוח בדואר הודעות ואישורי קבלה מבוקשים לכתובת שלהלן .
את ההודעות יש לשלוח לכתובת:

Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Block B
Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, Ireland

את העותקים יש לשלוח לכתובת:
Microsoft Corporation
Legal and Corporate Affairs
Volume Licensing Group
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

בפקס: 639-7329(524)

אתה מסכים לקבל מאיתנו הודעות אלקטרוניות, שיישלחו בדואר אלקטרוני למנהלי החשבון שצוינו עבור המנוי שלך. הודעות ייחשבו ככאלו שנשלחו בתאריך המופיע באישור הקבלה. אתה נושא באחריות להבטיח שכתובת הדואר האלקטרוני של מנהלי החשבון שצוינו עבור המנוי שלך מדויקת ועדכנית. כל הודעת דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת דואר אלקטרוני זו תהיה בתוקף עם שליחתה, בין אם קיבלת את הודעת הדואר האלקטרוני ובין אם לאו.
b .הקצאה. אינך רשאי להקצות הסכם זה לשום גורם, בין באופן מלא ובין באופן חלקי. Microsoft עשויה להעביר הסכם זה ללא הסכמתך, אך רק לאחת מהנציגויות של Microsoft .כל הקצאה אסורה אחרת תהיה משוללת תוקף.
c .הפרדת סעיפים. במקרה שבו חלק כלשהו מהסכם זה יימצא בלתי אכיף, שאר ההסכם יישאר במלוא כוחו ותוקפו .
d .כתב ויתור. אי-אכיפה של הוראה כלשהי מהסכם זה לא תהווה ויתור.
e .היעדר סוכנות .הסכם זה אינו יוצר סוכנות, שותפות או יוזמה משותפת.
f .ללא מוטבים מצד שלישי .להסכם זה אין מוטבים המהווים צד שלישי .
g .החוק החל ומקום המשפט. הסכם זה חל על דיני מדינת אירלנד. אם ניזום תביעה משפטית כלשהי כדי לאכוף הסכם זה, נעשה זאת בסמכות השיפוט שבה נמצאים המשרדים הראשיים שלך. אם תיזום תביעה משפטית כלשהי כדי לאכוף הסכם זה, תעשה זאת באירלנד. בחירה זו של סמכות השיפוט אינה מונעת אפשרות שכל צד יבקש פיצוי משפטי ביחס להפרה של זכויות קניין רוחני בסמכות המתאימה.
h .הסכם בכללותו. הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בנוגע לנושא הנדון בו, ומחליף כל תכתובת קודמת או נוכחית. במקרה של התנגשות בין המסמכים הכלולים בהסכם זה, שאינה נפתרת במפורש במסמכים אלה, התנאים של מסמכים אלה יקבעו לפי סדר העדיפויות בסדר יורד שלהלן: (1) הסכם מנוי מקוון זה של (2) Microsoft ,תנאי השירותים המקוונים, וכן (3) מסמכים אחרים כלשהם הכלולים בהסכם זה .
i .חלות. התנאים בסעיפים 2, 1.ה 10, 7, 6, 5 , ו- 11 יחולו גם לאחר סיום או פקיעת תוקפו של הסכם זה .
j .שיפוט חוקי הייצוא של ארה"ב. המוצרים כפופים לשיפוט חוקי הייצוא של ארה''ב. עליך לציית לכל החוקים החלים, ובכלל זה תקנות מינהל הייצוא של ארה''ב, התקנות הבינלאומיות לסחר בנשק וכן הגבלות על משתמשי-קצה, שימושי-קצה ומדינות יעד כפי שפורסמו על-ידי ממשלת ארה''ב וממשלות אחרות . לקבלת מידע נוסף, ראה http://www.microsoft.com/exporting/  .

k. כוח עליון. אף צד לא יהיה אחראי לכשל כלשהו בביצועים עקב סיבות שהן מעבר לשליטתו הסבירה (כגון, דליקה, פיצוץ, הפסקת חשמל, רעידת אדמה, הצפה, סופות חמורות, שביתה, חרם, סכסוכי עבודה, פעולות של רשויות אזרחיות או צבאיות, מלחמה, טרור (כולל פעולות טרור באינטרנט), כוח עליון, פעולות או מחדלים של ספקי שירותי אינטרנט, פעולות או מחדלים של גופי תקינה או גופים ממשלתיים )כולל העברת הצעות חוק או תקנות או פעולות אחרות של הממשלה שעשויות להשפיע על אספקת השירותים המקוונים)). עם זאת, סעיף זה אינו חל על חובות התשלום החלות עליך במסגרת הסכם זה.
l .הסמכות החוזית. אם אתה אדם שמאשר תנאים אלה בשם ישות כלשהי, אתה נושא באחריות לכך שיש לך סמכות לחתום על הסכם זה בשם ישות זו.
m .ויתור על הזכות לשלול רכישות באינטרנט. עד למידה המרבית המותרת על-ידי החוק החל, אתה מוותר על זכויותיך לשלול רכישות במסגרת הסכם זה, בכפוף לחוקים כלשהם החלים על מכירה מרחוק או על הסכמים אלקטרוניים או מקוונים, וכן על כל זכות או חובה בנוגע למידע מוקדם, אישור מאוחר, זכויות ביטול או תקופות צינון.

11 .הגדרות. כל אזכור של “יום” בהסכם זה יתפרש כיום קלנדרי.
“מדיניות השימוש המקובל” מפורטת בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.
“נציגות” היא כל ישות משפטית שנמצאת בבעלות צד כלשהו, שהיא הבעלים של צד כלשהו או שהיא בבעלות שותפות עם צד כלשהו. למטרות הגדרה זו, “בעלות” פירושה שליטה בחלק של למעלה מ- 50% מהארגון .
“הצעת צריכה”, “הצעת מחויבות” ו“הצעה מוגבלת” מתארות את קטגוריות הצעות המנוי והן מוגדרות בסעיף 2 .
“נתוני הלקוח” מוגדרים בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.
“פתרון הלקוח” מוגדר בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.
“משתמש קצה” פירושו כל אדם שתתיר לו לגשת לנתוני הלקוח המתארחים בשירותים המקוונים או להשתמש בכל דרך אחרת בשירותים המקוונים, או כל משתמש של פתרון הלקוח.
“מוצר שאינו של Microsoft “מוגדר בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.
”שירותים מקוונים” פירושם כל השירותים המקוונים המתארחים על-ידי Microsoft שאליהם הלקוח נרשם כמנוי במסגרת הסכם זה, כולל השירותים המקוונים של Dynamics Microsoft ,השירותים של 365 Office ,השירותים של Azure Microsoft או השירותים המקוונים של Intune Microsoft.
“תנאי שימוש בשירותים מקוונים” פירושם תנאים החלים על שימושך במוצרים הזמינים בכתובת המקוונים בשירותים השימוש תנאי. http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights כוללים את התנאים החלים על שימושך במוצרים, בנוסף לתנאים המפורטים בהסכם זה.
“תצוגות מקדימות” פירושן תצוגה מקדימה, גירסת ביתא או גירסת קדם הפצה אחרת של תכונה של השירותים המקוונים או של תוכנה המוצעת על-ידי Microsoft לקבלת משוב מהלקוח.
“מוצר” פירושו כל שירות מקוון (כולל כל תוכנה).
“משווק” פירושו ישות שאושרה על-ידי Microsoft לשיווק רשיונות התוכנה והמנויים לשירותים מקוונים במסגרת תוכנית זו, שנשכר על-ידי כדי לספק לך סיוע ביחס למנוי .
“הסכם רמת שירות” פירושו ההתחייבויות שלנו להסכם רמת השירות ביחס לאספקה ו/או לביצועים של השירות המקוון, כפי שפורסם בכתובת 
http//:www.microsoftvolumelicensing.com/csla
או באתר אינטרנט חלופי שנציין.
“תוכנה” פירושה תוכנה שאנו מספקים להתקנה בהתקן שלך כחלק מהמנוי, או לשימוש עם השירות המקוון כדי לאפשר פונקציונליות מסוימת .
“מנוי” פירושו הרשמה לשירותים מקוונים למשך תקופה מוגדרת פי שנקבע על-ידי המשווק שלך.
“תקופה” פירושה משך המנוי (לדוגמה 30 ,יום או 12 חודשים)


 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.