שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


תנאי שירות High Speed SMS

בהצטרפותך לשירות הנך מאשר את תנאי השירות שלהלן כפי שיהיו מעת לעת.

להלן תנאי השימוש בשירותSMS ארגוני ("השירות"). השימוש בשירות מהווה הסכמת המשתמש לתנאים אלה:

חברת פלאפון תקשורת בע"מ ("פלאפון") ו/או מי מטעמה אינם צד למשלוח המידע המועבר באמצעות השירות ("המידע") וכי האחראי הבלבדי למידע, לתוכנו ולכל הקשור בו, לרבות עסקאות שיבוצעו על בסיסו, אם יבוצעו, הינו שולח המידע ("המשתמש" / "הלקוח").
מבלי לגרוע מכלליות האמור (1) המשתמש מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין בכל הנוגע לשימוש בשירות, ולרבות בהוראות תיקון 40 לחוק התקשורת בעניין משלוח דברי פרסומת; (2) על המשתמש לרשום בשדה "מספר לחזרה" אך ורק מספר טלפון שהינו בבעלותו/שימושו של המשתמש ובכל מקרה לא מספר טלפון של גורם אחר כלשהו שלא נתן את אישורו לכך.

כמו כן פלאפון ומי מטעמה אינם אחראים למקרה בו הודעה הנשלחת באמצעות השירות לא הגיעה ליעדה ו/או הגיעה באופן משובש או בשיהוי, מכל סיבה שהיא.

פלאפון והבאים מטעמה, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או למנוי ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מהשירות ו/או משימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו.

רצינו ליידע אותך כי ביטול שירות, על ידי "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות. 
1.בדואר רשום: פלאפון תקשורת בע"מ, דרך יצחק רבין 33 גבעתיים - תפעול
2.פקס: 050-7048053
3.טלפון: מוקד שירות לקוחות 166* מהמכשיר או 1-700-500-166 מכל טלפון אחר
4.מרכז שירות
5.www.pelephone.co.il

לידיעתך, שיחה ל - 1700 מטלפון נייד הינה בחיוב כשיחה אל מפעיל נייח (בחיוג מטלפון נייח יחול חיוב על 3.5 הדקות הראשונות בלבד).

לתשומת ליבך, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה (באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) וכן סוכם עימך על ביטול השירות באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה.
יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת פלאפון על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין. 
באם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטל השירות ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול. על אף האמור, במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקף תוך 6 ימי עסקים. 
ביטול השירות על ידי לקוח עסקי יבוצע בהתאם לנהלי פלאפון מעת לעת.

למעט לשימושו הפרטי - האישי של המשתמש, על פי תנאים אלה, המשתמש איננו רשאי להעתיק, לעשות שימוש, להעביר, להפיץ או לאחסן את תוכנו של אתר השירות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, ובכל צורה שהיא או לאפשר לאחר לעשות כן.
השירות ניתן למשתמש לצורך משלוח הודעות שלו ועל ידו בלבד. אין להשתמש, או לאפשר לאחר להשתמש, בשירות למטרה מסחרית, ולרבות למשלוח הודעות עבור צדדים שלישיים, או במסגרת שירות מסחרי או כל מסגרת דומה, בין בתמורה ובין ללא תמורה. מובהר כי משלוח הודעות על ידי משתמש שהינו עסק, לעובדיו, איננו בגדר שימוש מסחרי אסור.

כל זכויות הבעלות באתר השירות ובשירות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, הנן של פלאפון.

פלאפון תהיה רשאית למנוע לאלתר, וללא הודעה מראש, כל שימוש באתר ו/או בשירות שאינו בהתאם להוראות אלו ו/או שאיננו בגדר שימוש סביר, מקובל ובתום לב מצד המשתמש, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לרשותה על פי דין ו/או הסכם.

האמור בתנאים אלה בא בנוסף לכל הגנה והוראה לטובת פלאפון על פי כל דין ועל פי הסכם למתן שרותי רדיו טלפון נייד שבין פלאפון לבין הלקוח.

תעריפי השימוש בשירות עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של פלאפון וללא צורך במתן הודעה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתעריפי שירות זה, במוקד 160* של פלאפון.
לפניה בנושא תקלות יש לפנות למספר 050-160- 1-800
החיובים בגין השירות ייגבו מהשמתמש באמצעות חשבון הפלאפון של הלקוח (על פי מספר הפלאפון שקושר לשירות זה).
העתק מתנאי שירות אלה יימצא לעיונך בכל עת באתר פלאפון.

 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.