שינוי רקע
שינוי גודל טקסט

משוב נגישות

טופס זה נועד להזנת משוב בנושא נגישות בלבד.
לתשומת ליבכם – לא יינתן מענה לפניות בנושאים אחרים.


כתב אחריות Gimbal (מייצב) OSMO MOBILE 2 מתוצרת DJI
 
הגדרות:
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
"DJI" – (להלן: "היצרן") - יצרן Gimbal (מייצב) מדגם  OSMO MOBILE 2
• "בנדא מגנטיק" –  (להלן: "היבואן") - החברה אשר מייבאת לישראל את המוצר.
"המוצר" – Gimbal (מייצב) מתוצרת DJI מדגם OSMO MOBILE 2
• "לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר DJI אשר יובא ארצה ע"י בנדא מגנטיק בע"מ בלבד. 
• "משווק מורשה" - הגוף המורשה לשווק את המוצר על ידי בנדא מגנטיק בע"מ.
• "נקודת המכירה" - נקודת המכירה בה נמכר המוצר ללקוח.
• "תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר, מורשת לעסוק בכך.

בנדא מגנטיק בע"מ אחראית כלפי הלקוח בלבד, לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר בהתאם להוראות DJI ו/או בנדא מגנטיק בע"מ.
 
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל ויינתן בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) (להלן: "תקופת האחריות"). תקופת האחריות מתחילה עם מסירת המוצר ללקוח. 
 
2. האחריות תקפה אך ורק למוצרים שיובאו לישראל על ידי בנדא מגנטיק בע"מ.
 
3. מוצר אשר נתגלה בתוך תקופת האחריות כלקוי ואשר סיבת הליקויים הינה בעבודה ו/או חומרים, יוחלף על ידי בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה, בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה תספק ללקוח מוצר חדש זהה או  מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב ללקוח את התמורה ששילם בעדו, הכל  לפי בחירת בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה. ההתחייבות להחלפה כאמור בסעיף זה כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה.
 
4. קבלת המוצר על ידי הלקוח מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר  והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הלקוח.
 
5. היה והמוצר הוחלף על ידי בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה, המוצר המוחלף  יהיה  מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא  תוארך עקב החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר  המקולקל אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה.
 
6. הוצאות הובלה/משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות/נקודת המכירה תחולנה על הלקוח.
 
7. המוצר יוחלף בתוך עשרה ימים מיום שנמסר לתחנת השירות המורשת, או לחילופין בתוך ארבעה עשר יום מיום שנמסר לנקודת המכירה. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות הנ"ל.
 
 
8. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן המוצר.
 
9. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, המוצר לא יוחלף במסגרת האחריות שניתנה מטעם בנדא מגנטיק בע"מ:
 
א.
במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או  טיפול שלא בהתאם להוראות DJI ו/או בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או רשלנות, זדון, הזנחה, אחזקה ו/או אחסון שלא בהתאם להוראות DJI ו/או בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, ביצוע תיקונים ו/או התקנות ו/או תוספות ו/או שינויים ו/או טיפולים טכניים כלשהם על  ידי גוף ו/או אדם ו/או  תחנת שירות אשר לא  הוסמכו לכך על ידי בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה.
ב.
תאונות ו/או כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) נתיכים שרופים ו/או שימוש באביזרים (כגון מטען ו/או סוללה) לא מאושרים על ידי DJI ו/או בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה לשימוש ו/או לא מקוריים ו/או חיבור מכני או חשמלי של המוצר לאביזרים  נלווים ו/או לציוד שלא אושר לשימוש עם המוצר על ידי DJI ו/או בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל DJI ו/או ל בנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה.
 
10. מבלי לגרוע מכל האמור בתעודת אחריות זו, כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הלקוח לא מסר את המוצר להחלפה במהלך תקופת האחריות.
ב. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר עקב נזק מכוון.
ג. המספר הסידורי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר - הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.
 
11. האחריות הכוללת של בנדא מגנטיק בע"מ לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. בנדא מגנטיק בע"מ לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 
12. למעט התחייבותה המפורשת של בנדא מגנטיק בע"מ כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל  אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של בנדא מגנטיק בע"מ. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.
 
13. עד תום תקופת האחריות (או במקרה שמחיר המוצר במועד הרכישה עולה על  300 שקלים - במשך שנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות), רשאי הלקוח לרכוש מבנדא מגנטיק בע"מ ו/או מי מטעמה חלקי חילוף לשם תיקון המוצר תמורת תשלום (לפי המחירון שיהיה נהוג באותה העת אצל בנדא מגנטיק בע"מ ו/או אצל מי מטעמה).
 
14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשת ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי בנדא מגנטיק בע"מ לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 
15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באחת מארבע הערים הבאות: באר שבע, תל-אביב, ירושלים, חיפה.
 
16. לקבלת שירות יש לפנות למוקד השירות  של בנדא מגנטיק שפרטיו מופיעים למטה. לפני כן - אנא עין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה למוקד.
 
 
17. באפשרותך לבדוק את מועד סיום תוקף אחריות היצרן של המוצר באחת מהדרכים הבאות וללא תשלום, ישירות ממכשיר הפלאפון:
 
א. בחיוג חינם למספר: 1-800-050-501
ב. בשליחת הודעת SMS: שליחת המספר האלקטרוני המופיע על גבי המכשיר באמצעות הודעת SMS למספר 050-5005010. בסיום השליחה תתקבל הודעה עם פרטי תוקף האחריות.
ג. באתר פלאפון באינטרנט: www.pelephone.co.il בתפריט שירות לקוחות.

 
פרטי המוצר
סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
מספר סידורי: _____________________________________________
תאריך הרכישה: _____/_____/______
פרטי החנות המוכרת________________________________________
חתימת נציג וחותמת:  ________________________________________
 
פרטי העוסק :
פלאפון תקשורת בע"מ
ח.פ. 51-107657-2
דרך יצחק רבין 33 גבעתיים
בטלפון 198* (מהפלאפון)
או 1-800-050-199
www.pelephone.co.il
 
פרטי היבואן :
בנדא מגנטיק
נחל אלכסנדר 15 פארק התעשיות עמק חפר
טלפון: 073-2660699
שעות פעילות: 
ראשון עד חמישי בשעות 09:00-17:00
שישי (קבלת קהל בלבד) 09:00-12:00

 
אנחנו כאן בשבילך
צרו איתנו קשר
בדרך שהכי נוחה לכם
התכתבו איתנו ב WhatsApp התכתבו איתנו ב WhatsApp סמסו לנו שירות אישי
במייל
שירות הזמנת שיחה שירות הזמנת שיחה פעולות בשירות עצמי פעולות בשירות עצמי פייסבוק מסנג'ר איתור
מרכזי פלאפון
מוקדים
טלפוניים
זימון תור
למרכזי פלאפון
פלאפון עדכנה את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלה. לעיון לחץ כאן.